Vydání knihy vlastním nákladem

Text dotazu

Dobrý den, plánuji vydat knihu vlastním nákladem,
jaké jsou povinosti které musí splnit? Ohlašuje se kniha v knihovně v místě
bydliště autora? Kde jinde ohlásit knihu? Kam zaslat povinné výtisky? Jaké
jsou další povinnosti. Předem děkuji za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

pokud máte zájem o vydání publikace vlastním nákladem, tedy ji veřejně šířit, je třeba splnit několik náležitostí. Přehled povinných údajů, které musí neperiodická publikace obsahovat, uvádí Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů (http://www.nkp.cz/pages/weba_zakonpv_neper.htm) , který zároveň stanovuje odevzdávání povinných výtisků knihovnám.

Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání 2 povinné výtisky Národní knihovně ČR, 1 povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně, 1 povinný výtisk Vědecké knihovně v Olomouci a 1 regionální povinný výtisk místně příslušné krajské vědecké knihovně podle sídla vydavatele. Pokud by se případně jednalo o publikaci pořízenou slepeckým písmem, je Vaší povinností odevzdat jeden povinný výtisk Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze.

Vydavatel má zároveň povinnost od každé neperiodické publikace, kterou vydává, písemně nabídnout ke koupi jeden výtisk knihovnám určeným vyhláškou Ministerstva kultury, a to do 30 dnů ode dne jejich vydání (prováděcí vyhláška č. 156/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb.). Odkazy na všechny související právní předpisy, včetně úplného seznamu příjemců povinného výtisku, jsou k dispozici na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_pv.html .

Publikaci, kterou hodláte vydat, by bylo také vhodné ohlásit Národní agentuře ISBN v ČR, jejíž sídlo je v Národní knihovně ČR. Knize poté může být přiděleno mezinárodní standardní číslo knih - ISBN, které umožňuje zejména jednoznačnou identifikaci dokumentu. V případě publikací vydávaných vlastním nákladem autora nebo ojediněle institucí, která nehodlá provozovat soustavnější vydavatelskou činnost, přiděluje číslo ISBN titulu Národní agentura ISBN v ČR. Žadatel o číslo ISBN musí Národní agentuře ISBN v ČR sdělit všechny základní bibliografické údaje o knize, tj. autora, název, podnázev, vydavatele (i s jeho adresou), pořadí a rok vydání, druh vazby, popř. i předpokládanou cenu, a zda bude požadovat číslo ISBN do čárového kódu EAN. Přidělené číslo ISBN pak musí uvést v publikaci.

Podrobnější informace, včetně kontaktních údajů na Národní agenturu ISBN, naleznete na https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/oma#ISBN.

Doporučujeme také případně prostudovat podrobnou Příručku uživatele systému ISBN (https://text.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/isbn/isbn-obsah) , která mj. obsahuje i zásady přidělování čísel ISBN, jejich kontrolu a evidenci.

V případě, že publikaci před jejím vydáním ohlásíte Národní agentuře ISBN, objeví se její záznam (vytvořený na základě Vámi dodaných údajů) také v příštím čísle elektronického periodika O.K. - Ohlášené knihy (http://aleph.nkp.cz/web/ok.htm ) a v databázi ISN (Ohlášené knihy a hudebniny, http://aleph.nkp.cz/cze/NKOK ). Ohlášené knihy soustřeďují nejnovější informace o většině produkce domácích nakladatelství a vydavatelství, jedná se tedy o určitou formu propagace právě vycházejících publikací.

Národní knihovna ČR rovněž bezplatně zajišťuje zpracovávání tzv. CIP záznamů (Cataloguing-in-Publication = Katalogizace v knize), kdy knihovna vytvoří základní záznam dokumentu, který je poté otištěn v knize na rubu titulního listu v podobě klasického katalogizačního záznamu. Tyto katalogizační záznamy se také automaticky objevují v Ohlášených knihách, obsahují však mnohem podrobnější údaje než záznamy dodané od Národní agentury ISBN, proto mohou knihu čtenáři/kupujícímu více přiblížit. CIP záznam je vytvořen na základě podkladů dodaných Národní knihovně těsně před vytištěním knihy.

Obvykle je to obtah titulního listu, tiráže, obsahu publikace nebo anotace, text úvodu, doslovu, apod. Záznam CIP je zpracován a předán nakladateli do 48 hodin od zadání.

Všechny potřebné informace souhrnně naleznete na stránkách Národní knihovny ČR - https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/sluzby-pro-vydavatele .

V souvislosti s vydáním publikace bychom Vám doporučili také kontaktovat agenturu Dilia (http://www.dilia.cz/ ), občanské sdružení autorů a dalších nositelů autorských práv, která se zabývá především zajišťováním ochrany autorských práv.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.01.2011 13:16

Jan Karfík píše:
Pátek 09.10.2015 14:34
Dobrý den,

přiděluje se e-knihám ISBN? Je povinností nakladatele e-knihy ohlašovat a posílat do knihoven.

Jan Karfík
PSK - admin píše:
Úterý 13.10.2015 15:18
Dobrý den,
online publikacím (e-knihám) se čísla ISBN přidělují. Každý formát (pdf, ePub, Mobipocket apod.) musí mít své ISBN. Ohlašují se stejně jako tištěné knihy. Povinné výtisky se zatím neposílají.
Jaruna píše:
Pondělí 10.12.2018 17:37
Dobrý den,
pokud chci vydat knihu jen pro sebe do své knihovničky a nemám v plánu ji šířit dál, musím vše ohlásit a zažádat o kód ISBN?
PSK - admin píše:
Úterý 11.12.2018 10:36
Dobrý den,
pokud chcete vydat knihu vlastním nákladem v počtu několika kusů pro svou osobní potřebu (nebudete ji dále šířit a prodávat), nemusíte toto vydání nikde hlásit, žádat o ISBN či odevzdávat.
marcel píše:
Neděle 11.12.2022 10:57
Dobrý den, pokud neodevzdám povinné výtisky nově vydané knihy, přijdou nějaké sankce? Děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 13.12.2022 09:19
Dobrý den,
 
pokud se jedná o neperiodickou publikaci, na níž se povinnost odevzdání povinného výtisku vztahuje (výjimky viz § 1, odst. 3 zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37/zneni-20170701), vydavatel se nesplněním této povinnosti vystavuje postihu a možnému uložením sankce.
Knihovny podávají krajským úřadům návrhy na zahájení správního řízení o uložení pokuty vydavatelům, kteří porušují ustanovení zákona a přes urgence povinné výtisky neposílají. Při stanovení konkrétní výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům uvedeného protiprávního jednání. Za neodevzdání povinného výtisku se jedná o pokutu do 50 000,- Kč.
Zákon vydavatelům dále ukládá i tzv. nabídkovou povinnost, to znamená, že musejí nabídnout ke koupi od každé neperiodické publikace jeden výtisk knihovnám určeným vyhláškou Ministerstva kultury č. 252/1995 Sb. podle § 2 - https://www.nkp.cz/[…]/vyhlaskapv-neper. I při nesplnění nabídkové povinnosti mohou být uděleny sankce, a to až do výše 15 000,- Kč.
 
Použité zdroje:
* Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37/zneni-20170701
* FOJTÍK, Michal. Povinný výtisk v České republice (se zaměřením na legislativu a elektronické online zdroje). Brno, 2006. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta. S. 18-19. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/50082/ff_b/Povinny_vytisk_v_CR.pdf.
* WALLIS, Ladislav Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku 5: první samostatná právní úprava povinnosti odevzdávat povinné výtisky ve vztahu k neperiodickým publikacím – zákon ČNR č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích. Knihovna plus. 2006, č. 2. Dostupné také z: https://oldknihovna.nkp.cz/knihovnaplus62/wallis5.htm.
* https://vmdelta.vkol.cz/cs/aktivity/pro-nakladatele/
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu