význam slov, obsah slov

Text dotazu

Pojmy "význam slov" a "obsah slov" se porůznu užívají, ba i v kombinacích. Co si myslíte, resp. jak byste definovali tyto pojmy?

Odpověď

Dobrý den, lingvistika definuje význam (popř. obsah) v jazyce, resp. u slov často poměrně komplikovaně. V tom vás odkazujeme na některé z uvedených příruček, a možná ještě lépe na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český (www.ucl.cas.cz). Pokusíme se podat spíše jednodušší náhled, ovšem spíše z laického hlediska. U slov (a podotýkáme, že i definovat slovo je obtížné, pro různorodost slov, slovních druhů a jazyků) se pracuje především s kategorií významu. Jako základní se uvádí lexikální význam (který umožňuje pojmenovat předměty, jevy, vztahy ap.), ten mají tzv. plnovýznamové slovní druhy (podstatná, přídavná jména, slovesa, číslovky; a vedle toho gramatický význam, který mají slova neplnovýznamová (plný význam získávají až ve spojení s plnovýznamovými slovy, např. předložky, spojky). (sr. Příruční mluvnici češtiny).
Termín obsah se v jazykovědě používá méně a ne vždy stejným způsobem. Podle Františka Čermáka je to široce a obvykle nespecificky pojatá pojmová a významová stránka jazykového znaku. Termín obsah se používá spíše v logice, kde se hovoří o obsahu pojmu (vedle jeho rozsahu). Obsahem pojmu se rozumí zhruba řečeno významové vymezení pojmu (např. dvounohý savec), zatímco rozsahem pojmu jsou individua, prvky, které do pojmu spadají. Čím specifičtější či bohatší je obsah pojmu, tím menší je jeho rozsah, tj. tím méně prvků zahrnuje.
Vztahy mezi tímto vymezením obsahu v logice a významem slova nejde popsat zcela jednoduše, velmi zhruba význam slova odpovídá obsahu pojmu. jde ale o různé vědy, a pojmpové použití slova není totéž co jeho běžné užití v řeči.

Literatura:
Příruční mluvnice češtiny / kolektiv autorů Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; editoři Petr Karlík, Marek Nekula, Zdenka Rusínová. -- Vyd 2., opr. [sic?]. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. -- 799 s. ; 22 cm
- oddíl Lexikologie

Příruční mluvnice češtiny / kolektiv autorů Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; editoři Petr Karlík, Marek Nekula, Zdenka Rusínová. -- Vyd 2., opr. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

Jazyk a jazykověda : (přehled) / František Čermák. -- 1. vyd.. -- Praha : Pražská imaginace, 1994. -- 251 s.

Filozofický slovník / Gérard Durozoi, André Roussel ; Z franc. přel. Jan Binder ... [aj.] ; Zpracování čes. části O. A. Funda ... [aj.] ; Odb. spolupráce Jan Sokol ; Graf. úprava a vazba Jiřina Perglová. -- 1. vyd.. -- Praha : EWA, 1994. -- 352 s.

Slovník lingvistických termínů pro filology / Edvard Lotko. -- 1. vyd.. -- Olomouc :  Univerzita Palackého, 1999. -- 113 s. ; 21 cm.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2008 09:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu