Vzdání se dítěte

Text dotazu

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem zda by bylo možné vzdát se mé dcery jako mého dítěte.Mé dceři je 23 let není se mnou v kontaktu 12 let a ani o toto nejeví zájem. Mohli by jste mi poradit? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
podobný dotaz jsme již zpracovávali, viz archiv Ptejte se knihovny, odkaz níže
http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/vzdani-se-ditete.
Tento dotaz patří do kategorie právní a podle pravidel o zadávání dotazů službě Ptejte se knihovny dotazy z oblasti práva nezpracováváme, viz http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu:
Právní dotazy
Pokud máte nějaký dotaz z oblasti práva, nepotřebujete knihovníka, nýbrž právníka. Knihovny vám mohou podat informaci o existenci určitého právního předpisu, nicméně jeho výklad a aplikace na váš problém je vždy záležitostí právníka

Ve Vašem případě se však jedná o dospělé plnoleté dítě, které si žije svůj vlastní život, vzdání by se mohlo týkat  snad pouze v případě dědictví po rodičích.  Na to pamatuje Občanský zákoník v případě vydědění:
Vydědit potomka může zůstavitel, jestliže potomek:
a) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech,
b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl,
c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku
d) trvale vede nezřízený život

Listina o vydědění je většinou vztažena jenom na jednoho konkrétního člověka – dítě, vnuka, pravnuka. Je možné, ale listinu o vydědění sepsat i tím způsobem, že zůstavitel vyloučí dítě a všechny jeho potomky… Důležité je výslovné určení toho, kdo má být vyděděn…
Co se týče ověření podpisů na závěti či listině o vydědění – není zákonnou podmínkou platnosti, aby byly podpisy ověřeny.
Listina o vydědění může být součástí závěti nebo může být samostatná.
Na webu jsme našli článek Jak vydědit potomka, syna, dceru,…důvody vydědění.
Vydědění lze de facto provést dvěma způsoby:
potomka (neopominutelného dědice) lze vydědit pouze kvalifikovaným způsobem – sepsáním listiny o vydědění,
každou jinou osobu tím, že ji zůstavitel neuvede v závěti (takto lze de facto vydědit i manžela či manželku).
 O vydědění v pravém slova smyslu jde však pouze v prvně uvedeném případě. Tak jako je závěť jednostranným úkonem zůstavitele, ve kterém tato osoba určuje, kdo bude jejím dědicem po její smrti, tak listina o vydědění je rovněž jednostranným úkonem zůstavitele, kterou naopak zůstavitel určuje, kdo z jeho potomků a z jakého důvodu dědit nebude.
Listina o vydědění musí splňovat stejné náležitosti jako závěť a navíc musí vždy obsahovat i důvod vydědění. Může být tedy sepsána vlastní rukou, nebo zřízena v jiné písemné podobě a zůstavitelem za účasti dvou svědků podepsána...Pro listinu o vydědění je možné též použití notářského zápisu. V listině o vydědění musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, jinak je neplatná. Listina o vydědění se zruší tím, že se zničí listina, na níž je napsána.
Může být sepsána jak vedle závěti, tak i v případě, že závěť sama sepsána není. Jestliže totiž nebude vůbec sepsána závěť, přichází na řadu zákonná dědická posloupnost a jako první v řadě jsou potomci. A právě potomků jediných se vydědění může týkat. Jestliže je sepsána závěť, pak potomci se považují za neopominutelné dědice, kdy nezletilým potomkům se musí dostat tolik, kolik by jim příslušelo ze zákona a zletilým potomkům alespoň polovina jejich zákonného podílu. Pokud závěť tomuto odporuje, je celá (či její část) neplatná. Vydědění je pak cestou, jak se zůstavitel může problémům s neopomenutelnými dědici vyhnout.
Důvody vydědění dle Občanského zákoníku:
neposkytnutí zůstaviteli v rozporu s dobrými mravy potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech,
potomek trvale neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl – zde se ale musí zkoumat, zda potomek vůbec měl možnost zájem projevit, zda o takový zájem vůbec zůstavitel stál, zda mu sám nebránil; jestliže mu byl nezájem ze strany potomků lhostejný, pak tento důvod použít nelze

 Pokud to zůstavitel v listině o vydědění výslovně stanoví, vztahují se důsledky vydědění i na potomky vlastních dětí (tedy vnoučata, pravnoučata,…). Není možné tzv. podmíněné vydědění – typu „jestliže se do mé smrti dopustí jednání, které zakládá důvod k vydědění, tak jej vyděďuji“.
Je však třeba, abyste se poradil s právníkem, protože se jedná o právní úkon a my nejsme právníci. Na webu je mnoho právních poraden, kde Vám ochotně poradí, další možností je i právní poradna, která bývá většinou u každého většího obecního úřadu (obvodního, krajského).

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.01.2013 12:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu