vesnic Opřetice

Text dotazu

Dobrý den, zajímala by mě něco o historii - vzniku vesnic Opřetice(o. Benešov) a Kobylí (uváděno i jako Kobylí a Plchov,o.Benešov).
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

o obcích Opřetice, Kobylí a Plchov doposud nebyla vydána žádná samostatná monografie. Historii zmíněných obcí (zvláště obcí Kobylí a Plchov) ovšem zmiňuje kniha "Příběh Ouběnic".

První písemná zmínka o obci Opřetice (Lochprzieticz) pochází z roku 1316. Přehled pramenů, ve kterých je obec zmíněna, můžete nalézt v knize "Místní jména v Čechách". Původ názvu obce je dle prof. Antonína Profouse, autora zmíněné knihy "Místní jména v Čechách", následující:

" Prvotní tvar Roprechtice (v. v.) se změnil nejdříve dissimilaci v Loprechtice a z toho podle mnoha MJ. na -etice v okolí (Hodětice, Hořetice^ Mstětice) nejdříve přesmykem souhlásky ch vznikla podoba Lochpřětice a z ní zjednodušením souhl. skupiny Lopřetice. Potom zesílením dissimilace vzniklo jm. Opřetice a to s hiátovým v- dalo lidový tvar Vopřetice." V některých zdrojích je uveden i starší název "Nové Hrady".

 

Kdysi zde stávala tvrz:

"Nevelký kus ob Bystřice leží ves Opřetice ve starší době Lopřetice řečená. Nedaleko ní nad mlýnem stávala tvrz dobře hradbami a příkopy zpevněná. Před sto lety (míněno kolem roku 1827) zbývaly z ní zdi tak vysoké, že v nich ještě okna viděti bylo; l. 1883 bylo ještě znáti grunty a zbytky příkopů, ale to vše majitel tehdá srovnal a na pole obrátil, tak že dnes není ani památky. Na ní seděl l. 1316 Dobeš, ten byl tuším erbu pánů z Dubé, k jichž rodu také náležel (1390) Mareš Skříčka z Roprechtic odjinud  z Pětichvost řečený a Jan z Lopřetic byl do r. 1436 farářem v Nedvědicích, pak arcijáhnem Bechyňského kaje a asi r. 1441 proboštem kostela Pražského. On bezpochyby již majitelem Opřetic nebyl, kteréž záhy k Léštnu (dnes Lešno) koupeny. V popise Leštěnského panství r. 1544 připomíná se Opřetice tvrz pustá."

(SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl patnáctý, [Kouřimsko, Vltavsko a J.-Z. Boleslavsko]. V Praze: Šolc a Šimáček, 1927. str. 126.)

 

Historie Kobylí ( a Plchova) je podrobněji rozepsána v již zmíněné publikaci  "Příběh Ouběnic" (str. 48 - 49, 92 - 95, 206 aj.).  První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406 (zdroj: Místní jména v Čechách).

" Název Kobylí by podle etymologického výkladu, známého z odborné literatury, mohl svědčit o původním osídlení chovateli plemenných klisen. Berní rejstřík z roku 1557 tu uvádí tři svobodství, jejichž kontinuitu lze sledovat podle dalších rejstříků, zápisu svobodnických desek a později i matrik do 19. století. Byly to dvory Albrechtovský (pozdější čísla 7-8), Dvořákův (čp. 10) a Zemanův (čp. 2). Rozrodem byl osazen další statek v „Kobylí na samotě“ - pozdějším Plchově." (Příběh Ouběnic, str. 48 - 49).

"Během 30 let do roku 1788 Kobylí spolu s Plchovem trojnásobně zvětšilo počet svých domů, ze čtyř na dvanáct, všechny v rukou členů starousedlých rodů Dvořáků, Hovorků, Vosátků a Zemanů." (Příběh Ouběnic, str. 93).

"Zrušením poddanství v roce 1848 se vyrovnala sociální kritéria venkova, pominula stavovská uzavřenost svobodnických komunit, které se otevřely někdejším poddaným. V matrikách i pozemkových knihách se v Kobylí, Plchově i v Hlivíně objevuje větší škála příjmení hospodářů, i když starousedlí Dvořákové, Hovorkové, Vosátkové a Zemanové tu žijí po naše časy." (Příběh Ouběnic, str. 95)

(Podrobnější popis   - viz zmíněná publikace - strana 92 - 94.)

Z tištěných dokumentů je možné při zkoumání historie obcí použít mimo jiné ještě jednotlivé soupisy a historické lexikony obcí České republiky (některé vybrané - viz seznam použité a doporučené literatury). K dohledání dalších zmínek o obcích můžete využít též digitální knihovny Kramerius:  Kramerius 3 (http://kramerius.nkp.cz ) a Kramerius 4 (http://kramerius4.nkp.cz ).

Z archivních pramenů je možné nahlédnout do fondu panství Tloskov , gruntovních knih (uložené pravděpodobně v SOA Praha: http://www.soapraha.cz/), svobodnických knih (Národní archiv: www.nacr.cz/ ) a již digitalizovaných matrik dostupných na stránkách SOA Praha: http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchPage?1

Název fondu (sbírky):Velkostatek Tloskov Uloženo v archivu:Státní oblastní archiv v Praze Místo vzniku fondu (sbírky):Hluboš, Krchleby, Líšno, Praha, Radovesnice, Tloskov, Vlčkovice Časový rozsah:1583-1945

Metráž:164,19 bm zpracováno (z toho 164,19 bm inventarizováno), 1,26 bm nezpracováno Přístupnost:Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky):Vrchnostenský úřad a správa velkostatku Tloskov. Rodinný archiv Daňků. Daňkovská revizní kancelář pro velkostatek Tloskov v Praze. Ústřední kancelář pro majitele rodiny Daňků (asi od r.1893 převzala kompetenci revizní kancelář). Od počátku 20. stol. se nazývá Ústřední kancelář panství Tloskova a Líšna, od r.1913 Inspekční a revizní kancelář panství Tloskov a Líšno. Revizní kancelář majetku pruské rodiny Pourtalesů, která vlastnila Vs Tloskov v letech 1802 - 1872. Jsou zde též účetní zlomky ze spisoven Radovesnice, Hluboš, Vlčkovice a svazek účetních výkazů o statku Mezilesí – Týn. Rybniční úřad pro rybniční hospodářství velkostatku Líšna a Tloskova, zřízený r.1914. Původně byla agenda vyřizována společně s agendou Tloskova, od r.1918 měl úřad vlastní účtárnu, od r.1920 i samostatnou spisovnu. Zrušen r.1927, likvidace r. 1930. Velkostatek Krchleby.

Tematický popis:Agenda vrchnostenského úřadu a správy velkostatku (1570-1946). V připojeném oddělení Vikářský úřad římskokat. v Bystřici je část úředních knih k agendě úřadu (1692-1862), PK. Rodinné písemnosti Vincence Daňka se., Vincence Daňka jun. a jeho manželky Josefy Daňkové, znovu provdané Hordtové, a synů Vincence a Oskara Daňka (rodina Daňků vlastnila i Vs Líšno). Materiál revidenta správy panství. Hospodářská agenda ústřední správy. Agenda ze správy rybníků. Hospodářská správa statku Krchleby.

Archivní pomůcky:

TLAPÁK J.-VOLF JOSEF: VELKOSTATEK TLOSKOV, (1570) 1583 - 1945 (1949). Inventář, 1955, s. 180, ev.č. 232.

 

Použitá a doporučená literatura:

* PETRÁŇ, Josef. Příběh Ouběnic: mikrohistorie české vesnice. 2. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 250 s. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 14. ISBN 80-7106-469-6. (dostupné též v digitalizované podobě v rámci systému Kramerius 4 (http://kramerius4.nkp.cz ) v Národní knihovně ČR)

* PROFOUS, Antonín, ŠMILAUER, Vladimír a SVOBODA, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv. (dostupné též v digitalizované podobě v rámci systému Kramerius 4 (http://kramerius4.nkp.cz) v Národní knihovně ČR)

* SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl patnáctý, [Kouřimsko, Vltavsko a J.-Z. Boleslavsko]. V Praze: Šolc a Šimáček, 1927. (dostupné též v digitalizované podobě v rámci systému Kramerius 4 (http://kramerius.nkp.cz) v Národní knihovně ČR)

* RŮŽKOVÁ, Jiřina a kol. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. 1. vyd. Praha: Český statistický úřad, 2006. 2 sv. (759, 623 s.). ISBN 80-250-1277-8. (dostupné též v digitalizované podobě v rámci systému Kramerius 4 (http://kramerius4.nkp.cz ) v Národní knihovně ČR)

* PALACKÝ, František. Popis králowstwí Českého, čili, Podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w zemi České, s udáním jejich obywatelstwa dle popisu r. MDCCCXLIII wykonaného. W Praze: J.G. Kalve, 1848. viii, 608 s. (http://kramerius.nkp.cz) v Národní knihovně ČR)

* Seznam míst v království Českém: k rozkazu vysokého c. kr. místodržitelství Českého na základě úřadních udání sestaven. V Praze: Nákladem c.kr. místodržitelství, 1878. 521 s. (http://kramerius.nkp.cz) v Národní knihovně ČR)

* http://www.svobodnici.cz/svobodnicka-genealogie/

* www.genea.cz 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.10.2014 09:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu