Veřejná služba jako jeden z nástrojů aktivní politiky

Text dotazu

Dobrý den, prosím Vás, mohli byste mi pomoct při výběru literatury a článků k tématu "Veřejná služba jako jeden z nástrojů aktivní politiky"? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
k vyhledávání publikací k tématu "Veřejná služba jako jeden z nástrojů aktivní politiky" Vám doporučujeme využít následující báze, které jsou volně dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F, z nich především tyto zdroje:
* Souborný katalog ČR - zde kromě bibliografických záznamů naleznete také informace o dostupnosti publikace v českých knihovnách. Pokud by se kniha nacházela v knihovně, kde nejste registrovanou uživatelkou, můžete přes zažádat o zprostředkování knihovny pomocí meziknihovních služby. Více informací o této službě naleznete na adrese http://archiv.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby.
* Online katalog NK ČR - doporučujeme Vám především, pokud jste čtenářkou NK ČR
* Česká národní bibliografie
* Jednotná informační brána - www.jib.cz

Níže Vám uvádíme příklad knih, které byste k Vašemu tématu využít.
* Efektivní způsoby spolupráce orgánů služeb zaměstnanosti se zaměstnavateli: sborník z mezinárodního semináře: Praha, duben [sic] 2011: projekt Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU. Praha: Národní vzdělávací fond, 2011. 52 s. ISBN 978-80-86728-46-9.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201107/contents/nkc20112195788_1.pdf

* Opatření na trhu práce a veřejné služby zaměstnanosti: Pražská konference, červenec 2000: soubor dokumentů OECD. 1. české vyd. Praha: JAN, 2001. 402 s. ISBN 80-85529-95-5.
Klíčová slova:   nezaměstnanost * politika zaměstnanosti * trh práce

* Sirovátka, Tomáš et al. Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. 1. vyd. Praha: VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2006. 187, 5 s. ISBN 80-87007-06-9.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti -- Česko * trh práce -- Česko * rekvalifikace -- Česko
Forma: výzkumná zpráva

* Sirovátka, Tomáš et al. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: (závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu). Brno: VÚPSV, 2003. 55, 5, vii s. ISBN 80-239-1535-5.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti -- Česko * trh práce -- Česko * rekvalifikace -- Česko * Břeclav-oblast (Česko)

* Hora, Ondřej et al. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikace (struktura, cílenost, krátkodobé a střednědobé efekty na opuštění evidence). 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2009. 66, 8 s. ISBN 978-80-7416-045-5.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201001/contents/nkc20092011283_1.pdf

* Horáková, Markéta. Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR. 1. vyd. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. 83 s. ISBN 978-80-7416-056-1.
Klíčová slova: ČR * VÚPSV * politika zaměstnanosti * zdroje lidské * trh práce * skupiny znevýhodněné * vyloučení sociální * integrace * projekty * fondy * EU * c-Kotíková, Jaromíra * c-Sirovátka, Tomáš

* Sirovátka, Tomáš a Kulhavý, Václav. Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2007. 106,
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200712/contents/nkc20071762893_1.pdf

* Sirovátka, Tomáš et al. Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti: průběžná zpráva z výzkumného projektu "Efektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti". Praha: VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004. 162, ix s. ISBN 80-239-4277-8.
Klíčová slova: nezaměstnanost * politika zaměstnanosti * trh práce
Forma: výzkumné zprávy

Všechny tyto publikace a také mnohé další naleznete v Souborném katalogu ČR. Při zadávání klíčových slov jsme vycházeli z nejobecnějších pojmů, tj. aktivní politika, služby, veřejně služby, zaměstnanost, nezaměstnanost. K těmto heslům jistě přidáte svá vlastní na základě Vaší znalosti daného tématu a problematiky, např. úřady práce, rekvalifikace, kurzy, poradenství, atd. Při vyhledávání můžete využít zástupný znak *, který umožňuje pravostranné rozšíření výrazu, tzn. při zadání služb* bude vyhledáno služba, služby, službách, službám, apod.  Velké množství záznamů byly vysokoškolské kvalifikační práce, které jsme vám do přehledu publikací nedávali. Pokud jste studentka vysoké školy, doporučujeme Vám vyhledat si v katalogu knihovny VŠ, kterou studujete, práce předchozích studentů, ke kterým jako studentka dané školy budete mít přístup a určitě Vám mohou být cennou inspirací. Pro ukázku Vám uvádíme jednu VŠ práci, která je volně dostupná na internetu a kde se její autorka také zabývá - byť okrajově- veřejnými službami: http://is.muni.cz/th/76487/esf_m/DP_Martina_Rystonovska.pdf .

Pro vyhledání českých článků Vám doporučujeme využít bázi ANL, která je dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F. Z ní vybíráme články:
* Jak funguje aktivní politika zaměstnanosti? . 1. Týdeník Kroměřížska, 2009, 8(34), s. 7. ISSN 1212-8406.
* Jak funguje aktivní politika zaměstnanosti? . 2. Týdeník Kroměřížska, 2009, 8(35), s. 7. ISSN 1212-8406.
* Jak funguje aktivní politika zaměstnanosti ?. 3. Týdeník Kroměřížska, 2009, 8(36), s. 6. ISSN 1212-8406.
* Sezemský, Jiří. Srozumitelná pravidla aktivní politiky zaměstnanosti. Veřejná správa, 2008, 19(8), s. 14. ISSN 1213-6581. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2008/08/konz_3.html.
* Horák, Pavel a Horáková, Markéta. Změna oficiálních cílů a funkcí veřejné a sociální politiky aktéry na lokální úrovni: příklad vybraného opatření aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Politologický časopis, 2005, 12(3), s. 259-283. ISSN 1211-3247.

Pro přehled nejnovějších titulů (od r. 2011) můžete využít bázi ANL+, která je dostupná ve dvou rozhraních - v Jednotné informační bráně (www.jib.cz) a v rozhraní Primo (http://anlplus.jib.cz). Informace o bázi ANL+ naleznete na http://info.jib.cz/news/anl/

Pokud máte zájem také o zahraniční články, můžete využít licencované online databáze. Jste-li studentka, určitě by bylo vhodné využít databáze,  které má zcela jistě VŠ předplacené - opět doporučujeme navštívit VŠ knihovnu a zeptat se na možnost využití a přístupu k těmto zdrojům. Navíc zdroje jistě budou odpovídat studovaným oborům. Pro představu Vám uvádíme nabídku licencovaných zdrojů pro čtenáře NK ČR. Seznam zdrojů v NK ČR naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3, relevantní databáze by měly být Academic Search Complete, SocINDEX with Full Text, Wilson OmniFile Full Text Select či Business Source Complete.

Výše uvedené tituly jsou pouze výběrové. Služba Ptejte se knihovny neposkytujeklasické rešeršní služby. V případě, že byste měla zájem o vypracování rešerše na téma Vaší práce, jednalo by se o placenou rešeršní službu, viz informace o rešeršních službách http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_reserse.htm, cena se řídí ceníkem placených poplatků a služeb NK ČR http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_cenik.htm. V případě, že je rešerše zpracovaná na téma bakalářské/diplomové práce, je třeba uvést kontaktní e-mail na vedoucího práce, který zpracování rešerše musí schválit.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.12.2012 11:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu