Vztah Čech a Moravy v 19. století

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, jaký byl a jakým
způsobem se vyvíjel vztah Čech a Moravy v 19. století, například z hlediska
státoprávního a národního. Předem Vám velice děkuji

Odpověď

Dobrý den,
v 19. století patřila Morava k Rakouskému císařství, od roku 1867 k Rakousko-Uhersku (základě tzv. rakousko-uherského vyrovnání v únoru 1867) k celku Předlitavsko.V rámci Čech tam patřila tato území: Království české, Markrabství moravské, Vévodství slezské.

Národní obrození
Pobělohorské období nepřineslo na Moravě jen propad českého jazyka a české národní literatury, ale také rozšíření představy, že Moravané tvoří samostatný celek, který není součástí česko-moravské identity. Pojítkem pro Čechy a Moravany zůstával především český jazyk, který však upadal a pronikaly do něj dialektické tvary. Kromě jazyka zde působily společné dějiny a mnohé společné tradice. Moravě chybělo centrum obrozeneckého hnutí, rovněž národně neprobuzený moravský venkov se nemohl stát nositelem národního obrození, stejně tak šlechta a měšťanstvo. Zbývala jen inteligence, ale i ta byla většinou německá nebo poněmčená. Silně zaostávalo pronikání češtiny do divadla, žurnalistiky, literatury. To vše způsobovala, že Morava procházela poněkud odlišným vývojem a byla za Čechami opožděna v procesu národního obrození o několik desetiletí. Na Moravě města většinou ovládaná německým patriciátem a česky mluvící obyvatelstvo Moravy si teprve postupně uvědomovalo sounáležitost s příbuzným etnikem v Čechách.


Revoluce 1848
I Morava byla v letech 1848-49 zasažena revolučním duchem, ale podstatně jinak než Čechy. V tomto přelomovém období se moravské politikum soustředilo především na vymezení česko-moravského vztahu. To dosvědčuje atmosféra na jaře 1848 s souvislosti s formulací petice pražského Svatováclavského výboru císaři Ferdinandovi I., v níž se mimo jiné požadovalo obnovení státoprávního spojení Čech, Moravy a Slezska. Petice byla přijata bez vědomí moravského zemského sněmu a to vyvolalo na Moravě značné rozladění.
V polovině dubna 1848 vznikla na moravském sněmu zvláštní psaní císaři, v níž se protestovalo proti sloučení obou zemí, a vyslovil se požadavek
moravské autonomie.              V dokumentu se mj. uvádělo, že Markrabství
moravské bylo vždy zemí samostatnou a nezávislou na Čechách a že spojením s Čechami byla porušena moravská ústava a samostatnost země. Proti pražské petici výrazně vystoupili i moravští němci, kteří tři týdny před tím zformulovali v Olomouci svůj dokument do Vídně, kde žádali připojení Moravy německým interesům k povšechné veliké vlasti, jinak se prý po připojení k Čechům stanou Moravané otroky.


50. léta
Politické období staročechů a mladočechů. Na Moravě přetrvávalo zemské vlastenectví a z toho plynula i užší spolupráce českých politiků s historickou šlechtou.
Poslanci moravské národní strany se vyslovovali pro státoprávní spojení zemí Koruny české.

České vyrovnání
Bylo požadováno Českým královstvím. Morava postupovala samostatně a Slezsko se od celé akce distancovalo.


Morava na počátku fáze masové politiky
(http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=37)

V posledních sto letech, kdy byla Morava zapojena do mnohonárodnostní
habsburské monarchie, došlo k velké změně poměrů v zemi, ve které se
zformovaly dvě národní obce stojící často proti sobě na poli politickém,
kulturním i ekonomickém. Výrazně se změnil také způsob fungování politického
systému, Morava vstoupila do fáze masové politiky. V 19. století zůstala
Morava nadále jednou z významnějších periferií habsburského soustátí. V
rozšiřujícím se okruhu zemských elit je možné pozorovat dva trendy, elity
hlásící se k německému národu se orientují na centrum, na druhé straně
vznikají zárodky strany územní obrany, orientované na obhajobu zájmů
většinového neprivilegovaného etnika. Komplikované byly vztahy k Čechám,
česká politická reprezentace na Moravě se sice do jisté míry na své české
partnery orientovala, ale vztah Čech a Moravy v rámci politiky a
jednotlivých institucí monarchie je vztahem dvou periferií, které jsou si
svým charakterem velmi blízké, vůči společnému centru.
Problémy spojené s vytvářením moderních národů v habsburské monarchii
dominují kulturní sféře v období postupného nástupu masové politiky. Probíhá
souboj mezi dominantní kulturou německé menšiny, která se může opřít o silné
zázemí vlastního pevně konstituovaného exteritoriálního kulturního centra a
síť větších měst v zemi, s českou kontrakulturou. Česká kontrakultura je do
jisté míry také orientována na exteritoriální centrum, na Prahu (Národní
divadlo, od 80. let 19. století česká universita). České snahy o posílení
pozic v zemském hlavním městě Brně a jeho přeměnu v kulturní centrum české
kontrakultury v rámci moravského teritoria dosáhly postupně několika
úspěchů, skutečným teritoriálním centrem české kultury se Brno stalo až po
vzniku republiky.
V rámci celé monarchie pak byla Morava jednou z průmyslově nejvyspělejších
zemí,  pozici ekonomického centra ale nezískala, většina nejdůležitějších
ekonomických institucí měla své centrály mimo moravské teritorium.

Doporučujeme Vám k přečtení tento textový přepis z ČT 24 - Moravané a Češi:
http://www.ct24.cz/textove-prepisy/38264-moravane-a-cesi/.

Doporučená literatura - nyní bohužel v rámci rekonstrukce Klementina není v
NK dostupná (Viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_signatury.htm).


JANÁK, Jan. Morava v národním a politickém ruchu 19. století. 1. vyd. Brno :
Matice moravská, 2007. 523 s. ISBN 978-80-86488-03-5 (váz.)

MAREČKOVÁ, Marie. K postavení Moravy v rámci českého státu. Vyd. 1. 17 s. V
Brně : Masarykova univerzita, 1993. I  (Právnické sešity ; č. 72). ISBN
80-210-0795-8 (brož.)

Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek : sborník příspěvků z
konference Češi nebo Moravané? K vývoji národního vědomí na Moravě, konané
dne 28.2.2001 v Brně. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2001. 234 s. ISBN
80-86488-04-7 (v knize neuvedeno : brož.)   ISBN 80-86488-01-2 (chyb.)

ŘEPA, Milan. Moravané nebo Češi? : vývoj českého národního vědomí na Moravě
v 19. století. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2001. 221 s. ISBN 80-7239-084-8
(brož.)

Použitá literatura:

ČAPKA, František. Morava. 1. vyd. Praha : Libri, 2003. 159 s. (Stručná
historie států ; sv. 15). ISBN 80-7277-168-X (váz.)

Dějiny Rakouska. 1. dopl. a aktualiz. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha : NLN,
Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 754 s. (Dějiny států). ISBN
978-80-7106-564-7 (v knize neuvedeno : váz.)

Dějiny zemí Koruny české. II., Od nástupu osvícenství po naši dobu.  9. vyd.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2003, c1993. 328 s. ISBN 80-7185-606-1 (váz.).

HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Díl 5-11. Praha : Via Facti,
1996-2007.

KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 :
sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní
otázky v českých zemích. Vyd. 1. Praha : Argo, 1996. 354 s. (Historické
myšlení ; sv. 1). ISBN 80-7203-022-1 (váz.)

Moravské vyrovnání z roku 1905 - možnosti a limity národnostního smíru ve
střední Evropě : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference
konané ve dnech 10.-11. listopadu 2005 v Brně. Vyd. 1. Brno : Matice
moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země,
kultura, 2006. 387 s. (Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 3). ISBN
80-86488-36-5 (Matice moravská : váz.).

PERNES, Jiří. Pod habsburským orlem : České země a Rakousko-Uhersko na
přelomu 19. a 20. století.  Vyd. 2. Praha : Brána, 2006. 205 s. ISBN
80-7243-290-7 (váz.)
Kapitola Konec ministerské kariéry, aneb, Češi žijí také na Moravě (90. léta
19. stol.)


TAYLOR, A. J. P. Poslední století habsburské monarchie : Rakousko a
Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal,
1998. 371 s. ISBN 80-85947-26-9 (váz.).


VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Formování české občanské společnosti ve druhé polovině
19. století a na počátku 20. století. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické
nakladatelství, 1993 (Tiskařské závody). 70 s. ISBN 80-04-26141-8 (brož.).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.06.2010 08:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu