Výpis z matriky

Text dotazu

Mám právo požadovat doslovný výpis z matriční knihy, týkající se bratra mého otce a narozeného v r. 1932? Mohu zplnomocnit strýce, aby místo mě pátral po mých příbuzných a pokud ano, co by měla obsahovat plná moc?

Odpověď

Dobrý den,

 

záležitosti týkající se matrik upravuje zákon č. 301/2000 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301 ) o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Matričním dokladům , nahlédnutí do matriční knihy či pořízení výpisů se konkrétně věnuje § 25: 

 

(1) Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře

 

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,

c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,

d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

 

Podle bodu a) můžete tedy podat žádost o doslovný výpis z matriční knihy pouze k zápisům týkajícím se Vás, Vaší blízké rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) a sourozenců. Žádost mohou podat také zmocněnci výše uvedených osob. Domníváme se tedy, že na Vašeho strýce se toto již nevztahuje.

 

Vašeho strýce můžete zmocnit k tomu, aby mohl získat informace z matrik k Vaší rodině, vzor formuláře pro plnou moc naleznete např. na adrese https://www.ub.cz/dokumenty/Plna-moc-matrika nebo https://www.mestojavornik.cz/urad-2/informace-odboru-formulare-ceniky/matrika-informace-formulare/ . Váš podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

 

Podrobné informace by Vám poskytl příslušný matriční úřad.

 

Další použité zdroje:

 

* https://www.mvcr.cz/clanek/matriky-nahlizeni-do-matricnich-knih-a-sbirky-listin.aspx   

* https://www.hledanipredku.cz/rodokmen-ziva-matrika-predci/  

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.09.2020 01:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu