Vztahuje se autorský zákon na klasické pohádky B. Němcové nebo K.J.Erbena?

Text dotazu

Dobrý den, rádi bychom s přáteli "založili" ochotnické divadlo. Nejsme spolek ani nebudeme. Jsme jen několik přátel, co se chtějí scházet a hrát divadlo pro děti. Vztahuje se autorský zákon na klasické pohádky B. Němcové nebo K.J.Erbena? Pokud například vezmeme pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, napíšeme si k tomu vlastní text a zahrajeme ji veřejně dětem, vztahuje se na to autorský zákon a musíme odvést poplatky? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

autorský zákon se na vztahuje  na jakékoliv dílo. V případě autorů B. Němcové nebo K. J. Erbena, vyjdete-li pouze z textu pohádky, který si upravíte pro potřeby Vaší inscenace, se jedná o dílo volné. Za vlastní text, který vychází z motivu pohádky volných autorů platit nemusíte, ale musíte uvést název pohádky a autora. Nicméně pozor na hudební doprovod k divadelnímu představení. Souhlas s užitím díla potřebujete i v případě, že v inscenaci použijete hudbu, ať živou, nebo z nosiče (CD, MP3, …). Souhlas získáte tak, že se nahlásíte OSA: https://forms.osa.cz/ .

 

Níže si přečtěte výňatky ze serveru, který se věnuje Vaší problematice.

 

„Po smrti autora si však nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Obecně se dá říci, že dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, může každý bez dalšího volně užít s tím, že si samozřejmě nesmí osobovat autorství k takovémuto dílu. Tomu, kdo by poprvé zveřejnil dosud nezveřejněné dílo, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, vznikají takovým zveřejněním také výlučná majetková práva a trvají od zveřejnění díla 25 let.

 

Bezúplatné zákonné licence jsou vyjmenovány a definovány v § 31 - 39. Jedná se o případy, kdy lze cizí dílo bezplatně určitým způsobem užívat. Do této kategorie patří například: citace, katalogové licence, užití díla umístěného na veřejném prostranství, úřední a zpravodajská licence - zde se hovoří o tom, jak lze použít novinové články, užití k účelům vyučovacím nebo vědeckým, samozřejmě dílo, jemuž skončila doba majetkových práv = volné dílo, a také to, co se říká v § 35 odst. (1 - 4):

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nevýdělečně užije dílo při občanských a náboženských obřadech.

(2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nevýdělečně užije dílo při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.

Vždy je však nutno uvést jméno autora (pokud se nejedná o anonym) a dále název díla.

Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nevýdělečně ke své vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem (školní dílo). V § 36 - § 39 je dále uvedeno ještě několik dalších užití díla aniž by se zasahovalo do práva autorského.“

 

Více zde: https://www.scdo.cz/autorske-pravo/

 

Na výše uvedených webových stránkách najdete i praktické rady, jakým způsobem zákonně postupovat. Hotové divadelní texty lze zakoupit u společnosti Dilia: http://www.dilia.cz/15-divadelni-agentura. Z hlediska konání veřejných produkcí existuje pouze ohlašovací povinnost. Tu splníte na jednoduchém formuláři, který vám vydají na příslušném městském či obecním úřadě.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2019 00:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu