Život a dílo Josefa Micky.

Text dotazu

Dobrý den.

Potřebuji vyhledat podrobněji o životě a dílu známého houslisty a pedagoga na pražské konzervatoři Josefa Micky, který žil v letech (1903-1993). Na internetu je o něm jen dvě zrnka prachu. Potřebuji o něm napsat článek do známého periodika. Již dvakrát jste mi pomohli najít materiály před několika lety.

Předem moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den, na základě vašeho dotazu posíláme informace o významném českém houslistovi Josefu Mickovi, tak jak jsme je shromáždili z našich zdrojů:
.
Narozen 15.8.1903 v Praze, zemřel 2.9.1993. PhDr., profesor houslové hry na Akademii múzických umění, publikace z oboru.
Zdroj: báze AUT (Národní autority) na www.nkp.cz  
PNP-LA - úmrtí: Kdy zemřeli...?

Informace z Národní digitální knihovny ( NDK:):

 Josef Micka devadesátiletý
 Narodil se 14. srpna 1903 na Smíchově manželům Mickovým a dáno mu jméno Josef. Pepíček, jediné dítě svých rodičů, byl co malý klidným, přemýšlivým chlapcem, po dědovi muzikantu hudebně nadaným. Ve škole prospíval bеz obtíží, "budil kolem sebe spíše libost než rozruch". To zůstalo trvale v jeho povaze. Na housle se učil u Ladislava Černého, který se později proslavil svým pražským kvartetem a na konservatoři vychoval řadu znamenitých violistů. Po maturitě na střední škole si Josef Micka zapsal medicínu, ale paní hudbě neodolal a lékařskou fakultu vyměnil za konzervatoř. Absolvoval housle u prof. J. Baštaře, komorní hru studoval u Jiřího Herolda. Medicínu však docela neopustil a jsa velkým milovníkem a znalcem přírody, stal se jako takový rádcem svých přátel, kolegů i žáků. Dodnes já i moje děti, ba i vnoučata, pijeme jím doporučené čaje. Zvídavý houslista Micka, jako tehdy mnozí z našich studentů (Martinů, Plocek, Páleniček aj.), odešel do Paříže k slavnému houslistovi J. Thibaudovi. Po návratu opět soukromě učil, hrál sólově na housle a jako každý dobrý houslista i na violu, několikrát i s Českou filharmonií. Založil s violoncellistou a svým spolužákem K. P. Sádlem kvarteto, které velmi nadějně začalo působit, záhy však z existenčních důvodů ukončilo svoji činnost. Z těchto příčin primarius Micka, již ženatý, přijal místo zástupce koncertního mistra v ČF. Pod taktovkou V. Talicha a mnoha slavných dirigentů získal další cenné zkušenosti. Mezi svými kolegy filharmoniky byl oblíben pro svoji mírnou povahu a skromnost, vážen pro své vzdělání a populární pro svůj svérázný humor. Jeho situační, vtipně poznámky rád vypravoval pan prof. K. Bidlo a dodnes se možná připomínají i v orchestru. Při tom všem vystudoval hudební vědu a stal se PhDr. Osobně jsem poznal Josefa Micku jako student a člen violoncellové skupiny ČF. Získal mí svoji přívětivosti, svým decentním, podmaňujícím smíchem a osobitým humorem. Vždy více přemýšlel než mluvil. Důvěrně jsme se poznali u Neumannů, kde s bratry Václavem a Jiřím, soukromými žáky Mickovými, jsme ,,si hráli na kvarteto’'. V tomto prostředí později vzniklo ,,Kvarteto české konzervatoře, jehož odborným konzultantem byl prof. Micka a narodila se myšlenka budoucího Smetanova kvarteta. Jako houslový pedagog vydal řadu odborných prací a vychoval desítky kvalitních houslistů, kteří působí dodnes jako sólisté i v orchestrech, hlavně v ČF. Své svěřence vedl k úctě k zápisu, vyžadoval i teoretické způsobilosti, studium partitury, pili a oddanost k práci. Při vší přísnosti budil kolem sebe spíše pohodu, než strach. Jeho požadavky a jeho hudební estetická výchova vedla mnohé žáky ke komorní hře. Pod jeho vedením vyrostlo Smetanovo, Talichovo a Panochovo kvarteto. Tito jeho odchovanci byli počátkem české kvartetní školy, kterou stále rozviji a dále ve světě úspěšně reprezentuje desítka našich souborů střední a nejmladší generace. Tato stručně popsaná životni cesta našeho jubilanta pamětníka slávy houslového a kvartetniho umění našich předchůdců (Ondříček, Kubelik, Kocian, České kvarteto) chce připomenout s jakým mravním postojem, vytrvalosti a pracovním nasazením musely projit minuli generace. ~Píšeme-li o Josefu Mickovi, nemůžeme nepřipomenout i jeho celoživotní oporu, paní Miládku. Její upřímná láska, obětavost, mnohé porozuměni pro svého „Milečka” bylo víc než velké víno. Vážený a milý pane profesore, za všechny, které jste obětavě vedl, které jste obohatil vám chci z celého srdce poděkovat, s láskou a vděčností vás zdravíme a přejeme vám klid a přívětivou pohodu až do konce zbývajícího času. ANTONÍN KOHOUT
Hudební rozhledy: časopis pro hudební kulturu. Praha: Panorama, 1993, undefined(9). s. 416. ISSN 0018-6996. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:41601d70-1c10-11e4-90aa-005056825209

 HOUSLISTA A PEDAGOG JOSEF MICKA, jehož vzácné životni jubileum jsme připomněli v minulém čísle, skonal 2. 9. v Praze, necelý měsíc po svých devadesátinách.
Hudební rozhledy: časopis pro hudební kulturu. Praha: Panorama, 1993, undefined(10). s. 461. ISSN 0018-6996. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:356b7410-1c0b-11e4-a8ab-001018b5eb5c

Micka Josef, 15. 8. 1903 Praha - 2. 9. 1993 tamtéž, č. houslista a hud. pedagog; otec Víta Micky. 1934-39 studoval hud. vědu na UK v Praze. Praktické hud. vzdělání získával od 1915 u L. Černého, 1919-24 na pražské konzervatoři (u ,1. Bastare), 1926-27 na École normale de Musique v Paříži (u J. Thibauda). Vynikl jako učitel houslové a komorní hry, od 1940 pedagog na pražské konzervatoři, 194648 i na AMU. Vydal řadu pedag. prací (Hra na housle, 1957), etud, úprav a výborů pro housle. Věnoval se rovněž komorní hře (zejm. v kvartetních souborech)
Český biografický slovník XX. století. Praha: Paseka. s. 382. ISBN 80-7185-247-3. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:212ea000-fc6f-11e3-9806-005056825209

 Micka Josef Ladislav, český houslista a pedagog, n. 15. VIII. 1903, Praha. Vnuk vesn. kapel. Stud. R v rodišti (1914/21), hud. vědu na KU (1934/39, PhDr. 1945, disertace: Hudební dynamika. Její funkce a aplikace). Hud. vzdělání nabyl u L. Černého (od 1915), u J. Bastaře na pražské kons. (1919/24), u J. Thibauda v École normale v Paříži (1926/27). Učitel housl. hry (1927/39), člen CF (1939 až 1940), profesor housl. a komorní hry na pražské kons. (od 1940 dosud — 1963), krátce na AMU v Praze (1946/48). Člen zkušeb. komise při stát. zkouškách (housle). Věnoval se komorní hře jako primárius kvarteta..., spoluprác, se Smetanovým kvartetem jako umělec, poradce. Vzdělaný housl. pedagog, který usiluje o vlastní metodu. Uvedl к nám francouzský způsob housl. hry. Vydal housl. etudy Denní studium trylku (P 1929, Ed. Sádlo), Dynamika smyčce [P 1940,  HM), Elementární etudy I., II. (P 1946, Přikryl, O 21952], úpravy a výbory pro housle, rvi. Průpravy к Mazasovým etudám, op. 36/1. (1959), Melodie mistrů [P 1958] a Souborová hra (výběr 24 element, etud. pro 3 h. v I. poloze. 3 seš. Rkp 1961). Práce didaktické: Hudební dynamika. Její funkce a aplikace (P 1943, HM), Hra na housle (P 1957, KLHU, dosud největšl po Mařákovl). Csp články: Úpravy hud. skladeb (HVk XXXIM939, 50), O hud. paměti (t. 180), Intonace (t. 202), Dílo a metoda prof. O. Ševčíka (t. XXXIV- 1941, 11), Držení smyčce při hře na housle (t. XXXVII-1944, 82), O trémě (T XVIII- 1946, 81). Četné revise housl. literatury instrukt. i koncertní (zvi. děl J. Řídkého v ed. Sádlo, četných duet, koncertu Mozartova, Rodeho a].). Důležitá stať ve Sborníku 150 let pražské kons. (1961): Houslová škola pražské kons. *
ČERNUŠÁK, Gracian, ŠTĚDROŇ, Bohumír a NOVÁČEK, Zdenko. Československý hudební slovník osob a institucí, Sv. 2: M-Ž. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. s. 86. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e8330260-0fd3-11e3-a616-5ef3fc9bb22f

Žákem Bastařovým byl Josef Micka (1903), pedagog.*
Hudba a národ. V Praze: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1940. s. 105. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:94447446-0376-4317-80cb-b8ad154dfa48

Josef Micka (1903 – 1993) patří k výjimečným osobnostem české houslové pedagogiky. Po maturitě na reálném gymnáziu pokračoval ve studiích na Pražské konzervatoři v houslové třídě prof. Bastaře. Byl vynikajícím sólistou, ale od začátku se velkou měrou věnoval i komorní hře. Ve dvacátých letech 20. století založil se svými spolužáky velmi úspěšné kvarteto. Po absolutoriu Pražské konzervatoře získal Josef Micka stipendium Československé vlády a díky tomu mohl ještě rok studovat na École de musique v Paříži u prof. Jacquese Thibauda. Tento pobyt byl velmi podnětný i pro pedagogickou činnost, která se postupem času stala hlavní životní náplní Josefa Micky. Při své náročné pedagogické a koncertní činnosti vystudoval ještě před druhou světovou válkou hudební vědu a psychologii na Karlově univerzitě. Profesorem Pražské konzervatoře byl od roku 1939 a současně byl až do roku 1945 členem České filharmonie.
Od roku 1946 pedagogicky působil na pražské HAMU, ale o dva roky později z ní musel kvůli svému odmítavému postoji k tehdejšímu politickému vedení odejít. O návrat na HAMU se pokusil v roce 1969, ale i přes vynikající posudky některých tamějších profesorů mu působení na této škole nebylo umožněno.
Josef Micka vychoval řadu sólistů i komorních hráčů ( např. Václav Neumann - pozdější šéfdirigent ČF-, Petr Messiereur, Petr Škvor, Václav Hudeček, Jiří Panocha, Pavel Zejfart, Magdalena Micková, Eva Bublová, Jan Opšitoš a řada dalších) . K jeho největším úspěchům patří tři soubory, které vychoval a které si získaly slávu u nás i ve světě - Smetanovo, Talichovo a Panochovo kvarteto.
Josef Micka je také autorem mnoha publikací a článků o houslové problematice, z nichž k nejznámějším a nejvýznamnějším patří metodické dílo „Hra na housle" a „Škola hry na housle pro začátečníky", na níž pracoval se svou dcerou Magdalenou Mickovou.
http://koncertniagentura.cz/cz/nase-projekty/houslova-soutez-josefa-micky/37-josef-micka-1903-1993

Z databáze NKC (elektronický katalog NK ČR)  – dílo:

     [C.zaznamu: 000439499]
     Hra na housle : technika-vyraz-didaktika / Josef Micka ; kresby: Prokop Laichter a Vojtech Cinybulk. -- 2., pozm. vyd.. -- Praha : Supraphon, 1972. -- 412, [3] s. : [4] s. fot. pril. ; 8. -- (Vaz.) : Kcs 38,00

     [C.zaznamu: 000681134]
     Hra na housle : technika : vyraz : didaktika / Josef Micka ; [kresby Prokop Laichter]. -- 1. vyd. v SNKLHU. -- Praha : SNKLHU, 1957. -- 294 s., [4] s. obr. pril. : il. ; 8

     [C.zaznamu: 000761023]
     Hudebni dynamika, jeji funkce a aplikace = [Musikdynamik, ihre Funktion u. Applikation] / napsal Josef Micka. -- V Praze : Hudebni matice Umelecke besedy, 1943. -- 65, [II] s. : XII s. not. pril., [I] pril. ; 8

     [C.zaznamu: 000416593]
     Knizka o houslich a o mnohem kolem nich / Josef Micka. -- 2. vyd.. -- Praha : Panton, 1977. -- 118, [viii] s. : il., noty ; 21 cm. -- (Vaz.)

     [C.zaznamu: 000470936]
     Knizka o houslich a o mnohem kolem nich : [pomocna literatura pro zaky lidovych skol umeni a nizsich trid konzervatori] / Josef Micka. -- 1. vyd.. -- Praha : Panton, 1975. -- 125 s. : il. ; 21 cm. -- (Vaz.)

     [C.zaznamu: 000614937]
     Melodie mistru : Sbirka skladeb pro housle ve snadnem slohu s pruvodem klaviru v uprave Josefa Micky / Klavirni doprovod v reprodukci Alfreda Holecka. -- Praha : SHV, 1963. -- [7] s. ; 8

Další odkazy:
ŽÍDEK, František. Čeští houslisté tří století. Praha: Panton, 1979. s. 265. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:46393540-a1d0-11e2-bc29-005056825209

MICKA, Josef Ladislav. Knížka o houslích a o mnohém kolem nich: pomocná literatura pro žáky Lidových škol umění a nižších tříd konzervatoří. Praha: Panton, 1977. s. [5]. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:63068ce0-c5ab-11e3-b110-005056827e51

MICKA, Josef Ladislav. Hra na housle: technika-výraz-didaktika. Praha: Supraphon, 1972. s. [5]. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:3e21f6b0-f7fc-11e4-8ded-5ef3fc

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.06.2021 14:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu