Zpracoval někdo souhrnně odsun Němců z Prahy? Statistiky, odsunuté osobnosti... oběti

Text dotazu

Dobrý den, našla jsem odpověď vaší knihovny na podobný dotaz z roku 2011 (zde) http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/odsun-nemcu-praha, chtěla jsem se zeptat, jestli za 6 let nepřibyly nějaké práce, které by se tématu týkaly, a chtěla jsem se zeptat, zda vyhledáváte i různé disertační a diplomové práce, (knihu Jiřího Padevěta Krvavé léto mám), děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

na základě výsledků hledání v katalogu naší knihovny, v Souborném katalogu knihoven ČR, v katalozích institucí sdružených v projektu Knihovny.cz i v databázích Historického ústavu AV ČR a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR usuzujeme, že žádné nové dokumenty na dané téma nebyly od r. 2010 vydány.

Částečně se tématu pravděpodobně týkají následující texty:

* Dejmková, Ivana. Modřany 1938-1947 konfrontace obce na periferii Prahy s problémy válečné a poválečné Evropy. (I. část) Pražský sborník historický / Ledvinka, Václav, Praha : Archiv hlavního města Prahy, Scriptorium, 2015 559 s. : ilustrace, fotografie, obrazové přílohy 0555-0238 978-80-86852-64-5 Sv. 42, (2015), s. 89-127

* Dejmková, Ivana. Modřany 1938-1947 konfrontace obce na periferii Prahy s problémy válečné a poválečné Evropy. (II. část) Zdrojový dokument: Pražský sborník historický / Ledvinka, Václav, Praha : Archiv hlavního města Prahy ; Scriptorium, 2015 704 s. : fotografie, obrazové přílohy 0555-0238 978-80-86852-69-0 Sv. 43, (2015), s. 121-199

Studie, která mapuje proměny modřanské obce a její komunity v uvedených letech. Autor stati propojuje výklad o osudech obce Modřany za druhé světové války a bezprostředně po válce s historií barákového tábora, postaveného v roce 1944 u bývalé modřanské továrny Rupa pro nuceně nasazené dělníky říšskoněmecké firmy Junkers. V poválečné době tábor fungoval jako místo, kde čekali Němci na odsun.

* Junek, Václav. ...celé to hnízdo musí hořet!: literární dokument o odvrácené tváři Květnového povstání v Čechách v roce 1945. První vydání. Velké Přílepy: Olympia, 2015. 293 stran, 48 stran obrazových příloh v různém stránkování. ISBN 978-80-7376-392-3.

* Bryant, Chad Carl. Praha v černém: nacistická vláda a český nacionalismus. Vyd. 1. Praha: Argo, 2012. 350 s. Historické myšlení. Totalitarismus a šoa. ISBN 978-80-257-0790-6.

Období Protektorátu Čechy a Morava a problematika v něm žijících národností - český nacionalismus a vlastenectví v konfrontaci s pokusem o násilnou germanizaci českých zemí.

  Práce amerického historika se věnuje národnostem a národnostní otázce ve válečném Protektorátu Čechy a Morava. Autor v plné historické složitosti nastiňuje, jak obtížné bylo v protektorátních podmínkách určení německé, židovské či romské národnosti. Kritéria k posuzování se měnila a obyvatelé se např. k německé či jiné národnosti přikláněli i z kariérních a jiných důvodů. Koncem války docházelo k opačnému trendu a německá národnost se stávala obtížnou. Práce vychází z dějinného pozadí 2. světové války a údaje z Protektorátu doplňují též sondy do vývoje v okolních zemích. V textu vystupují a názorově se uplatňují postavy K. von Neurath, K. H. Franka, R. Heydricha i A. Hitlera. Závěr knihy je věnován problematice odsunu Němců z českého území, jeho přípravě koncem války i jeho průběhu po ní. Součástí knihy je poznámkový aparát v rozsahu 80 stran.

* Härtl-Coccolini, Erika. Praha-Vinohrady, Čáslavská 15: toulky pozoruhodnou dobou. Překlad Milan Kouřimský. Vydání první. Praha: Ikar, 2015. 253 strany. ISBN 978-80-249-2680-3.

Životní příběh Němky Eriky Härtl Coccolini narozené v Praze. Druhou světovou válku prožila malá Erika s matkou převážně v Praze a na své rodné město si uchovala mnoho zajímavých vzpomínek. Krutým zážitkem pro osmileté dítě bylo Pražské povstání v květnu 1945 a násilnosti, které je provázely. Eričina matka se pokusila o sebevraždu a byla umístěna v ústavu pro choromyslné v Bohnicích. Dívka se spolu s ostatními německými obyvateli domu v Čáslavské ulici ocitla ve sběrném táboře na Hagiboru. V dubnu 1946 matka nevyužila možnosti požádat o československé státní občanství, a tak byly obě v jednom z posledních transportů odsunuty do Hesenska v americkém okupačním pásmu, kde strávily velmi krušné období...

 

Obecně o tématu odsunu Němců pojednávají pravděpodobně i následující texty z poslední doby:

* Cílek, Roman. Čechy a Morava, jaro 1945 (in: Přísně tajné, 3/2013)

* DVOŘÁK, Tomáš. Vnitřní odsun 1947-1953: závěrečná fáze "očisty pohraničí" v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. Brno: Matice moravská, 2012. Knižnice Matice moravské. ISBN 978-80-86488-92-9.

S. 136 - Otázka vnitřního odsunu Němcu v Praze a na Slovensku.

* ŘEHÁČEK, Karel. Osidlovací úřad a Fond národní obnovy v Praze: umístění, personální obsazení a organizační struktura centrály a oblastních úřadoven v letech 1945-1951. Paginae historiae. 2011, 19, 158-204.

* Hahnová, Eva. Němci v poválečném Československu: jedinečná edice dokumentů z českých archivů boří tradované legendy = The Germans in post-war Czechoslovakia: a unique edition of documents from Czech archives buries traditional legends. Soudobé dějiny, 2014, 21(4), s. 635-653. ISSN 1210-7050.

Autorka představuje a hodnotí tři vydané svazky rozsáhlého edičního projektu Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951, který je převážně dílem švýcarského historika Adriana von Arburga a jeho českého kolegy Tomáše Staňka, a zasazuje tento badatelský a publikační počin do širokého pole soudobého diskurzu o masových migracích (odsunech, vysídleních, vyhnáních) obyvatelstva v Evropě po druhé světové válce. V této souvislosti kritizuje koncept etnických čistek, tak jak jej vyložil a zpopularizoval zejména americký historik Norman M. Naimark. Uvedený koncept podle ní nevěnuje pozornost empirickému výzkumu specifických historických situací, a zejména politických aspektů různých forem migrací, a namísto toho konstruuje na základě povrchních podobností migrací zevšeobecňující obraz univerzálního pomýlení Evropanů ve dvacátém století. V této optice pak někteří autoři užívají i zavádějící analogie represivních praktik v nacistickém režimu a poválečném Československu, v personifikované podobě mezi Adolfem Hitlerem a Edvardem Benešem. Podle zjištění Evy Hahnové tyto přístupy často jen oživují legendy a stereotypy tradované v německých interpretacích vysídlení Němců z Československa a předešlých událostí, což autorka ilustruje na tezích poválečných propagandistických spisů vůdce německých sociálních demokratů v exilu Wenzela Jaksche a jeho stoupenců určených pro mezinárodní veřejnost. Dále autorka podává přehled dosavadních edicí historických pramenů k vysídlení Němců z Československa a zdůrazňuje nový přístup Tomáše Staňka a Adriana von Arburga. Reflektují sice stejné historické události, narozdíl od jiných edicí však neužívají emocionálně zabarvenou rétoriku a nesledují politické cíle.

 

Nesoudí, ale osvětlují, a díky tomu nabízejí přesvědčivější důkazy o těžkých zkušenostech německých obyvatel než propagandistické výklady. Kromě toho poprvé systematicky zpřístupňují dosud opomíjené dokumenty k tématu z desítek českých archivů a výpovědi pamětníků kriticky porovnávají s jinými dostupnými informacemi. Další podstatný rozdíl spočívá v tom, že uplatňují teritoriální pohled na migrace v poválečném Československu oproti dosud běžnému, historicky ale již překonanému pohledu etnickému. To jim umožňuje uchopit vysidlování Němců a nové osidlování jimi obývaného území jako dva propojené, komplementární procesy a podat celostní obraz poměrů v tehdejším československém pohraničí. Autorka rekapituluje nové poznatky v dosud vydaných svazcích, které podle ní proměňují zažitý obraz poválečného Československa, a závěrem upozorňuje na vážné překážky v dokončení celé edice.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Datum zadání dotazu

24.04.2017 09:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu