Soudní znalec

Text dotazu

Dobrý den,
poradíte mi, kam se obrátit v případě, že hledám způsob stát se znalcem či soudním znalcem v oboru zahradnictví? Jaké podmínky musí být splněny, atd. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,
soudní znalec v oboru zahradnictví není definován, alespoň jsme tuto definici nenašli ani na stránkách znalecký portál ani na stránkách justice.cz. Pokud máte na mysli soudního znalce v oboru ekonomika, kam řadíme i oceňování pozemků: stavební pozemky, zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, lesní pozemky a zalesněné nelesní pozemky, vodní plochy, atd., tak oceňování se blíže věnuje zákon č. 151/1997 Sb. Obsah zákona lze dohledat na stránkách: https://portal.gov.cz/portal/ovm/

§ 10
Oceňování stavebního pozemku
(1) Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek oceněn v cenové mapě, ocení se násobkem výměry pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny určené jiným způsobem oceňování podle § 2, které stanoví vyhláška.
(2) Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách.
......

§ 11
Oceňování zemědělského pozemku
(1) Zemědělský pozemek se oceňuje cenou stanovenou výnosovým způsobem podle bonitovaných půdně ekologických jednotek.
(2) Základní ceny zemědělských pozemků a jejich úpravu vyjadřující vliv polohy a další vlivy působící zejména na využitelnost pozemků pro zemědělskou výrobu, jako jsou přírodní nebo technické překážky a vyhlášení zvláště chráněných území,11) stanoví vyhláška.

§ 12
Oceňování lesního pozemku
(1) Lesní pozemek12) se oceňuje výnosovým a porovnávacím způsobem podle plošně převládajících souborů lesních typů.
(2) Základní ceny lesních pozemků a jejich úpravu vyjadřující kategorii les ů13) a další vlivy působící na využitelnost lesních pozemků stanoví vyhláška.
§ 13
Oceňování pozemků vodních ploch a jiných pozemků Pozemky vodních ploch a jiné pozemky se oceňují cenami stanovenými vyhláškou.

Díl třetí
Trvalé porosty
§ 14
Členění trvalých porostů
Pro účely oceňování se trvalé porosty člení na
a) lesní porosty,14)
b) ovocné dřeviny,
c) vinnou a chmelovou révu,
d) okrasné rostliny.

§ 15
Oceňování lesního porostu
(1) Lesní porost se oceňuje nákladovým a výnosovým způsobem. Vychází se ze skupin lesních dřevin podle jejich zastoupení v lesním porostu, věku, bonitních
(2) Postup zjištění základních cen lesních porostů a jejich úpravu vyjadřující kategorii lesa, hospodářský tvar lesa, stupeň poškození porostu, sortimentaci porostu a další vlivy, které působí na produkci dřeva, stanoví vyhláška.
(3) Při oceňování se vychází z údajů o lesním porostu obsažených v závazném podkladu zpracovaném podle zvláštního předpisu.15) Není-li tento podklad zpracován nebo údaje v něm uvedené neodpovídají skutečnosti, zjistí se potřebné údaje podle skutečnosti.

§ 16
Oceňování ovocných dřevin, vinné a chmelové révy a okrasných rostlin
(1) Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva se oceňují výnosovým způsobem podle druhu dřevin, jejich věku, pěstebního tvaru nebo způsobu založení jejich porostu. Ceny vinné a chmelové révy obsahují ceny zařízení vinic a chmelnic.
(2) Okrasné rostliny se oceňují nákladovým způsobem.
(3) Základní ceny podle odstavců 1 a 2 a jejich úpravu vyjadřující zejména zdravotní stav porostů, stupeň poškození, jejich ekonomickou životnost a ceny zařízení vinic a chmelnic stanoví vyhláška.

Jestliže máte na mysli jinou odbornost v oboru zahradnictví, tak ji prosím upřesněte. Obecně pokud se chcete stát soudním znalcem musíte splnit následující podmínky:
Ke jmenování soudním znalcem je nezbytné splnit zákonné podmínky, které naleznete v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, který byl naposledy novelizován zákonem č. 444/2011 Sb., s účinností od 01. 01. 2012 (dále jen Novela zákona). V závislosti na oboru musíte podstoupit také případné přezkoušení před poradním sborem předsedy krajského soudu (dále jen KS) nebo ministra spravedlnosti.

Dle § 4 Novely zákona může být nyní jmenován ten, kdo je:
1) státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státním příslušníkem jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky;
2) způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu;
3) je bezúhonný;
4) nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle tohoto zákona;
5) má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má jako znalec působit, především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnost, jde-li o jmenování pro obor, v němž je taková výuka zavedená;
6) má takové osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že znaleckou činnost může řádně vykonávat;
7) se jmenováním souhlasí.

Podmínku bezúhonnosti nesplňuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena:
1) za úmyslný trestný čin, nebo
2) za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Součástí podmínek je prokázání odborné způsobilosti a praxe. Odborná způsobilost se dokládá zejména potvrzením o absolvování specializačního studia, případně doložením VŠ diplomu, atd. V oborech, kde se specializační studium nepořádá, je vyžadováno absolvování znaleckého minima. Dle pokynu JUDr. Filipa Melzera, Ph.D., LL.M., náměstka ministra spravedlnosti, ze dne 05. 10. 2011, č.j. 359/2011-OD-ZN/5, je zapotřebí 10 let praxe pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady a specializace podniky, stroje a zařízení, motorová vozidla, lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech a nemovitosti. Pro specializaci movité věci, v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady je předepsána praxe 5 let.
Případné přezkoušení před poradním sborem probíhá individuálně v gesci samotných předsedů příslušných krajských soudů anebo přímo pod dohledem poradního sboru ministra spravedlnosti. Znalci se jmenují též s ohledem na jejich aktuální početní stav a vytíženost v daném oboru.

Případným uchazečům lze po splnění předepsaných podmínek a po následné kritické autoevaluaci doporučit podání žádosti o jmenování znalcem. Kladné doporučující stanovisko získané od některé z autorit v oboru může představovat velkou výhodu. Následný postup je upraven instrukcemi příslušného krajského soudu anebo samotného ministerstva spravedlnosti. Bližší informace naleznete ve výše zmíněném pokynu anebo na příslušném krajském soudu. Zdroj: http://www.znaleckyportal.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=235:jak-se-stat-soudnim-znalcem&catid=204:znalelectvi-obecne&Itemid=306
Disertační práce na toto téma: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=60517
info o soudních znalcích z roku 2011 - http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/936337
aktuální článek - http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Soudni-znalci-kteri-pochybi-budou-potrestani-slibuje-Ministerstvo-spravedlnosti-329168

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2015 15:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu