význam slov otec a otčím

Text dotazu

Prosím o vysvětlení rozdílu mezi slovem otec a slovem otčím. Děkuji za odpověd a za upřesnění.

Odpověď

Slovo otec = muž, jenž zplodil potomky, muž ve vztahu ke svým dětem.
Slovem otčím (řídce odčim) je označován nevlastní otec.

Informace čerpány z:
Příruční slovník jazyka českého. Díl III. N - O. 1.vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1938 -1940.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.02.2008 13:35

Václav píše:
Středa 14.08.2019 06:21
Jaká je přesná definice otec/matka a otčím/macecha. A může se změnit otčím/macecha na otce/matku, po adopci dítěte? Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Středa 14.08.2019 12:47
Dobrý den,
v dnešní době je snaha nepoužívat termíny macecha a otčím pro nevlastní rodiče, kvůli jejich pejorativnímu nádechu. Termíny byly běžně používány pro nevlastní rodiče dítěte. Dnes se objevuje použití termínu nevlastní rodič/nevlastní matka/nevlastní otec ev. třetí rodič.

Pozn.: Třetí rodič - jedná se o každého, kdo se stal rodičem bez vlastního přičinění. Kdo začal partnerský vztah s někým, kdo už má potomka z předchozího vztahu. Najednou se stáváte novým rodičem pro malou bytost, kterou jste před tím neměli možnost poznat a ke které vás nepojí pokrevní pouto. Zdroj: FILIPOVÁ, Zuzana. Třetí rodič. Psychologie dnes [online]. 7-8/2017 [cit. 2019-08-14]. Dostupné z: https://nakladatelstvi.portal.cz/[…]/treti-rodic

Po osvojení (adopci) je osvojitel zapsán v matrice jako rodič. Z hlediska práva se osvojitel stává rodičem se všemi právy a povinnostmi. V případě osvojení je biologické rodičovství nahrazeno právním.

*Více k termínu osvojení:
"Při osvojení přijímají manželé či jednotlivci z hlediska práva dítě za vlastní a získávají plnou rodičovskou zodpovědnost. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah jako mezi rodičem a dítětem, rovněž tak vzniká vztah příbuzenský k ostatním členům rodiny osvojitele. Veškerá vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou osvojením zanikají. Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí. Osvojitelé jsou ze zákona zapsáni do matriky - knihy narození. Osvojitelé jsou ovšem povinni informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodné, nejpozději však do zahájení školní docházky.
Dítě získává příjmení nových rodičů. Také vztahy mezi dítětem a příbuznými osvojitelů se stávají příbuzenskými dle zákona. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než šestnáct let.
O osvojení rozhoduje soud. Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě po dobu nejméně šesti měsíců v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklady. Tato podmínka je splněna, jestliže po tuto dobu o dítě na vlastní náklady pečoval pěstoun, poručník nebo jiná fyzická osoba, která se rozhodla dítě osvojit. V případě, kdy je třeba souhlasu rodičů k osvojení dítěte, se podmínka trvání šesti měsíců osobní péče před osvojením počítá vždy až po uplynutí tří měsíců ode dne udělení souhlasu k osvojení.
Osvojit lze v současnosti i zletilého, a to v případě, není-li to v rozporu s dobrými mravy. Podrobně osvojení zletilého upravuje ustanovení § 846 a následující občanského zákoníku."
Zdroj: http://www.adopce.com/adopce-osvojeni/zakladni-pojmy/

*Vysvětlení terminologie nevlastních příbuzných z antropologického pohledu [Skupnik 2010, s. 62].
"Dalším typem afinních příbuzných jsou tzv. nevlastní příbuzní. Jsou to příbuzní, kteří stojí v sociálních pozicích kognátů (kolaterálů nebo lineálů), ale nesdílejí s nimi společné předky (tj. jsou v pozicích obvykle zastávaných "biologickými" předky nebo potomky). Když například muž ovdoví a znovu se ožení, jeho nová manželka se stává nevlastní matkou (macechou) jeho dětem z předchozího svazku a on nevlastním otcem (otčímem) jejím dětem z předchozího svazku. Každá skupina potomků je tak nevlastními dětmi (pastorci, schovanci) nového manželského partnera svého rodiče."

*Právnická terminologie z Právnického slovníku [Hendrych 2009, s. 402]:
"Manžel rodiče dítěte, tzv. nevlastní rodič, -> otčím, -> macecha. Manžel rodiče dítěte se podílí na výchově dítěte druhého manžela za předpokladu, že s dítětem žije ve společné domácnosti (§ 33 ZOR). Nemá vůči dítěti druhého manžela vyživovací povinnost. Může nezrušitelně osvojit dítě druhého manžela, a to i po smrti rodiče dítěte."
Otázka právního určování rodičovství je vysvětlována např. v článku "K některým novinkám v právní úpravě určování a popírání rodičovství po 1. 1. 2014" [Šínová 2015]

Zdroje:
HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. V Praze: C.H. Beck, 2009. s. 402. ISBN 978-80-7400-059-1. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:6ed6b000-4753-11e6-ad5e-5ef3fc9bb22f
MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 346. ISBN 978-80-7422-048-7. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:55e3b730-df89-11e7-adb0-005056825209

SKUPNIK, Jaroslav. Antropologie příbuzenství: příbuzenství, manželství a rodina v kulturněantropologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. s. 62. ISBN 978-80-7419-019-3. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:577ca980-478c-11e6-8746-005056825209

ŠÍNOVÁ, Renáta. K některým novinkám v právní úpravě určování a popírání rodičovství po 1. 1. 2014. Bulletin-advokacie [online]. 21. 1. 2015 [cit. 2019-08-14]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokac[…]-po-1.-1.-2014?browser=mobi
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu