Vliv Tomáše Bati na předškolní vzdělávání

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mne, jaký vliv měl Tomáš Baťa na předškolní vzdělávání.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu na vliv Tomáše Bati na předškolní vzdělávání jsme nalezli online dokument "Fenomén Baťa a základní principy Baťova školství", který pojednává jednak o středním školství, ale dotýká se i reformy veřejného vzdělávání. Obsahuje též seznam literatury a odkazy na instituce, které jsou k dispozici badatelům k tomuto tématu.

Citujeme:

"Baťův vliv se neohraničoval pouze na jeho firemní školství, ale přesáhl rovněž do školství obecného. Jako starosta města (1923-1932) podpořil Baťa ve Zlíně reformu veřejného vzdělávání a využil reformních snah pokrokových pedagogů, kteří působili v Československu na konci 20. let 20. století, zejména již zmíněného dr. Václava Příhody. Tomáš Baťa, svojí podstatou inovátor a vizionář, nepřímo vytvářel tlak na realizaci školské reformy. Vznik a rozvoj pokusných škol není zásluhou Tomáše Bati. Nicméně je nesporné, že ve dvacátých a třicátých letech 20. století Tomáš Baťa chtěl jako starosta Zlína školství reformovat či alespoň jeho reformu podpořit. "Abychom dovedli hospodářsky myslit, musíme začít včas. Ve 24 letech je již pozdě. Tehdy již mozek zvykl na jiné uvažování a těžko se přizpůsobuje. Kdo začíná ve 24 letech, je jistě v ohromné nevýhodě a bude předstižen tím, kdo začal v 6 ba i ve 14 letech" (Baťa, 1932, s. 150). Ve zkratce lze v té souvislosti uvést, že vedle přeměny středních škol zamýšlel i na měšťanské škole v prvé řadě nahradit dosavadní typ "izolované školy učení" novým typem "školy pracovní a společenské" kladoucí důraz na skloubení školy s reálným životem a potřebou kreativních absolventů znalých nejenom všeobecných disciplín, ale i základů techniky, ekonomiky a obchodu. Zvláštní důraz kladl na individuální schopnost dítěte přizpůsobovat se podmínkám prostředí, na jeho tvořivost, imaginaci a samostatnost. Bohužel nepříznivé okolnosti dané blížící se II. světovou válkou znamenaly pro další rozvoj školských reforem přítrž. Na základě veřejného školství, jehož reformu Tomáš Baťa podporoval, a z Baťovy školy práce, se po válce konstituovalo veřejné, všeobecné, průmyslové a obchodní školství na Zlínsku. Setrvačností v sobě ještě neslo prvky pragmatické pedagogiky, následně ovšem utrpělo další ránu, danou ve společenské i odborné rovině komunistickým uchopením politické moci v roce 1948. Výzkum problematiky Baťova školství se rozvinul zejména po roce 1989. Pozitivním předpokladem pro jeho další rozvoj je především skutečnost, že dobové archiválie jako sekundární zdroje dat pro vědecké zkoumání, přečkaly období komunismu v relativně dobrém stavu. Jsou k dispozici badatelům zejména v Moravském zemském archivu v jeho zlínských pracovištích umístěných dnes v 32. budově Baťova areálu a v rámci Státního okresního archivu Zlín na zámku v Klečůvce. Cenným zdrojem informací jsou i členové Klubu absolventů Baťovy školy práce, z nichž většina prošla i zlínským pokusným měšťanským školstvím." [Kostka 2016]

 

Též publikace autorky Kašpárkové [2010, s. 49] obsahuje kapitolu Pokusné reformní měšťanské školy ve Zlíně v období let 1928-1939. Kde jsou podrobně popsány změny, kterými prošlo základní školství po roce 1918 a vliv Tomáše Bati a dalších významných osobností na vznik a fungování pokusných měšťanských škol ve Zlíně [s. 54-64]. Na s. 65 je seznam použité literatury a pramenů k této problematice.

 

 

 

 

Použité zdroje

KAŠPÁRKOVÁ, Svatava a kol. Vliv sociálního programu Tomáše Bati a Jana Antonína Bati na vzdělanost zlínského regionu: historická tradice a současnost. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 121 s. ISBN 978-80-7315-195-9. Dostupné též z: http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:6b574d50-7f68-11e8-bb44-5ef3fc9ae867

 

KOSTKA, Karel. Fenomén Baťa a základní principy Baťova školství. In: Střední škola Kostka [online]. 2016 [cit. 2019-06-05]. Dostupné z: http://www.kostka-skola.cz/[…]rincipy-batova-skolstvi.pdf

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2019 00:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu