Ve kterém roce došlo v Česku k prodloužení autorskoprávní ochrany z 50 let na 70 let?

Text dotazu

Dobrý den, mohu se zeptat, ve kterém roce došlo v Česku k prodloužení autorskoprávní ochrany z 50 let na 70 let? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

trvání majetkových práv bylo na dobu 70 let od smrti autora prodlouženo od 1. prosince 2000, kdy vstoupil v platnost nový autorský zákon, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Tento zákon byl několikrát novelizován a platí dodnes.

K této změně došlo hlavně z důvodu harmonizace našich právních předpisů s předpisy EU, pro které je lhůta 50 let nedostačující.

Tato lhůta vyplývá ze směrnice Rady č. 93/98/EHS, o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv příbuzných z dne 29. října 1993. Prodloužení trvání majetkových práv z 50 let na 70 let se vztahuje nejen na díla vytvořená za platnosti autorského zákona, ale i na díla, jejichž doba trvání majetkových práv byla započata během předchozí právní úpravy, avšak nedoběhlo ještě 70 let po smrti autora. Došlo tedy k obnovení trvání majetkových práv.

Trvání majetkových práv se věnuje § 27 autorského zákona - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121/zneni-20210227#f2021380.  

Pro porovnání citujeme § 33 ze zákona ze dne 25. března 1965 С. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), který byl novelizován v letech 1990, 1991, 1993, 1995 a 1996 a platil až do r. 2000 (https://www.aspi.cz/products/lawText/1/30660/1/2/zakon-c-35-1965-sb-o-literarnich-vedeckych-a-umeleckych-dilech-autorsky-zakon): 

 (1) Autorské právo trvá, pokud není dále stanoveno Jinak, po dobu života autorova a 50 let po jeho smrti, u děl spoluautorů 50 let po smrti toho z nich, který ostatní přežil.

 (2) Trvání autorského práva к pozůstalému dílu, uveřejněnému poprvé v posledních deseti letech lhůty podle odstavce 1, prodlužuje se na 10 let od uveřejnění díla.

 (3) U děl anonymních a pseudonymních, u nichž totožnost autora není známa, trvá autorské právo 50 let po uveřejnění díla.

 (4) Autorské právo k dílům filmovým trvá 25 let po uveřejnění díla.

 (5) U sborníků a časopisů vydaných organizacemi trvá autorské právo 10 let po uveřejnění díla.

 (6) Autorské právo к dílům fotografickým trvá po dobu života autorova a 10 let po jeho smrti.

 (7) Právo na ochranu autorství je však časově neomezené.

 

Použité zdroje:

 * ŠEBELOVÁ, Marie a Česko. Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1090-7. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:e94309b0-0318-11e3-beb8-005056827e51 

 * KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy souvisící. Praha: Orbis, 1968. S. 55. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:d6b102f0-f0c3-11e2-a0b3-5ef3fc9bb22f 

 * TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-106-7. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:17a8ae60-1c67-11e8-a0cf-005056827e52 

 * VINOPAL, Vilém. Analýza českého autorského práva v kontextu společenských změn: vývoj od poloviny 20. století do současnosti. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/c9tii/text_prace.doc

 

 

 

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.09.2022 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu