znalosti a informovanosti

Text dotazu

Dobrý den, prosím Vás o definici slov znalosti a informovanosti.

Odpověď

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz.

K pojmu informovanost:

Podle Slovníku spisovného jazyka českého znamená informovaný = zpravený nebo poučený o něčem, znalý něčeho, odtud podstatné jméno informovanost jako znalost něčeho, poučenost o něčem.

Sociologický slovník pak vymezuje informovanost takto:

Informovanost je množství informací, kterými jedinec či určitá skupina disponují a které mohou aktivně šířit. Informovanost je úzce vázaná na pojem kompetence. Je objektivně determinována dostupností informací, jejich pravdivostí, úplností a podobně, subjektivně vzdělaností, intelektuálními i mentálními předpoklady jedince. Reálná informovanost nemusí být v souladu s pocitem informovanosti u jedince či skupiny. Náplň nformovanosti nemusí obsahovat jen pravdivé informace, ale může zahrnovat i různé zkreslené údaje, hypotézy, neadekvátní představy. Ovšem v užším slova smyslu se za informovanost pokládá jen suma prověřených  skutečností odpovídajících informaci. Za informovaného jedince se považuje člověk, který disponuje právě tímto druhem informací, respektive má přístup k jejich zdrojům.

Pojem znalost

vymezuje Spisovný slovník jazyka českého jako

1) vlastnost toho, kdo je znalý něčeho, někoho, informovanost, zkušenost

2) souhrn vědomostí v určitém oboru podložený odbornou průpravou

Znalosti J. Vymětal a M. Vacková ve své knize vymezují jako zobecněné poznání. Vznikají odvozením z informací pomocí urč. posloupnosti formálních pravidel, do nichž můžeme zahrnout porovnávání informací, jejich třídění a synteticko-analytické vyhodnocování apod. Na rozdíl od informací jsou znalosti trvalé, všeobecné, abstraktní, teoretické, objektivní, nezávislé na kontextu, jsou řízené pravidly, jsou vlastnictvím jednotlivce. Často se zaměňují pojmy "znalosti" a "vědomosti". Vědomosti představují souhrn dříve již ověřených zapamatovatelných faktů, resp. jasně daných vztahů mezi nimi. Používáním vědomostí v praxi a hodnocením výsledků tohoto používání se postupně formují individuální zkušenosti, které se mohou přeměnit ve znalosti.

Použitá literatura:

Slovník spisovného jazyka českého. 2. díl, H - L / [zpracoval Bohuslav Havránek]. 2. nezm. vyd. Praha: Academia, 1989 s. 178.

Slovník spisovného jazyka českého. 8. díl, Z - Ž : doplňky a opravy / [zpracoval Bohuslav Havránek]. 2. nezm. vyd. Praha: Academia, 1989, s. 355.

Velký sociologický slovník. 1. svazek, A - O. Praha: Karolinum, 1996, s. 429. ISBN 80-7184-164-1.

VYMĚTAL, Jan, VÁCHOVÁ, Miriam. Úvod do studia odborné literatury. Praha: Orac, 2000, s. 45-47. ISBN 80-86199-19-3.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

14.10.2013 10:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu