vznik slova "pryč"

Text dotazu

Prosím, pokud je to vůbec možné, o zjištění vzniku slova "pryč" a jaká je spojitost se slovem "pryčna". Předem děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

pryč je příslovce (na jiném místě, někde jinde; nebýt zde, poslat na jiné místo, být z něčeho pryč - rozrušen, ruce pryč - nevměšovat se)

pryčna - z německého Pritsche,, e; -, -n = lože z prken

Zdroj: TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952.

Spojitost se slovem pryčna a pryč nejspíš není žádná. Doporučujeme ale obrátit se na Ústav pro jazyk český AV ČR, viz http://www.ujc.cas.cz/.

Slovem pryč se zabývá Slovník staré češtiny na internetu, viz http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx

pryč                      

preč, přěč, pryč, přič adv. pryč

prý; pryč; prým v. praj; preč; prém

preč, pryč adv., též přeč, přič

I. určení místa

A. na otázku kam

1. [o provedení obratu] stranou, jiným směrem: jakž sě przicz obráti [člověk v Alexandrově snu], všě sě ta světlost zatrati AlxV 909 odvrátil se; ot těch [pobitých Peršanů] sě tam przycz obrátě…, tu sě mu šest [rytířů] naměři t. 1610; počala sě [židovská církev] precz od Krista obracovati a se jemu protiviti VýklŠal 121b (v obr.). – Sr. rus. proč ‚na stranu‘

2. [o pohybu a vzdalování] pryč, jinam, na jiné místo z místa dosavadního: pospěšmyž,…dřieve než sě prycz rozpršie [nepřátelé] AlxV 1521; běžav bra sě [Jidáš] prechz na moře…, pospiešiv prechz svého plutie, netbajě, co sě zde mútie LegJidD 2b 11 a 14; vybrachu [rybáři] dobré v svá osudie a zlé pricz pustichu BiblDrážď Mt 13,48 (precż ~Praž, ven EvVíd) foras; po vodě precz pustímy [tělo] Vít 38b; ot vašich pohanských modl prycz pójdem PasMuzA 563; běž přěd ním precz JeronM 16a; prycz otložiti [meč] GuallCtnostK 203; voda stavená, když nejmá kudy prycz téci, bude z nie jezero ŠtítVyš 30a; jdi mi prycz z uočí ŠtítBarlB 8; ptactvo béře sě odtud przecz CestMil 46b; jedno [tj. pobraný dobytek] utratili a druhé preč hnali Půh 1,248 (1407); jakožto kdyby pól člověka prycz sě otdělilo [při přijímání podjednou] JakKost 167b; Adam…z ráje prycz jíti musil KancVyš 88b; někam preċz utéci CestJar 23; knieže i kněžna před morem preċz utekli t. 25; má ta stolice prycz odnesena a složena býti TovačA 36b — s elipsou slovesa pohybu: král Darius náhlú jiezdú chtě prechz, sedieše na vozě AlxBM 31; vozatajóm prechz ponuče [Darius] t. 54; vínoť pak smutku prycz velí Svár 258 (fig.); on s svými obrátiv koně, nuž se pryč, a oni po něm LetKřižA 78 ed.; proto pryč musil [čeledín] ArchČ 11,254 (1450); ktož by koli čeledínu precz kázal ZřízVlad 12b propustil ho — fig. s abstr. určením: precz uteka od něho [smilstva] JeronM 18a; Duch svatý vzdvíhá sě prycz od myšlení, ješto jsú bez rozumu ŠtítSvátA 47b; ješto [mnozí] běžie…prycz v zahynutie od té útěchy t. 173a; boje se panského unáhlení, musil jsem pryč jíti od svých póhonóv Půh 2,157 (1409) upustit ║ chtiešeť rucě prycz strhnúti [z „nosidel“], i nemóžeť jima hnúti Vít 38b dolů; smrt všeckerny prycz pospílé Spor 81b tj. dostane ze světa; což móž bláznivějšieho býti než…od dědičstvie sě prycz lúčiti HusZrcM 52a dědictví odmítat; s sněhem lonským preč splynula [česká udatnost] Budyš 23b tj. zanikla; že by od muže svého šla [Kateřina] pryč ArchČ 16,517 (1497) muže opustila ♦ preč přěd sě zase pryč: musi sě vrátiti [Alexander] opět, kak bě przycz přěd sě pomienil AlxV 2219; někak sě omluviec, prycz přěd sě jěli PasMuzA 129; Ježíš vecě [k příchozímu]: Jdi pricz přěd sě, neb tvój syn živ jest KristA 43a (J 4,50: jdi domóv BiblOl)

3. [o dávání, braní ap.] pryč, k někomu cizímu do vlastnictví, podřízenosti ap.: jich sestra pryczz vzata [Paridem] MartKronA 20b hin weg gefüret unesena; poddánať jest již z toho hniezda przecz ta převýborná…slepice TkadlA 13a; prodaj ten nebo dánie precz toho úřadu buď…nepevné MajCarA 29; kterýž mu [pánovi poddaný] se prycž…vykradl ZřízVlad k6a; Kateřina a Elška sú prve odevdány pryč ArchČ 37,208 (1465), pod. ApolP 130a; což jest někdy…toho sbožie trhem pryč odprodal ArchČ 37,238 (1465); aby s tiem věnem svým mohla učiniti i nechati, dáti pryč i zastaviti t. 15,351 (1477), pod. PrávŠvábE 23b; ale i lesy mýtí a preč vozí ArchČ 10,85 (1498); poněvadž on Blažek…pryč jej dal, aby ten prsten zase vyjednal t. 11,523 (1500) ║ markrabstvie bramburské…preč dal [Zikmund] od koruny České ArchČ 3,211 (1420) koruně odcizil

4. [o odstraňování] pryč, tj. nazmar, k nepotřebě ap.: utni ji [ruku] a vrz od sebe przicz MatHom 74; otejmi tu kost prycz LékSalM 470; sřěž tu větev [zakořeněnou v hrnci] dolóv a zlámaj ten hrnec pricz ŠtěpMuz 9; potom slej vodu precz AlchAnt 17a; vezmi prostřední krve, kteráž z něho [kozla] teče do hrnce, první pustě preč i poslední Apat 38b nechaje ji odtéci mimo; vítr pryč utrhl všecko ArchČ 10,11 (1478) — fig. o abstr. ději: všicku nechut a tracení precz zažene [„peltram“] LékVodň 278a; neštovice malomocné s tváři precz sžene [výtažek z malin] LékFrantA 54a; hleděti hned chutně odraziti [protivenství] pryċz RokPostB 16 ║ pakli vezme [„chudoba“] co takového [tj. cizího], má je prečz tajně dáti od sebe BechNeub 193a zbavit se ho

5. [o pomíjení] pryč, tj. do nenávratna, do ztracena ap.: zašlo precz Medenna BiblDrážď Is 10,31 (pryċ ~Lit); pusť prycz, coť jest preč TkadlA 24a, pod. t. 12a; hned…všecka bolest i núze vše precz pominu BechMuz 65b vniveč, úplně

B. na otázku kde

♦ p. preč, pryč býti být pryč: (A) [o osobě] být vzdálen n. jinde, být na jiném místě; (B) [o hodnotě, člověku] být ztracen (zmařen), být ten tam: — A: otec jeho pryč byl dobře tři léta před tiem ListářRožmb 3,90 (1446); král…viděl, že jeho nepřietelé jsú všickni prycz MartKronB 60a — B: jakž libý přijde [nápadník vdovy], tak vdovstvie prycz ŠtítSvátA 89a; Precz jest mého všeho dobrého jistá prorokyně TkadlA 5a; pusť pryč, coť jest precz t. 24a; tuť jest již sprostnost prycž ChelčPost 30b, pod. ChelčSíť 75a ║ koliko panen a vdov za tiem úmyslem prycž jest! ChelčPost 246b zmizelo, tj. pozbylo svého ctného stavu

II. určení času

1. ♦ p. preč, pryč býti [o období] minout, být pryč: nu, již teď puol postu prycz bude RokPostB 172 bude za námi

2. [o ději] (na)dále, pořád dál, bez ustání: jhraj pro ni [tj. manželku] precz, nejměj péče [že ti brání] HradSat 126b

pryč v. preč

Poslední změna: 05. 08. 2013     Zdroj: Staročeský slovník

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.09.2013 15:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu