výzkum vztahů knihovníků

Text dotazu

Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda-li ve světovém či tuzemském měřítku proběhl výzkum, který by se zabýval vztahy mezi knihovníky v rámci knihovny. Například vztah mezi knihovníky, kteří knihovnictví vystudovali a těch, kteří vystudovali jiný obor, nebo vztahy mezi jednotlivými sekcemi v knihovnách. Dá se případně na tento typ vztahů použít nějaký základní model výzkumu ve firmách. Děkuji

Odpověď

 

Dobrý den,

Informace o speciálním výzkumu vztahů mezi knihovníky na pracovišti jsme nenašli. Domníváme se, že v knihovnách jsou vztahy mezi kolegy stejné jako na jiných pracovištích, nejsou nijak specifické.

Hlavní problémy byly popsány v mnoha příručkách, diplomových a bakalářských pracích. Konflikty mohou vznikat hlavně v tom, že kolegové neplní úkoly, jak by měli, boj o protekci u nadřízených, závist pracovních úspěchů, nerovné rozdělení práce a z toho vyplývá i hodnocení (slovní i finanční), konflikty mezi mladšími a staršími kolegy, rozdíly ve vzdělání apod.

Často i ve snaze rozpory urovnávat nejsme pochopeni, neboť různí lidé nejednají stejně, reagují jinak, než bychom očekávali a chtěli a to narušuje soužití na pracovišti, kde většinou trávíme více času, než doma se svými blízkými.

Několik krátkých příspěvků k problematice vztahu mezi knihovníky jsme našli, viz níže:

 

Americký kodex klade důraz na dokonalost odborných výkonů. "Snaha k dokonalosti v odborné práci" je záležitostí každého knihovníka samotného, spolu s poskytováním podpory odbornému rozvoji kolegů a budoucích zájemců o povolání.

V současné době, kdy hranice našeho oboru přestávají být jasně vymezeny a společnost se stále mění, sem spadá také spolupráce s kolegy v přidružených oborech, například v počítačové vědě.

Za přední hodnotu u knihovníka je pokládána poctivost ve vztahu ke čtenářům (nazvaných v americkém kodexu klienty). Blaho klienta je ze všeho nejdůležitější. Předpokládá, že knihovník nikdy nebude uplatňovat své osobní zájmy na úkor čtenářů, kolegů nebo zaměstnavatele.

...

Knihovník musí znát zákony a předpisy, které se týkají provozu knihoven, a musí je dodržovat.

Podmínky zaměstnání musejí zajistit práva všech zaměstnanců a péči o ně. Zaměstnanci mají jednat se svými kolegy spravedlivě, zdvořile a laskavě.

...

Knihovníkovu odbornou vyzrálost lze měřit podle toho, jak se vypořádává se situacemi, kde jsou etická pravidla v konfliktu.

Čerpáno z: ŠIMSOVÁ, Sylva. Etické hodnoty a knihovnické poslání na přelomu století. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 4 [cit. 2020-03-11]. urn:nbn:cz:ik-10328. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10328

 

V průběhu roku 2014 a 2015 se ve všech krajských knihovnách v rámci projektu Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb uskutečnily semináře na témata Přátelská pracoviště a Prevence násilí na pracovišti.

Projekt zaštiťovala Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR byl jedním z jejich partnerů.

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové byly v lednu tohoto roku realizovány první dva semináře nazvané Přátelská pracoviště. Účastníci se měli možnost dozvědět, co to znamená být pracovištěm přátelským vůči zaměstnancům, společnosti a zákazníkům.

V krajské knihovně v Hradci Králové se uskutečnily čtyřdenní workshopy Prevence násilí na pracovišti. Obsah seminářů nebyl zaměřen pouze na konflikty na pracovišti mezi kolegy nebo na vztahy nadřízený versus podřízený; z velké části byl také věnován konfliktnímu klientovi (v prostředí knihoven – uživatel).

Seminář byl určen nejen managementu knihoven a pracovníkům ve službách, ale i všem ostatním zaměstnancům knihoven.

Byla vydána i příručka k metodice prevence násilí na pracovišti.

Šourek, David. Přátelské pracoviště: metodika k workshopům budování přátelských organizací se zaměřením na knihovny a jejich služby lidem se specifickými potřebami. Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, 2015. 59 stran. ISBN 978-80-260-9750-1.

Čerpáno z: SOUČKOVÁ, Andrea. Knihovny – přátelská a nekonfliktní pracoviště. Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás, Roč. 25, čís. 2, 18.6.2015.

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150219

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz  

 

„Veřejná knihovna musí být efektivně organizována a udržovat profesionální úroveň své činnosti. Předpokladem zabezpečení dostatečné úrovně

služeb je knihovníkova odborná kvalifikace a jeho další vzdělávání.“

(Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách,1994)

Otázky získávání kvalifikace a dalšího vzdělávání široce zasahují i do dalších sfér - např. pracovněprávních vztahů, finančního ohodnocení práce, profesního uznání apod.

Činnost knihoven jako kulturně-vzdělávacích institucí vyžaduje dostatečné personální zajištění. S knihovnickými činnostmi se setkáváme ve všech typech knihoven i jinde po světě.

Nové technologie ale přepokládají, že v knihovnách se uplatní i další profese - správce sítě, webmaster apod.

 

V poslední době stále častěji hledají v knihovnách uplatnění absolventi různých typů škol. Nová generace pracovníků knihoven umí používat nové technologie, jsou vybaveny jazykově, mají chuť a nadšení do práce, ale praktické knihovnické dovednosti, vytrvalost, stabilitu, které má starší generace, musí teprve získávat. Jen symbióza  těchto dvou 'světů' vytváří příjemné prostředí knihoven.

Základním knihovnickým kurzem nebo podobným instruktážním školením by měl projít každý pracovník, který je zaměstnán v knihovně - nejenom ten, kdo vykonává knihovnické činnosti.

Na druhé straně každý knihovník musí mít zájem seznamovat se s moderními technologiemi a dovést je využívat. Bez jednoho ani druhého se neobejdeme – vhodně připravenými školeními se nejenom zvyšuje odborná úroveň knihovny jako celku, ale hledá se i společná řeč a zlepšují se pracovní vazby.

Zdroj: SOUČKOVÁ, Alena. Vzdělávání knihovníků a jeho vliv na zvyšování odborné úrovně knihoven.

http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/ks2004/2004-1-129.pdf

 

... termíny přátelská pracoviště (přátelská k zaměstnancům, společnosti, zákazníkům) se u nás doposud příliš s pojmem „práce“ nespojuje, přitom nejefektivněji pracují týmy, kde panují úzké přátelské vztahy. Záleží na tom, jaký mám postoj obecně k člověku, jak jsme obecně přátelští jako lidé. Patří sem i způsob chování k seniorům a lidem s postižením...

Je důležité, že pojem přátelské prostředí se objevil i v koncepčních dokumentech českého knihovnictví – viz Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015.

V charakteristice, kterou spojujeme s pojmem pracoviště přátelské zaměstnancům, jde především o pracovní prostředí, vnější podmínky, emocionální zátěž, možnosti ovlivňování pracovního místa , pocit bezpečí, dostupnost pro zaměstnance.

Co je to přátelské prostředí: dobré vztahy, vstřícná komunikace, místo, kde se dobře cítíme. Přátelství charakterizuje ohleduplnost, upřímnost, důvěra, otevřenost beze strachu, tolerance, připravenost k nezištné pomoci, společný čas a aktivity...

Čerpáno z: SALÁTOVÁ, Renata. Poznámky ze semináře Přátelské pracoviště. Knihovna plus [online]. 2015, č. 1 [cit. 2020-03-11]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus151/salat.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Mít zaměstnání, kde vládne dobrý kolektivní duch, je výhrou. Přináší radost z práce, mnohem větší zaujetí pro práci, větší pracovitost, lepší pracovní výsledky a celkovou pohodu.

 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.03.2020 14:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu