význam slova dotace

Text dotazu

Dobrý den, prosím o doložení původu slova DOTACE a jeho možných významů.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

původ slova „dotace“ lze spatřovat v latinském slovesu „dare“ – „dávat“. Z tohoto slovesa vzniklo podstatné jméno „dos“ (ve genitivu „dotis“) – „dar“, a z něho zas sloveso „dotare“ – „opatřit darem, věnem“. České slovo „dotace“ se následně vyvinulo přímo od substantiva „dotatio“, které znamenalo činnost opatřování dary – popřípadě v mírně přeneseném významu samotný dar.

Stručný etymologický slovník jazyka českého vysvětluje slovo „dotace“ jako „pravidelný příděl peněz“. V Příručním slovníku jazyka českého najdeme rozšířenou definici, která onen příděl peněz vztahuje zvláště k „nějakému ústavu, úřadu, korporaci nebo jednotlivcům“. Ekonomická encyklopedie a všeobecná encyklopedie Universum vymezují dotaci přesněji jako příděl rozpočtových prostředků.

Ve Slovníku českého práva k tomuto pojmu čteme: „Dotace je tradiční terminologii pro výraz, kterým se označuje poskytování peněžních prostředků zpravidla bez právního nároku. Jako dotace se označuje také příděl části zisku do rezervního fondu, který se převádí po uplynutí účetního období. (…) o přidělení dotace pak rozhoduje příslušný orgán, mnohdy na doporučení zvlášť pro tyto účely zřízeného poradního orgánu (…)“  Slovník následně zmiňuje rozdíl mezi pojmy „dotace“ a „subvence“, kdy dotace není účelově vázána, zatímco v případě subvence jsou přidělené finanční prostředky přísně účelově vázány (slovník byl vydán v r. 1995, a tak popisuje situaci dle tehdejšího českého právního řádu – vzhledem k tomu, že od oné doby zákony změnily, je možné, že se posunuly i distinkce mezi dotaci a subvenci; přesnější výklad dle současné právní situace by si ovšem žádal spíše odborníka na právo).

Zdroje:

Holub, J. – Lyer, S.: Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992.

Příruční slovník jazyka českého. Praha: Statni nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN, 1935-1957.

Jelínek, J. (ed.): Ekonomická encyklopedie. Praha : Svoboda, 1984.

Universum : všeobecná encyklopedie. Praha : Odeon, 2000-2001.

Madar, Z.: Slovník českého práva. Praha : Linde, 1995.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.12.2013 10:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu