Zemědělství a počasí

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na nějaký materiál, který se by se týkal zemědělství a počasí v letech 1971,1939 a 1907 + jak se hospodařilo dříve (v těchto letech) a jak teď.
Předem mockrát děkuji

Odpověď

Dobrý den,

níže uvádíme příklady publikací mapující historii nebo vývoj zemědělství ve zmiňovaných letech, ke konci seznamu pak naleznete dokumenty popisující současný stav. Bibliografické záznamy pocházejí z elektronického katalogu Národní knihovny ČR - báze NKC (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc), jejich součástí jsou také informace o možnostech výpůjčky v NK ČR (ikona Exempláře). 

* Beranová, Magdalena a Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 430 s. ISBN 978-80-7277-113-4. Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201012/contents/nkc20102151688_1.pdf

* Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v českých zemích. II. díl, 1900-1989. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 1995. 254 s. Obnova venkova; 4. ISBN 80-7084-134-6.

* Jakubec, Ivan et al. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. 289 s. ISBN 978-80-245-1450-5. Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200903/contents/nkc20091852145_1.pdf

* Šouša, Jiří. K vývoji českého zemědělství na rozhraní 19./20. století: (Česká zemědělská rada 1891-1914). Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1986. 166 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia; 97 /1983. Dokument dostupný v digitalizované podobě v digitální knihovně Kramerius 4 (pouze z počítačů v budově NK ČR) - http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:34b15690-df28-11e3-b110-005056827e51

* Kabrhel, Jaroslav a kol. 30 let vývoje čs. zemědělství a jeho další perspektivy. 1. vyd. Praha: Horizont, 1975. 143, [1] s. Na pomoc nár. hospodářství.
    
* Zemědělství čs. - vývoj - rok 1945-1975 - sborníky
Resumé: J. Kabrhel: Boj KSČ o socialistickou vesnici; I. Mráček: Zdokonalování plánovitého řízení zemědělství; J. Dostálová: Vývoj, současný stav a úkoly v rozvoji koncentrace, specializace a kooperace v čs. zemědělství, J. Dostálová: Vývoj, výsledky a úkoly v uplatňování vědeckotechnického pokroku v čs. zemědělství; M. Zubina: Reprodukce pracovních sil v zeměděství a rozvoj jejich tvůrčí iniciativy; M. Petřík: Komplexni socialistická racionalizace-trvalá součást hospodářské politiky KSČ v zemědělství; J. Krilek: Místo a úloha ekonomické efektivnosti v zemědělské politice KSČ; M. Rajchart: Výsledky vývoje socialistického družstevního zemědělství a spolupráce členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci.

* Doskočil, Ivan. Československé zemědělství 1945-1975. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 149, [2] s., [16] s. obr. příl. Na pomoc učitelům.
Resumé: Po stručné charakteristice zemědělství v předmnichovské republice podává práce přehled vývoje jednotlivých etap socialistického zemědělství v letech 1945-1975. Ukazuje významnou úlohu KSČ a státu při řešení rolnické otázky,seznamuje s počátky socialistické přestavby zemědělství a s charakteristickými rysy zemědělské výroby po vítězství socialismu na vesnici. Uvádí přehled vývoje zemědělské produkce v letech 1936-1974 a upozorňuje na důležitá stranická a vládní usnesení k rozvoji zemědělství v 6. pětiletce.

* Vilikovský, Václav. Dějiny zemědělského průmyslu v Československu od nejstarších dob až do vypuknutí světové krise hospodářské. V Praze: Ministerstvo zemědělství republiky Československé, 1936. 948 s. Publikace ministerstva zemědělství; roč. 1936, č. 91.

* Novák, Pavel a kol. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Vyd. 1. Praha: Národní zemědělské muzeum Praha, 2007. 341 s. ISBN 978-80-86874-06-7. Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200806/contents/nkc20081800627_1.pdf

* Boučková, Bohuslava et al. Agrární a strukturální politika. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2010. 143 s. ISBN 978-80-213-2067-3. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/37771/pdf

* Homolka, Jaroslav, Pletichová, Dobroslava a Mach, Jiří. Zemědělská ekonomika. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2008. 131 s. ISBN 978-80-213-1830-4. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/32952/pdf

* Fojtíková, Lenka a Lebiedzik, Marian. Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008. xv, 179 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7179-939-9. Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200802/contents/nkc20071758485_1.pdf

Co se týče počasí, máme ve fondu spíše publikace týkající se dějin meteorologie. Alespoň částečně byste snad mohl využít následující publikace:

* Soukupová, Jana. Atmosférické procesy: (základy meteorologie a klimatologie). Vyd. 5. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2010. [10], 192 s. ISBN 978-80-213-2074-1. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/31492/pdf

* Brázdil, Rudolf a kol. Historie počasí a podnebí v Českých zemích. Svazek VII, Historické a současné povodně v České republice = History of weather and climate in the Czech Lands. Historical and recent floods in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 369 s. ISBN 80-210-3864-0. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/97620/pdf

* Brázdil, Rudolf a Kotyza, Oldřich. Historie počasí a podnebí v Českých zemích II: nejstarší denní pozorování počasí v Českých zemích = History of weather and climate in the Czech Lands II: = the earliest daily observations of the. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 178 s. ISBN 80-210-1404-0.

* Brázdil, Rudolf et al. History of weather and climate in the Czech Lands VI: strong winds. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2004. 377 s. ISBN 80-210-3547-1.

* Behringer, Wolfgang. Kulturní dějiny klimatu: od doby ledové po globální oteplování. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2010. 404 s. ISBN 978-80-7432-022-4. Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201006/contents/nkc20102032406_1.pdf

* Novák, Václav. Vývoj zemědělské meteorologie. [Praha: nákladem vlastním, 1932. s. [40] - 50 - [II] s.

V článkové bibliografické databázi - ANL (http://aleph.nkp.cz/cze/anl) jsme nalezli tento článek:

* Brázdil, Rudolf a Macková, Jarmila. Řada průměrných ročních teplot vzduchu pro Českou republiku v období 1828-1995. Meteorologické zprávy, 1998, 51(1), s. 17-21. ISSN 0026-1173.

Určitý historický obraz počasí lze získat také ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu (http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_1_1_Zakl_Info&last=false), např. přehledy průměrných měsíčních teplot a úhrnů srážek v jednotlivých krajích až k roku 1961. ČHMÚ podává i podrobnější informace, téměř vždy se však jedná o placené služby.

K této problematice bychom doporučovali využít také fondy Knihovny Antonína Švehly (http://www.knihovnasvehly.cz/katalogy-knihovny/), které jsou zaměřené na oblast zemědělství a potravinářství. Zdroje knihovny je možné prohledávat v rámci jednoho společného rozhraní - http://primo.uzei.cz. Dále také Národní zemědělské muzeum (http://www.nzm.cz/).

 

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.03.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu