změna příjmení

Text dotazu

Dobrý den,
chci dát svému vnukovi, který má již své příjmení po otci, kterého ani neznal,své příjmení Pok. Co vše k tomu potřebuji, když místě příslušná matrika mu odmítla vydat požadovaný formulář. Děkuji za odpúověď.

Odpověď

Dobrý den,

Bohužel jste nám situaci nedostatečně popsal. Z Vašeho emailu pouze usuzujeme, že Váš vnuk není plnoletý, o jeho vztahu k jeho otci píšete, že se ani neznají, nicméně neuvádíte, zda otec plní vyživovací povinnost. Předpokládáme, že otci rodičovská práva nebyla nikdy odebrána. Nezmiňujete se o matce, ani zda žijete s vnukem ve společné domácnosti. Za předpokladu, že vnuk není ještě plnoletý a nemůže si tedy o svém příjmení rozhodnout sám, jeho biologický otec nebyl zbaven rodičovské povinnosti, se obáváme, že pro změnu příjmení bude třeba získat soudní rozhodnutí. Přikládáme obsah paragrafů tak, jak jsme je nastudovali z právního informačního systému a doporučujeme Vám kontaktovat některou z právních poraden, kde Vám studovaní právníci jistě poskytnou komplexnější, odbornější pomoc než my. Zároveň přikládáme i obecný návod, jak zažádat o změnu příjmení, rozsahu, v kterém toto zadání zpracovala naše kolegyně.

Paragraf 76 zákona č. 301/2000 Sb. O matrikách, jménu, příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Odstavec 2 – K žádosti o povolení změny jména a příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.
Odstavec 4 – Doklad podle odstavce 2 není třeba předkládat, pokud
a) druhý rodič zemřel, v tomto případě e k žádosti přiloží jeho úmrtní list, anebo
b) pokud byl druhý rodič zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo byl-li jeho výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, popř. pokud byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, v tomto případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek, nebo
c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče

Matrika má k dispozici následující informační nástroje: vlastní matriční knihy, informační systém evidence obyvatel, základní registr obyvatel, informační systém cizinců, informační systém evidence občanských průkazů, informační systém evidence cestovních dokladů.

Dle zákona č. 89/2012 Sb.
Paragraf 863 – Ke změně příjmení dítěte podle paragrafu 862 je třeba vyjádření dítěte za stejných podmínek jako v jiných záležitostech týkajících se dítěte, je-li dítě starší 15 let, aby se změnou svého příjmení souhlasilo

Další možností, jak změnit příjmení dítěte je osvojení dítěte, je třeba být osobou s rodičovskou odpovědností.

Informace, zde uváděné jsme čerpali z:

Zákona 94/1993 Sb o rodině
Občanského zákoníku
zákona č. 301/2000 Sb. O matrikách, jménu, příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
zákona 89/2012 Sb.

Jelikož nejsme právní poradnou přikládáme seznam míst, kam se můžete obrátit:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/
http://najisto.centrum.cz/pravo-a-finance/advokatni-a-pravni-sluzby/pravni-poradny/
http://www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/centra/centrum-pro-klinicke-pravni-vzdelavani/informace-pro-klienty-studentske-pravni-poradny/
http://www.juristi.cz/index.php/pravni-poradny.html
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617

OBECNÝ NÁVOD NA ZMĚNU PŘÍJMENÍ :
změnit si jméno i příjmení by mělo jít a to v případě, že se jedná o jméno nebo příjmení hanlivé, nebo jeli pro to vážný důvod. Což by ve Vašem případě mělo být splněno. Domníváme se, že si můžete zvolit jakékoli jméno a příjmení, které chcete, ale nesmí to být zkomolenina či jméno opačného pohlaví. Obáváme se také, že změna bude dražší než 100,- Kč. Předpokládáme, že spíše budete muset zaplatit 1000,- Kč. (vysvětleno níže)
Zasíláme úryvky z návodu jak si změnit jméno a příjmení, který je uvedený na stránkách ministerstva vnitra:
Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců. Žádost může podat buď občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky nebo fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky. O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR, jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno. Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:
* jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
* rodné číslo
* místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
* jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
* jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby
* údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
* odůvodnění
K žádosti musí být přiložen:
* rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte
* jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
* jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
* doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
* doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden)
* průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
* souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení
* jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
Žadatel zaplatí 100,- Kč při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného nebo při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak jeden měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství) či při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí. Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 1 000,- Kč. Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení.
Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.
V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Na internetu je možné najít mnoho návodů na to, jak si změnit jméno, zasíláme tedy ještě další odkazy, na které se můžete podívat, pokud budete mít zájem:

*http://www.abclinuxu.cz/blog/Max_Devaine/2009/10/howto-jak-si-zmenit-jmeno-a-prijmeni
 
*http://www.mvcr.cz/clanek/zmena-jmena-a-prijmeni.aspx
 
*http://www.jaktak.cz/jak-si-zmenit-jmeno-nebo-prijmeni.html
 
*http://www.zlin.eu/page/69718.zmena-jmena-a-prijmeni/
 
*http://www.datoveschranky.info/cz/upozorneni-na-nedostupnost-portalu-verejne-spravy-id37325/?uzel=513&POSTUP_ID=525&PRVEK_ID=389
 
*http://www.nicm.cz/zmena-jmena-a-prijmeni

Zdroje:

*http://www.mvcr.cz/clanek/zmena-jmena-a-prijmeni.aspx

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.12.2012 14:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu