Výrobní faktory České republiky

Text dotazu

Výrobní faktory České republiky. Výrobní faktory, půda, kapitál a HDP. Provést analýzu výrobních faktorů a jejich význam v české ekonomice.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. následující termíny:

Česká republika

Česko

HDP

hrubý domácí produkt

kapitál

makroekonomie

půda

práce

výrobní faktory

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Brčák, Josef et al. Česká republika ve světle ekonomických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 206 s. ISBN 978-80-7380-369-8.

20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. 1. vyd. Praha: Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. 138 s. ISBN 978-80-87764-00-8.

Hanzl, Tobiáš. Analýza regionálních rozdílů ekonomické aktivity v ČR. Praha, 2013. Vedoucí práce Martina Miskolczi.

Jakubec, Ivan et al. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. 289 s. ISBN 978-80-245-1450-5.

Kucharčíková, Alžbeta et al. Efektivní výroba: využívejte výrobní faktory a připravte se na změny na trzích. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 344 s. ISBN 978-80-251-2524-3.

Kotýnková, Magdalena a Němec, Otakar. Lidské zdroje na trhu práce: vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Praha: Professional Publishing, 2003. 199 s. ISBN 80-86419-48-7.

Novotný, Dalibor. Analýza a modelování makroekonomického vývoje v České republice. Praha, 2012. Vedoucí práce Jitka Bartošová.

Potužáková, Zuzana. Český trh práce v evropském kontextu. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. 281 s. ISBN 978-80-7372-946-2.

Potužáková, Zuzana. Strukturální změny českého trhu práce a proměna sociálního modelu. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 109 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 3/2012. ISBN 978-80-86729-75-6.

Vašendová, Martina. Pohyb kapitálu v průběhu transformace a jeho vliv na konkurence schopnost české ekonomiky. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 33 s. Working paper; č. 17/2006.


Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Balák, Zdeněk. Komparace vybraných makroekonomických veličin České republiky a Japonska. Praha, 2013. Vedoucí práce Pavel Kaczor.

Bezděk, Jan. Trh práce České republiky. Praha, 2013. Vedoucí práce Tomáš Pavelka.

Boková, Jana. Analýza trhu práce České republiky. Praha, 2012. Vedoucí práce Tomáš Pavelka.

Jaša, Stanislav. Analýza vývoje zemědělství. Praha, 2011. Vedoucí práce Josef Krause.

Klausová, Jana. Trh práce České republiky. Praha, 2012. Vedoucí práce Tomáš Pavelka.

Novotný, Dalibor. Analýza a modelování makroekonomického vývoje v České republice. Praha, 2012. Vedoucí práce Jitka Bartošová.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

ANALÝZA STRUKTURY A VÝVOJE VÝROBNÍCH FAKTORŮ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH

http://ocs.ef.jcu.cz/index.php/inproforum/INP2008/paper/viewFile/181/178

ANALÝZA VLIVU SOUHRNNÉ PRODUKTIVITY FAKTORŮ NA EKONOMICKÝ RŮST ČESKÉ REPUBLIKY

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vse.cz%2Fpolek%2Fdownload.php%3Fjnl%3Dpolek%26pdf%3D707.pdf&ei=tbD8UoqpHKq8ygOt3ID4Dg&usg=AFQjCNGyIK5B5kRc6n37Oo3IY18U4wiiQw&bvm=bv.61190604,d.bGQ&cad=rja

Český statistický úřad – Databáze, registry

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/databaze_registry

Český statistický úřad – Statistiky (inflace, HDP, zaměstnanost …)

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky

Ekonomický růst a souhrnná produktivita faktorů v České republice v letech 1992-2004

http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/working-paper/gf_WPNo5.pdf

K roli produktivity výrobních faktorů v české ekonomice

http://panda.hyperlink.cz/cestapdf/pdf08c1/jilek.pdf

Makroekonomické predikce a průzkumy Ministerstva financí ČR

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-predikce

SOUHRNNÁ PRODUKTIVITA FAKTORŮ ZALOŽENÁ NA SLUŽBÁCH PRÁCE A KAPITÁLU

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vse.cz%2Fpolek%2Fdownload.php%3Fjnl%3Dpolek%26pdf%3D810.pdf&ei=tbD8UoqpHKq8ygOt3ID4Dg&usg=AFQjCNGrrdTylpnohLKx1Yrxui8tDNKpBA&bvm=bv.61190604,d.bGQ&cad=rja

Vydali jsme k hospodaření státu (Ministerstvo financí ČR)

http://www.mfcr.cz/#tab-hospodareni-statu

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

13.02.2014 13:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu