vlastnictví diplomové práce

Text dotazu

Dobrý den chtěl bych se zeptat kdo je vlastníkem práv k diplomovým pracem studentů Masarykovy univerzity, zdali Univerzita nebo jiný student nebo někdo úplně jiný? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

duševní vlastnictví závěrečné školní práce patří ze zákona fyzické osobě, která práci vytvořila, tedy diplomantovi. Autorský zákon definuje tento typ prací jako tzv. "školní dílo", tedy "dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení".

Škole je dle ustanovení zákona poskytována bezúplatná licence k některým užitím díla. Škola má tak právo využívat dílo pro vnitřní potřebu nebo výuku, právo na uzavření licenční smlouvy za obvyklých podmínek, v případě kvalifikačních (bakalářských, diplomových a disertačních) prací pak i právo a povinnost práci zveřejnit (povinnost zveřejňovat kvalifikační práce je dána zákonem o vysokých školách, přičemž o formě zveřejnění rozhoduje ze zákona škola). Škola může požadovat po autorovi práce uzavření licenční smlouvy o užití školního díla, a to za obvyklých podmínek. Autor může udělení licence odmítnout pouze ze závažného důvodu (pokud odmítá udělit licenci z jiného než závažného důvodu, může se škola, školské či vzdělávací zařízení domáhat nahrazení projevu vůle u soudu).

Není-li sjednáno jinak, může autor školní dílo sám užít či poskytnout jinému licenci bez svolení školy, je však omezen jejich oprávněnými zájmy. Škola po autorovi školního díla může, za podmínky, že má z využití díla komerční užitek, chtít náhradu nákladů, které škola vynaložila na vytvoření školního díla (např. spotřebovaný materiál nebo využívání zvláštního vybavení).

Vedoucí nebo konzultant práce se z titulu své funkce nestává spoluautorem práce, a k práci mu nevznikají žádná práva. Bakalářské a diplomové práce jsou zásadně autorskými díly a jako takové předmětem autorskoprávní ochrany.

Použité zdroje

HOLCOVÁ, Irena - KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorská práva v akademické praxi. In HOLCOVÁ, Irena - KŘESŤANOVÁ, Veronika - VOBORNÍK, Martin. Ochrana autorských práv : Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách. [online]. [cit.22.5.2017.]. Dostupné z: http://www.gjo.cz/upload/dokumenty/autorske_pravo.pdf.

Komu patří duševní vlastnictví vytvořené studentem? [online]. 17. 4. 2012. [cit.22.5.2017.]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/ctt/caste-dotazy/f26850/d66624.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.05.2017 22:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu