zbrojní pas

Text dotazu

Je pravda, že na střelnou zbraň vyrobenou před rokem 1890 nepotřebuju zbrojní pas?

Odpověď

Dobrý den,
 
zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis.
 
Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu. Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let.

Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin
a) A - ke sběratelským účelům,
b) B - ke sportovním účelům,
c) C - k loveckým účelům,
d) D - k výkonu zaměstnání nebo povolání,
e) E - k ochraně života, zdraví nebo majetku, nebo
f) F - k provádění pyrotechnického průzkumu.
 
Popisu zbrojního průkazu a práv a povinností jeho držitele se věnuje hlava IV zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních.
Pro cestování se zbraní po Evropské unii se vydává evropský zbrojní pas podle § 49 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních.


Zbraně vyrobené do 31. prosince 1890 jsou označovány jako historické zbraně. Jako takové spadají mezi zbraně kategorie D (zákon č. 119/2002 Sb., § 7 písm. a) ) .

Dle ZÁKONA O STŘELNÝCH ZBRANÍCH A STŘELIVU ( č. 119/2002 Sb.) : www.mvcr.cz/soubor/sb016-09-pdf.aspx  musí „každý, kdo ke dni účinnosti toho zákona přechovává zbraň, k jejímuž držení nebo nošení nebylo podle dosavadních předpisů nutné mít zbrojní průkaz, zbrojní licenci nebo povolení a podle tohoto zákona je zbrojní průkaz, zbrojní licence nebo povolení vyžadováno, je povinen požádat o vydání příslušného zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo povolení podle tohoto zákona nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti. V případě zbraní vyrobených do 31.prosince 1890 je třeba povinnost podle první věty splnit nejpozději do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

K držení zbraní kategorie D se mimo jiné vztahuje i  § 15 (zákon č. 119/2002 Sb.) 1. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.
2. Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.
3. Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze střelné zbraně uvedené v § 7 písm. k) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku.
4. Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
5. Držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň nosit viditelně v místech, na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném  b. zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, c. přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být položeny odděleně v samostatné schránce.


Více informací naleznete přímo v zákoně o střelných zbraních a střelivu ( č. 119/2002 Sb.) : www.mvcr.cz/soubor/sb016-09-pdf.aspx
 
 
Pro přesnější výklad výše uvedeného zákona Vám ovšem doporučujeme poradit se s právníkem. Popřípadě kontaktovat bezplatnou právní poradnu: http://poradna.vecerniskola.cz/index.htm
 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.12.2012 15:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu