Ústřední orgán státní správy pro rozhlasové a televizní vysílání

Text dotazu

Dobrý den,

narazil jsem na pro mne zdánlivou nejednoznačnost a potřeboval bych pomoci s rozklíčováním. A to při otázce na "Ústřední orgán státní správy pro rozhlasové a televizní vysílání".
§8 Zákona č. 2/1969 Sb., Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, hovoří takto:
§ 8
Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak,2) dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

Na webu RRTV.CZ nemají ani napsáno, že by se zákonem č. 2/1969 Sb. řídili.
(https://www.rrtv.cz/[…]/tuzemske-pravni-predpisy.htm)

Rovněž je na webu RRTV.CZ (https://www.rrtv.cz/[…]/rozdilne-kompetence.htm) psáno: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) je ústřední správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a plní úkoly stanovené zákonem č. 231/2001 Sb., o vysílání.

Na webu ministerstva kultury je pak psáno
Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy pro

umění,
kulturně výchovnou činnost,
kulturní památky,
pro věci církví a náboženských společností,
pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků,
pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání,
pro provádění autorského zákona,
pro výrobu a obchod v oblasti kultury.Kdo je tedy ústřední orgán státní správy pro rozhlasové a televizní vysílání? Ministerstvo, nebo RRTV?
Vyplývá mi, že RRTV.
Ministerstvo kultury "pouze" připravuje návrhy zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, ale není ústředním správním orgánem státní správy pro rozhlasové a televizní vysílání, nýbrž je jím Rada pro rozhlasové a televizní vysílání?
A to na základě "zvláštního zákona" viz odkaz v §8 Zák. č.2/1969 Sb., a to zákona č. 231/2001 Sb.,Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů?
Konkrétně §4 Odst. 2:, který zní:
(2) Rada je ústřední správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle jiného právního předpisu1e), a dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

Ústředním orgánem státní správy pro rozhlasové a televizní vysílání je Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury ČR. Je gesčním útvarem ministerstva k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Radě Českého rozhlasu, Radě České televize, Radě České tiskové kanceláře, a příslušným orgánům Poslanecké sněmovny a Senátu.

 

Odbor plní úkoly, které RRTV nemohou být pro její specifické postavení svěřeny, jedná se například o sjednávání mezinárodních smluv.

 

RRTV má statut tzv. nezávislého správního úřadu, to neznamená, že je bez naprosté kontroly, podléhá odpovědnosti Poslanecké sněmovně.

Vládě ČR RRTV nepodléhá z důvodu toho, že za ústřední správní úřad je označena jiným zákonem než kompetečním a není v něm uvedena.

Právní ukotvení RRTV jako správního útvaru se nachází v §4 odst.2 zákona č. 231/2001, v pozdějších předpisech.

 

Do pravomocí RRTV spadají zejména tyto úkony vydávání individuálních správních aktů, výkon státního dozoru a dohledu a pravomoc udělovat sankce.

 

Ale RRTV nemá statut právnické osoby, její jednání se považuje za jednání státu a to dle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích ve z.p.p správní úřady.

 

 Služba Ptejte se knihovny nenahrazuje právní služby a znalosti, proto je možné, že naše vysvětlení není úplné. Pomoci k úplnějšímu vysvětlení by Vám mohli níže uvedené zdroje ze kterých bylo čerpáno. Případně jsou u diplomové práce Petry Hubové a bakalářské práce Jana Dokupila jsou uvedené další zdroje související s tématem. Samozřejmě bude li to v našich silách, můžeme se pokusit najít nějaké další informace. V případě, že si to budete přát.

 

 

 

Použité zdroje

https://www.mkcr.cz/cinnost[…]-medii-a-audiovize-550.html

 

DOKOUPIL, Jan. Správní úřad - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta. Zejména str. 12 - 20.

 

UBOVÁ, Petra. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-01-27]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/myymof/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. Petr Kolman, Ph.D.. Zejména str. 27 - 29.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.01.2020 13:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu