Jak probíhala obnova požárem zničeného středověkého města?

Text dotazu

Kdo nesl náklady obnovy? Postižení jednotlivci, města, majitelé měst? Byl vyhlašován nějaký "vyjímečný stav" spojený se zvláštními dávkami a pracovními či jinými povinnostmi?

Zamíchal požár se sociální strukturou města? Umožnil společenské vyšvihnutí těm, kterým se podařilo svůj majetek uchránit a uvrhnul do nuzoty ty, kteří to štěstí neměli? Dal zbohatnout stavitelům? Byli postižení nuceni prodávat levně pozemky pod svými spustošenými domy, aby měli na živobytí?

Fungovaly nějaké mechanismy chránící oběti požáru? Měla města nějaký zvláštní fond pro takový účel, který by umožňoval zmírnění dopadu katastrofy na oběť? Nebo byli obyvatelé odkázáni sami na sebe a dobrodiní sousedů? Projevovala se kolegialita v rámci cechů?

Existují svědectví o dočasných stavbách provizorního ubytování po velmi rozsáhlých požárech, kdy nevystačovaly možnosti ubytování u sousedů?

Odpověď

Dobrý den,
z odpovědi na Váš dotaz se stalo vpravdě kolektivní dílo. Odpověď není a ani nemůže být zcela jednoznačná, neboť "středověk" je dost široký pojem, který zahrnuje několik století a situace se jistě lišila i mezi jednotlivými městy a zeměmi. U každého požáru asi záleželo na konkrétní situaci a navíc nás u středověkých dějin často limituje množství dochovaných pramenů (třeba i proto, že shořely :-)).
Pokusili jsme se pro vás odpvědi shrnout a zejména dát dohromady literaturu, kde se můžete o problematice dozvědět více.

Kdo nesl náklady obnovy? Postižení jednotlivci, města, majitelé měst?

Obnova budov byla starostí vlastníka nemovitosti. Je potřeba si, ale uvědomit, že se na obnově jednotlivých objektů či celých částí města podíleli všichni, kteří byli nějak zainteresováni. To znamená, že bylo starostí samotného měšťana, aby si obnovil svůj dům. Kromě toho mu ale městská rada mohla odpustit platbu městské sbírky. Podobně panovník či jiná vrchnost odpouštěla daně celému městu postiženému požárem. František Hoffmann ve své knize (Středověké město v Čechách a na Moravě) uvadí i příklady meziměstské solidarity, kdy sousední města pořádala sbírky na podporu města postiženého požárem.

Zamíchal požár se sociální strukturou města?

Požár sám o sobě ve většině případů nezamíchal nijak významně sociální strukturou města.

Fungovaly nějaké mechanismy chránící oběti požáru?

Postupně se začíná nařizovat stavba kamenných domů namísto dřevěných.

Projevovala se kolegialita v rámci cechů?

Dá se to předpokládat vzhledem k jiným příkladům vzájemné sounáležitosti cechovních členů.

Pozn. Informace o raněnovověkých požárech se dají z větší části promítnout do staršího období.

 

ZDROJE A DOPORUČENÁ LITERATURA

František Hoffmann. Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha 2009.

Václav Ledvinka. Velký pražský požár roku 1541. In: Ponížení a odstrčení : města versus katastrofy. Praha 1998 s. 179-186.

Jan Štěpán. K požáru Kroměříže v roce 1666. In: Vlastivědný věstník moravský Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 61, č. 1 (2009), s. 78-84.

Mareš, Jan -
Požár a ekonomika středověkého města. Jan Mareš. In: Poohří 4 : Peníze a život : sborník z konference konané v Lounech ve dnech 4. října 2013 / Louny : Historie a současnost Poohří ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech a Státním okresním archivem Louny, 2014 s. 26-37
 
Dva příspěvky ze sborníku Documenta Pragensia XVI, které umožní získat čtenáři představu o tom, jak se dané situace mohly řešit (jsou tam i konkrétní odpovědi na některé otázky).
Jedná se o:
1/ Bobková, Lenka -
"Vše špatné na něco dobré". Požáry v Ústí nad Labem do konce 16. století. Bobková, Lenka. In: Ponížení a odstrčení : města versus katastrofy. Sborník příspěvků z 8. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy, konaného ve dnech 2. a 3. října 1990 a 13. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy ve dnech 3.a 4. října 1995 / Praha : Scriptorium, 1998 s. 171-178.
 
2/ Ledvinka, Václav -
Velký pražský požár roku 1541. Václav Ledvinka. In: Ponížení a odstrčení : města versus katastrofy. Sborník příspěvků z 8. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy, konaného ve dnech 2. a 3. října 1990 a 13. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy ve dnech 3.a 4. října 1995 / Praha : Scriptorium, 1998 s. 179-186.
 
Existuje i disertační práce, která se sice netýká přímo měst, ale určitě lze některé informace také využít:
Roman Malach: Tradiční způsoby požární ochrany na moravském venkově a jejich inovace do konce 19. Století. Kapitola : INTERPRETACE POŽÁRŮ VE STŘEDOVĚKU I RANÉM NOVOVĚKU A SOUVISEJÍCÍ OCHRANA. 
https://is.muni.cz/th/kq9fd/Malach_Tradicni_zpusoby_pozarni_ochrany_na_moravskem_venkove_a_jejich_inovace_do_konce_19._stoleti.pdf
 
Další články a knihy, které by mohly být užitečné:

PAŽOUTOVÁ, Jana. "Francouzský" požár Prahy (1689). Scriptorium: Praha, 2011. Documenta Pragensia. Monographia. ISBN 978-80-86852-40-9 – týká se pozdějšího období, ale jinak určitě velmi přínosná kniha
 
FRANCEK, Jindřich. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Zločinnost a bezpráví. Praha: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-000-2. Dostupné také z: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/59212/pdf , str. 201-211 – Žhářství
 
ttps://bezpecnost.praha.eu/clanky/historie-pozarni-ochrany
 
Kovář, Daniel -
Požáry, povodně, kobylky ... Přírodní pohromy v dějinách Českých Budějovic. Kovář, Daniel. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2005. 125 s. ISBN:80-86829-14-6
 
Nygrín, Jindřich -
O požárech, protipožárních opatřeních a hasičstvu v Ústí nad Orlicí: 1498-1941. na památku 70. výročí trvání Hasičského sboru v Ústí nad Orlicí napsal Jindřich Nygrín. V Ústí nad Orlicí : Karel Brožek, 1942. 24 s. : [I] obr. příl. (Musejní ústecké spisy ; 2)
 
Starý, Václav -
Listina Jana Lucemburského z roku 1323 a požár města Prachatic. Václav Starý. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea / Prachatice : Prachatické muzeum Roč. 6, (1999), s. 167-171. [Zničení listiny požárem v r. 1501].
 
Nitra, Josef -
Oheň a lidé v českých zemích do roku 1895. Josef Nitra. Nové Město nad Metují : Hasiči, 2010. 158 s. ISBN:978-80-904606-0-7 – populárnější
 
Tecl, Rudolf -
Požár Tábora v roce 1525 (k 470. výročí). Tecl, Rudolf. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 32, č. 3, (1995,) s. 176-178
 
Janiš, Dalibor -
Neznámý požár města Valašského Meziříčí v roce 1556. Dalibor Janiš. In: Východní Morava : dějiny - lidé - krajina / Brno : Moravský zemský archiv v Brně prostřednictvím Státního okresního archivu Kroměříž Roč. 1, (2011), s. 161-163.
 
Novotná, Dana -
O ohni ve středověkém právu. Dana Novotná. In: Svorník : sborník příspěvků z 1. konference stavebně historického průzkumu 4. - 6. 2002 v Zahrádkách u České Lípy. Vývoj a funkce topenišť Praha : Unicornis Sv. 1, (2003), s. 201-212.
 
Literatura k problematice města ve středověku obecně (možná se zde najdou odkazy na další literaturu):
 
KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku. Druhé rozšířené vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. Česká historie. ISBN 978-80-7422-140-8.
IV. kap. DLOUHÁ CESTA DO MĚSTA str. 285-386
 
HOFFMANN, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Vyd. 1., (Celkově 2., rozš. a upr.). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 712 s. Česká historie, sv. 20. ISBN 978-80-7106-543-2.
 
HOFFMANN, František a Jiří PLOYHAR. České město ve středověku: život a dědictví. 1. vyd. Ilustroval Gustav KRUM, ilustroval Bohumil STEHLÍK. Praha: Panorama, 1992, 453 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-182-5.

 
V případě hlubšího zájmu o problematiku navrhujeme projít edici Archiv Český, kde je možné dohledat zmínky o požárech v jednotlivých pramenech.

Použité zdroje

uvedeny v textu odpovědi, konzultace Dr. Soukupová a Martin Schmied (Historický kabinet FF UK)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

19.11.2018 08:00

Jaroslav Kaplan píše:
Středa 21.11.2018 23:27
Děkuji mnohokrát za odpovědi a doporučenou literaturu. Cením si vynaloženého úsilí. Jste skvělí.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu