Odepisování dlouhodobého majetku v zemích Evropské unie

Text dotazu

Jedna naše uživatelka potřebuje vyhledat způsoby odepisování dlouhodobého majetku v zemích Evropské unie. Zajímá ji zejména Francie, Německo, UK, Slovensko, Polsko, Rakousko, Nizozemí, Kypr. Prosím Vás o sdělení, kde lze tyto informace najít. Předem Vám děkuji.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

mezinárodní účetní standardy / international accounting standards

odpisování majetku / assets depreciation / amortization

pravidla / metody pro odpisování majetku / depreciation rules / methods

jména vybraných zemí EU

 

Vaší uživatelce rovněž doporučuji hledat informace na konkrétních webových stránkách ministerstev financí vybraných evropských zemí apod.


Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Ficbauer, Jiří a Ficbauer, David. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. 4. aktualiz. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011. 162 s. Ekonomie. ISBN 978-80-7418-104-7.

Jílek, Josef a Svobodová, Jitka. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 448 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4710-1.

Láchová, Lenka. Daňové systémy v globálním světě. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. 271 s. ISBN 978-80-7357-320-1.

Nerudová, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 319 s. Daňová řada. ISBN 978-80-7357-695-0.

Picker, Ruth et al. Applying international financial reporting standards. 3rd ed. Milton Qld: John Wiley & Sons Australia, 2013. xvi, 1203 s. ISBN 978-0-7303-0212-4.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Čondlová, Dagmar. Společný konsolidovaný základ daně korporací (CCCTB) v EU. Praha, 2013. Vedoucí práce Květa Kubátová.

Drdová, Hana. Komponentní odpisování dlouhodobých hmotných aktiv. Praha, 2012. Vedoucí práce Libor Vašek.

Kačírková, Adéla. Účetní a daňová specifika dlouhodobého hmotného majetku. Praha, 2013. Vedoucí práce Libuše Müllerová.

Koláčková, Ivana. Porovnání účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku v České republice a na Slovensku. Praha, 2012. Vedoucí práce Gabriela Ďurianová.

Sladká, Ludmila. Dlouhodobý hmotný majetek dle IAS/IFRS a českých předpisů/Fixed Assets according to IAS/IFRS and Czech Legislation. Praha, 2010. Vedoucí práce Marie Míková.

Šebestová, Anna. Dlouhodobý hmotný majetek dle českých účetních předpisů a IAS/IFRS. Praha, 2008. Vedoucí práce Karel Martiník.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Depreciation in EU Member States: Empirical and Methodological Differences

http://www.euklems.net/pub/no17.pdf

Dlouhodobý nehmotný majetek v členských státech EU a v systému CCCTB

http://kvf.vse.cz/storage/1239727685_sb_nerudova.pdf

IFRS Foundation

http://www.ifrs.org/About-us/Pages/IFRS-Foundation-and-IASB.aspx

Metody odpisování dlouhodobého majetku ve vybraných státech EU

http://is.muni.cz/th/369903/esf_b/bp-boranek.pdf

Mezinárodní účetní standardy (IAS)

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/l26040_cs.htm

Worldwide Corporate Tax Guide 2014

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_corporate_tax_guide_2014/$FILE/Worldwide%20Corporate%20Tax%20Guide%202014.pdf

Worldwide Tax Summaries

Corporate Taxes 2014/2015

http://www.pwc.com/gx/en/tax/corporate-tax/worldwide-tax-summaries/assets/pwc-worldwide-tax-summaries-corporate-2014-15.pdf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

02.12.2014 12:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu