Vývoj právního řádu ČSR v letech 1918-1948

Text dotazu

Dobrý den, můžete mi prosím poradit knižní
publikace, příspěvky ve sbornících, články v odborném tisku a odborné texty
k tématu "Vývoj právního řádu ČSR v letech 1918-1948. Moc děkuji

Odpověď

Dobrý den,
dokumenty k vybraným tématům je užitečné hledat ve veřejně dostupných katalozích a databázích na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ . Pro vyhledávání můžete využít klíčová slova uvedená u níže citovaných dokumentů či svá vlastní, která mohou přesněji vystihovat hledanou oblast. K Vašemu tématu "Vývoj právního řádu ČSR v letech 1918-1948" by mohly být užitečné následující dokumenty:

Knihy:

* ADAMOVÁ, Karolina. Stručný nástin dějin státu a práva v českých zemích a na Slovensku: (Výtah z přednášek - vybrané otázky). 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1994. 67 s. ISBN 80-7082-142-6.

Klíčová slova: Slovensko * právní dějiny * právní řád * stát * státnost * státní moc * státní právo * státní správa * české země * Předmětová hesla:

právo státní - země české - stol. 9.-r. 1945 - skripta vysokošk

* MALÝ, Karel; SKŘEJPKOVÁ, Petra. České právo v minulosti. 1. vyd. Praha: Orac, 1995. 269 s., [32] s. fot. (některé barev.). ISBN 80-85903-01-6.

Klíčová slova: právní řád * právo * české země Předmětová hesla: právo - země české - stol. 11.-20. - monografie

* PODLAHA, Petr. Obnova právního řádu v poválečném Českolslovensku: právní, politické, sociální a hospodářské aspekty z pohledu prezidenta republiky Edvarda Beneše. V Praze: Univerzita Karlova, 2008. 2 sv. ( 373 s., s. 374-667). Práce posluchačů Právnické fakulty UK; č. 265.

Předmětová hesla: Beneš, Edvard, 1884-1948 * majetkové restituce * sociální revoluce * Benešovy dekrety * stranické systémy * právní dějiny -- Československo * právní řád -- Československo -- politické aspekty * právní řád -- Československo -- sociální aspekty

Forma a žánr: disertace Ve fondu: Právnická fakulta UK Praha

* SKŘEJPKOVÁ, Petra, ed.; SOUKUP, Ladislav, ed. Antologie české právní vědy: (2. polovina 19. století až 30. léta století 20.). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 302 s. ISBN 80-7066-697-8.

Klíčová slova: církevní právo * finanční právo * občanské právo * právní dějiny * správní právo * trestní právo * Československo * České země * česká právní věda * čeští právníci * římské právo * ústavní právo

* VOJÁČEK, Ladislav, SCHELLE, Karel a KNOLL, Vilém. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 694 s. ISBN 978-80-7380-257-8.

Předmětová hesla: právní dějiny -- Česko -- 9.-20. stol.

* MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4., přeprac. vyd., V nakl. Leges vyd. 1. Praha: Leges, 2010. 640 s. Student. ISBN 978-80-87212-39-4.

Předmětová hesla: právní dějiny -- Česko -- 9.-20. stol. * právní dějiny -- Československo * stát -- Česko -- 9.-20. stol.

* BROKLOVÁ, Eva. Československá demokracie: politický systém ČSR 1918-1938. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1992. 168 s. Studie; sv. 2. ISBN 80-901059-6-3.

Klíčová slova: demokracie * politické strany * politický systém * Československo

* BROKLOVÁ, Eva et al. Československá ústava 1920: devadesát let poté: sborník textů. Vyd. 1. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010. 143 s. Ekonomika, právo, politika, ISSN 1213-3299; č. 83/2010. ISBN 978-80-86547-89-3.

Předmětové heslo: ústavní právo -- Československo -- 1918-1921

Bibliografické záznamy knih spolu s informacemi, ve které knihovně se nachází, naleznete v Souborném katalogu ČR na adrese https://aleph.nkp.cz/cze/skc. Zde také můžete vyhledat další knihy (případně v online katalogu NK ČR, jste-li naší uživatelkou) buď pomocí klíčových slov u jednotl. uvedených titulů nebo jejich kombinací se specifickými termíny, které Vy spíše preferujete - např. z konkrétních právních oblastí - trestné, občanské právo, atd.

Příklady článků nalezených v bázi ANL - články v českých časopisech, novinách a sbornících (taktéž dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/cze/anl, báze nabízí vybrané články (tedy není zde 100% pokrytí produkce) z českých periodik od r. 1991):

* SKŘEJPKOVÁ, Petra. Pokusy o překonávání právního dualismu v meziválečném Československu: kodifikace občanského a obchodního práva. Právo a podnikání, 2002, 11(2), 2-6. ISSN 1211-1120.

Klíčová slova: soukromé právo * unifikace práva * sjednocování občanského práva * sjednocování obchodního práva * Česko.

* GONĚC, Vladimír. Ústavněprávní problémy meziválečného Československa a právnická fakulta německé univerzity v Praze: Franz Adler. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C 45, Řada historická, 1999, 1998, 157-190. ISBN 80-210-2107-1.

Klíčová slova: ústavní právo * Československo * německá univerzita Praha * vztahy

* ŽIDLICKÁ, Michaela. Základní rysy vývoje konstitucionalismu v Československu v létech 1918-1993. Časopis pro právní vědu a praxi, 1995, 3(3), 191-199. ISSN 1210-9126.

Resumé: Poloha českých zemí mezi západní a východní Evropou. Historický exkurz od Přemyslovců po vytvoření nezávislého státu v roce 1918. Prozatimní ústava a Ústava ČSR z roku 1920. Parlamentní demokracie a hlavní články Ústavy. Tzv. Mnichovská dohoda a likvidace Československa. Ústavní dekrety za tzv. Protektorátu. Ústavní dekret prezidenta exilové vlády dr. Beneše.

Ústava z roku 1945 a kontinuita s první republikou. Dvě koncepce pro novou ústavnost. Ústavy po roce 1948 a jejich negativa. Obnovení politického pluralismu po listopadu 1989 a nová ústava ČR po 1.1.1993.

Zajímavé internetové odkazy:

https://www.vlada.cz/en/urad-vlady/historie/obdobi-prvni-republiky-1918-1938-50549/

* ASPI - licencovaná databáze právních informací, která mimo jiné obsahuje:

předpisy české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, kompletně plnotextově od roku 1918, právní předpisy vydané samosprávnými celky - kraji, předpisy ministerstev a ústředních orgánů, nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů, předpisy vydané před rokem 1918 (tzn. včetně zákonů bývalého Rakouska-Uherska); databáze je také přístupná v NK ČR (viz info https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju/#aspi), pokud jste studentkou VŠ právnického zaměření, měla by být databáze přístupná i ve vaší knihovně.

https://is.muni.cz/th/61027/pravf_m/Diplomova_prace.pdf  

* http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_v%C3%BDvoj_v_%C4%8Cesku

* http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/  - sbírka zákonů vydaných od r. 1945

Doufáme, že Vám tyto zdroje budou k Vaší práci stačit, výše uvedené dokumenty jsou pouze výběrové, služba Ptejte se knihovny neposkytuje rešerše (viz Pravidla služby na adrese https://www.ptejteseknihovny.cz/o-sluzbe/pravidla, informace o poskytování rešerší v NK ČR na adrese https://www.nkp.cz/sluzby/reserse). Z tohoto důvodu neprocházíme všechny zdroje. Pokud byste měla zájem např. o články vydané v letech 1953 - 1990, ty je možné vyhledat v klasické tištěné bibliografii:

Články v českých časopisech 1953 - 1990, která je pro registrované uživatele dostupná v Referenčním centru NK ČR (informace o studovně na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm ) - tj. uživatelé mohou bibliografii prohledat sami, obdobně poté kartotéka Retrospektivní článkové bibliografie 1945-1952.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.01.2012 18:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu