Je fenomén čertů v ČR výjimečný?

Text dotazu

Dobrý den,
moc ráda bych vás poprosila o pomoc. Snažím se dopátrat toho, zda jsou čerti celosvětovým fenoménem, nebo jde o záležitost pouze evropskou (a to jak z historického i současného pohledu). Bohužel se nemůžu dopátrat důvěryhodné odpovědi.
Moc děkuji

Odpověď

Dobrý den,
čerti jsou zmiňováni v mnoha knihách a příspěvcích, probíráni také na internetu; co je ale 'důvěryhodná'  informace, je těžké posoudit.
Posíláme několik zajímavých odkazů a příspěvků; jsou delší, ale zdály se nám zajímavé a nechtěli jsme je moc zkracovat.
 
"Mikuláš rozdává hodným dětem obrázky a růžence, čert vyplácí nezbedům holí. Také prý se však podobné výplaty dostává i gazdovi a gazděně, málo-li v roce pamatovali dary na špižírnu učitelovu. Z té příčiny sypou se čertu do koše různé dary, jako láhve vína, máslo, vejce, mouka, slanina a desetníčky ; neboť čert má dobrou paměť. Uskoupil-li se někdo, pak se mívá na přesrok při slavnosti Mikulášské popěti. Tak prý bývá i u sousedních Maďarů, kde prý bývá čert (erdög) postrachem i dospělých. Hroznějším zjevem bývá čert u Němců. Dávají mu tam různá jména. Říkají mu Krampus, Ruprecht, Pelzebub, Pelznikel, Pelzmarte, Butzebock, Rumprecken, Butzemann, Stuwpelz, Sparmundi, Schmutzli, Klaubauf, Hans Muff, (poněvadž prý béře děti do širokých rukávů u svého kožichu). Svatého nazývají Klaas, Sinter Klaas, Samiclaus, Kloos, Hel Niclos, Nekló, Nekloss, Niggel, Nekleeschen a p. U Němců v Čechách bývá Krampus v těsných černých šatech, má dlouhou bradu, ohnivé oči, zahnuté rohy na hlavě, dlouhé neforemné uši, koňská kopyta a dlouhý ohon. Z huby mu visí dlouhé
ohnivé jazyčisko, a v ruce má t. zv. žilu t. j. prut spletený s břízí, jímž okolo sebe zuřivě šlehá. Jest však úplně pod mocí Mikulášovou a nesmí se hnouti se země, kdež bývá schoulen, jakoby byl spoután, až mu sv. Mikuláš dovolí. Sv. Mikuláš vyptává se i dospělých, a poroučí čertu, aby je sbil, neumějí a nechtějí-li mu odpověděti, nebo požalovala-li na ně hospodyně. Z té příčiny hledí se děvečky skrýti. Ale Krampus je obyčejně najde a dovede к Mikuláši. Ve Štýrsku (v okolí Stallhofenu) bývá Mikuláš přistrojen za biskupa s dlouhou bílou bradou. Bílou řízu má podpásánu červeným pásem. Na ruce nese košíček s růženci pro hodné děti. Čím krásnějším zjevem jest sv. Mikuláš, tím strašnějším a ohyzdnějším jest tam průvodce jeho »Bartel«. Týž mívá tvář začerněnu sazemi, černou bradu, na hlavě roztrhaný špičatý klobouk, a na těle černý, chundelatý kožich na ruby. V rukou má dlouhý řetěz, jímž neustále řinčí, a na zádech nosí putnu, z níž vykukují metly. Bartel však nesmí do pokoje, leč zavolá-li ho Mikuláš, aby vyšlehal nezbedovi. Na odchodné nechává Bartel jako památku po sobě metlu. V bavorských horách (v okolí lázní Berchtesgadenských) bývá Mikuláš též pěkným, ctihodným zjevem, plným dobroty a laskavosti. Maličkým klade ruce na hlavy a žehná je, odrostlejší děti napomíná, aby byly hodny a pilně docházely do kostela a do školy.
Ale průvodcem jeho »Klaubauf« jest na výsost šeredným. Mívá černou škrabošku na tváři, dlouhé vousy, veliké, špičaté uši a na hlavě vysoký čepec do špice. Okolo těla visí mu řetěz, a v ruce drží prut. Vzadu má krátký, tlustý ocas. Na zádech nosí koš (Buckelkorb), z něhož trčí nohy vycpaného chlapce. Rozdává též dary: prázdné ořechy a skořápky ořechové. V Belgii jezdívá večer (v předední sv. Mikuláše) sedlák oblečen za Mikuláše na oslu ulicemi a rozdává ovoce a metly. Ve Švédsku a Norvéžsku obchází Mikuláš v podobě starce a poustevníka s prutem v ruce. Rozdává dětem oříšky a švestky. Někdy chodí s ním čert (,Paesk‘) v kožešině nebo sobí kůži. Hrozívá nezbedným dětem, že je odnese na fjeldy (t. j. do ledových hor) mezi vlky a medvědy. Tak a podobně bývá v Němcích čert ubrán, bývá-li průvodcem Mikulášovým. Než Krampus nebývá pouze průvodcem Mikulášovým, nýbrž jest na mnohých místech o vánocích poslem Ježíškovým. Přicházívá se poptat, jak se děti učí a chovají, a zasloužily-li si darôv. V Čechách na bavorských hranicích obchází po domech v kožiše a omotán slámou, s řetězem a prutem. Na tváři má škrabošku. Nosívá s sebou měch jablek, ořechův a jiných darů, jež rozdává hodným dětem. V Lužici chodívá o vánocích s Ježíškem (bože džjeco), jenž přináší dětem dárky.
Děti německé těšívají se na Ježíška (Bornkinl, Burnkinl), ale Ruprechta se bojí. Také v Bavořich (v Altötting a v kraji Allgavském) obchází — ale v předvečer sv. Mikuláše čert (»der böse Klas«, »Klaubauf«) sám. Přichází ve velkém kožiše, opásán řetězem a s dlouhým prutem v ruce ; nebo také nosí s sebou prázdný měch. Zlé děti káře, švihá prutem, vyzdvihuje je za uši a ukazuje jim cestu do školy. ! Také jim hrozívá, že je vezme do měchu. Ale rodiče jej obyčejně uprosí, když byly děti slíbily, že se polepší. V protestantských krajích říkají Krampusovi Mikuláš, a nazývají jej »ru ( rauhe) Clas«, »Gases«, »Cias Bur«, »Buller Clas«, »Aschenklas«, poněvadž nosí s sebou měch s popelem, jímž bije děti, neumějí-li se modliti. Tomuto »surovému« Mikuláši nezbylo po sv. Mikuláši leč prut a dlouhá brada. Ostatně bývá ve velikém kožichu a hrachovině. Též chodívá s ním ženská v cárech, načerněnou tváří a s rozcuchanými vlasy. Říká se jí Perchta nebo Buzebrecht. Tato nešťastná záměna Krampusova za sv. Mikuláše přešla však i do některých katolických krajin jako do Amorbachu u Odenwaldu v Bavořích, kde chodí Mikuláš v chundelaté čepici, a nazývá se Pelznikl, a do Böhmerwaldu v Čechách, kde mívá zase na hlavě peřinu, stlačenou v čepici, a nazývá se Klas. Klas vrazí náhle do světnice, zařve na děti:
Budete se modliti? — a háže jim na zem ovoce. — Na jiných místech u českých Němců přistrojují se tři chasníci za anděla, čerta a kozla. Anděl poděluje hodné děti; zlé děti však béře kozel na rohy, a čert jim vyplácí holí. Této exekuci jest se však mnohdy podrobiti i velké chase. Nejhlučněji dějí se obchůzky svatomikulášské ve Švýcařích. Na úpatí hory Pilátu práskají vý- rostci již celý týden před sv. Mikulášem velikánskými tatary, jež bývají tlustý jako ruka, a několik metrů dlouhé. Praskoty znějí prý jako rány z pistolí. To jest znamením, že se blíží sv. Mikuláš (Samichlaus). Několik dní před Mikulášem obchází po osadě nejprve Ruprecht (Schmutzli). Bývá v černém roztrhaném šatě, na zádech nosí prázdný, velký měch, a na tváři jest počerněn sazemi. Vstoupiv do jizby zarachotí řetězem, a ptá se na děti, jak se chovaly. Je-li na některého nezbedu žaloba, pohrozí mu, že jej vstrčí do měchu a vhodí do jámy, kde prý bude ohryzovati suché kosti. Samichlaus obchází po domech až 5. prosince v podobě biskupské. S ním jdou dva kostelníci, několik ministrantů, kteří zvoní ). Podobných tatarů užívají na Moravském Slovácku obecní pastýři. Říkají mu bejkovec. Ráno postaví se pastýř na návsi a praskotem svolává stádo. Říkávali jsme jako děti: Mamičko, požeňte krávy, strejček už bejkovcem hrochajou! Tímto bejkovcem »hmchá« pastýř také, když o štědrém ve- čeru obchází koledou...
Za Mikulášem cupe Schmutzli a dráždí i straší mládež. Konečně následuje houf chasy, jež výská, křičí, skáče a rejdí, práská biči, zvoní, střílí. A mezi touto vřavou pronikají táhlé zvuky hlásné trouby. Řádění tomuto říká se mikulášské hony (Semichlausens- jagens nebo Sträggelen-Jagd). Vstoupiv do jizby vyptává se Semichlaus matky, jak se děti chovaly, chválí je nebo káře, a rozdává dary (pečivo, ovoce> perník). Na konec mívá к dětem náučnou promluvu. Slavněji ještě slaví sv. Mikuláše v kantoně Unterwaldském (ve hl. městě Stanzi.) Asi dva dni před Mikulášem chodí po domech hansvuřt (Semichlausen- Geiggel) a .sbírá příspěvky na uhrazení útrat při obchůzce. Zatím druzí »Geiggelové« rejdí po ulicích a honí i škádlí děti. Vlastní průvod mikulášský začíná 6. prosince o 12. hodině v poledne a účastní se ho více než 100 osob. V předu nesou dva hansvuřti pochodně; za nimi jede na statném bělouši biskup Mikuláš v průvodu dvou levitů a mnoha biskupských sluhův. Za Mikulášem vedou sluhové jeho osla, jenž má na hřbetě naloženy dary. Za oslem kráčejí rozliční světští i duchovní »hodnostáři«. Druhá část průvodu představuje narození Páně. Z předu jede na koni anděl — hlasatel s velkými křídly a plamenným mečem, Za ním ubírá se sv. rodina s jesličkami ve chlévě, uprostřed mnoha pastýřů a andělů. V třetím oddělení jdou, ubráni v královských šatech sv. tři králové s osobní stráží a královskými dvory. Průvod prochází městem za zpěvu a hudby. Svatý Mikuláš posílá do domů svými hansvuřty dary (zvláště perníkové ryby). Obešed městem chodívá průvod i do sousedních osad. Slavnost končívá na večer společnou večeří účastníků.  Při tomto průvodě bývají tedy i živé obrazy, jež připomínají na hry Mikulášské, jež dříve bývaly velmi oblíbeny, a dosud se někde zachovaly. I v Čechách v okolí Rumburku bývá při obchůzce Mikulášské jakási zpěvohra. Chlapci (mezi 10.—12 rokem) oblékají se za Ducha sv., Mikuláše, Petra, anděla a Ruprechta. V předvečer sv. Mikuláše oznamují svůj příchod klepáním na okno, a táží se: »Smí sv. Kristus к vám?« Pozve-li je hospodář, vejde do pokoje nejprve anděl. Oznamuje, že přichází s nebe, a ohlašuje Krista Pána..."
Zdroj: MICHAL, Jan. O sv. Mikuláši v legendě a lidových pověstech i zvycích. Praha: [s.n.], 1901. S. 51 - 57. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:93df70b0-fd97-11e3-a680-5ef3fc9bb22f
 
Mikulášská nadílka, ke které patří neodmyslitelně čert, bude asi nejspíš v této podobě jen evropská záležitost a i tady se to podání různí. Většina zdrojů zmiňuje čerty jako slovanský zvyk, viz odkazy níže:
Jak vznikli čerti na zemi
Zdroj: VYKOUKAL, Vladimír. Z podání lidového: obrázky kulturní a zvykoslovné. V Praze: Tiskem a nákladem knihtiskárny Dr. Edv. Grégra, 1897. S. 141. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:d77ccfe0-fa57-11e8-9984-005056825209
 
Několik odkazů na internet:
Jak vznikl čert?
Naši předkové se proto pokoušeli si toto zlo nějak představit - a tak vznikla podoba čerta. Dostal od lidí věnem všechno, co se jim moc nelíbilo: je shrbený, kulhá, je nemytý, páchne, na hlavě má rohy jako kozel (ten také pěkně smrdí), je chlupatý a má zvířecí ocas. Postupem doby se trochu zcivilizoval.
https://www.google.com/search?q=+%C4%8Derti+ve+sv%C4%9Bt%C4%9B&ei=mr9FYqjgGYHh7_UPgbKe2Ag&ved=0ahUKEwiolYi3zPD2AhWB8LsIHQGZB4sQ4dUDCA4&uact=5&oq=+%C4%8Derti+ve+sv%C4%9Bt%C4%9B&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAghEBYQHRAeOgQIIRAKSgQIQRgASgQIRhgAUABYjVFg31xoAHABeACAAXSIAcIUkgEEMjMuNpgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
 
Kdo vymyslel čerta?
Čert a bůh Veles
Na představu čerta v lidovém křesťanství měl pravděpodobně největší vliv Veles, bůh podsvětí, skotu, magie a divočiny. Podobný proces proběhl u blízce příbuzného baltského Velniase, jehož jméno se stalo obecným označením ďábla.
 
Doporučujeme  další zajímavé příspěvky k problematice, která vás zajímá; jsou uložené v archivu PSK, viz odkazy níže.
https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/jak-se-rodi-certi
https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/proc-chodi-mikulas-5-prosince
https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/mikulas-navstevujici-domovy
 
Tradice čertů jde ruku v ruce s tradičním Mikulášem, kterého čert doprovází a vyvažuje Mikulášovu laskavost 'metlou' na zlobivé děti.
Ne všichni čerti jsou však (dobrotiví) hlupáci. Velká světová náboženství (muslimské, křesťanské a židovské) často věří, že čerti - ďáblové - jsou bývalí andělé, kteří se odvrátili od Boha a jejichž snahou je svádět člověka ke špatnému chování. Samo slovo ďábel je z řečtiny a v původním slova smyslu znamená pomlouvač, pokušitel či žalobce. Slovo satan, které pochází ze staré hebrejštiny, má stejný význam.
https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-zabava/10822/kde-se-vzali-certi-mikulas-nebo-adventni-kalendar.html
 
Příspěvky k problematice v různých zemích:
https://www.babyoffice.cz/mikulasske-tradice-v-ruznych-zemich/
https://www.interde.cz/blog/cert-a-mikulas--aneb-historie-a-tradice-svateho-mikulase/
https://g.cz/fenomen-jmenem-krampus-rakousti-certi-uspesne-brazdi-vody-ceskych-obchodaku-cesky-cert-je-za-trapaka/
https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/mikulase-slavi-vetsina-evropy-kazda-zeme-ale-jinak.A091204_135536_ln-zajimavosti_hs
https://www.apetitonline.cz/novinky-zajimavosti/mikulasska-tradice-u-nas-i-ve-svete
 
Čert je ve slovanském folklóru ďábel či jemu podobná bytost. Na rozdíl od teologických ďáblů nesou čerti i jisté rysy vycházející pravděpodobně ze slovanského archaického náboženství a nemusejí mít vždy čistě negativní charakter.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cert

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.03.2022 11:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu