Velká Morava

Text dotazu

Dobrý den chtěla bych se zeptat jaký byl vztah knížete Svatopluka I. a Metoděje? A zda v této záležitosti hrál nějakou roli Wiching, případně jakou?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

Mezi knížetem Svatoplukem, Metodějem a Wichingem byly nejspíše vztahy odpovídající tehdejší politické, kulturní a celkově vzato mocenské situaci.

 

Pro lepší představu o celé situaci Vám doporučujeme projít knihy, které se zabývají Velkou Moravou, nejlépe přímo jednou z uvedených postav - najdete knihy o Svatoplukovi i Cyrilu a Metoději. V závěru odpovědi Vám uvádíme některé publikace, z kterých jsme čerpali informace či které Vám doporučujeme pro projití.

 

Pro jasnější představu nám dovolte nastínit historické reálie. Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. 

V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michaelovi III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby ve slovanské řeči a položili tak základy vlastní církve na Velké Moravě. Díky znalosti jazyka byli pro tuto misi vybráni právě Konstantin a Metoděj. Při přípravách Konstantin sestavil nové písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání bohoslužeb Na Velkou Moravu dorazili bratři na jaře 863 - Konstantin pravděpodobně v hodnosti presbytera/kněze a Metoděj patrně jako jáhen. Byzanc nemohla vyslat biskupa, jak žádal Rastislav, neboť neměla o poměrech na Moravě představu a dostala by se tím do konfliktu s Římem. Díky tomu ale misie Konstantina a Metoděje nevzbudila podezření u franských kněží, a oba bratři mohli zprvu nerušeně pracovat. Pracovali zde s velkými úspěchy, protože vedli kázání i vyučování bratří ve staroslověnštině. V roce 864 ale napadl Ludvík II. Němec Velkomoravskou říši a kníže Rostislav, obležen na Děvíně, byl nucen přiznat vazalství vůči Východofranské říši a umožnit návrat latinským kněžím. Brzy po jejich příchodu zpět do země došlo ke svárům dvou koncepcí – latinské a staroslověnské.

Až teprve, po absolvování cesty obou bratří  do Říma a Konstantinopole, došlo ke schválení staroslověnštiny papežem v roce 868. Metoděj byl na podzim 869 jmenován prvním moravským arcibiskupem.

Svatopluk, panující v letech 871 - 894, byl třetím a nejvýznamnějším panovníkem Velkomoravské říše. Uskutečnil významnou společenskou a vojenskou reformu. Za jeho vlády se Morava stala opravdovou evropskou velmocí. 

Velká Morava potvrdila své silné postavení ve střední Evropě i pokrokem ve vytváření moravské církevní samosprávy, na které se podílel Metoděj. Papežskou bulou Industriae Tuae z roku 880 byl jmenován prvním Panonským arcibiskupem se sídlem na Moravě. Biskupem v Nitře se stal Wiching. Bulou byla Velká Morava prohlášena za léno Svaté stolice, čímž se ji dostalo rovnoprávného postavení s východofranskou říší.

Wiching nebo Viching (? - † po roku 900/912?, zřejmě 12. září) byl švábský duchovní, 880-881 a 885-891/892/893 nitranský a 898-899 pasovský biskup, poradce Svatopluka I., jediný známý sufragán arcibiskupa Metoděje. Jako vedoucí latinského kléru Velké Moravy měl časté spory s arcibiskupem Metodějem.

 

Vztahy mezi třemi uvedenými osobnostmi mohou blíže přiblížit některé pasáže z knih, příkladem vybíráme:

"Po návratu na Moravu - to ovládl už opět Svatopluk - se Metoděj ujal konečně řízení své církevní provincie.  Velkomoravský panovník mu slavnostně předal správu nad arcibiskupstvím, odezval do jeho pravomoci kostely na hradištích i kněze, kteří při nich působili. Společně se žáky vychovával Metoděj další kleriky, křtil nové věřící, pomáhal Svatoplukovi upevňovat mohutnějící říši.  ... Nadále existující dvojjazyčnost náboženského obřadu, dvě rozdílné náboženské koncepce způsobovaly, že Metodějova činnost byla neustále napadána...v průběhu  let se dostavily i rozpory se Svatoplukem. Ten se chtěl zřejmě přizpůsobit stylu života ostatních, hlavně franckých velmožů, a protože latina byla v aristokratických kruzích módní, nebylo ani divu, jestliže se kníže počal časem přiklánět k menšině latinských duchovních. ...ještě asi vznikl další spor: Svatopluk prý byl panovníkem "neřestí", sdělují staré rukopisy, což jistě ctnostný učenec, jako byl Metoděj, odsuzoval.

Podstatnější však bylo, že Metoděje otevřeně nesnášeli kněží z řad latinsky školeného kléru. V jejich čele stanul ctižádostivý Wiching. Nejprve Metoděje u papeže obvinil, že hlásá kacířské nauky, že překračuje své pravomoci a utiskuje latinské duchovní i latinu samotnou jako bohoslužebný jazyk. ... Metoděj se před papežem obhájil, ale vyhrál také Wiching - papež ho jmenoval nitranským biskupem. Rozkol vyvrcholil nedlouho před Metodějovou smrtí.  ... Nový muž na Petrově stolci Hadrián III. pod vlivem Wichingových udání slovanskou liturgii zakázal a nařídil, aby moravští kněží, pokud se nepodřídím byli vypuzeni ze země. Když se Wiching vítězoslavně vrátil, našel již svého soka mrtvého." (kniha: Toulky českou minulostí, díl 1).

 

Další zajímavé informace se můžete dočíst v publikacích:

* HAVLÍK, Lubomír E. Svatopluk I. Veliký, král Moravanů a Slovanů. Brno: Jota 1994, 132 s.

* GRIVEC, František. Slovanští apoštolové sv. Cyril a Metoděj. 1. vyd. Olomouc : Josephus Vyvlečka, 1927. 163 s

* BAGIN, Anton et al. Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava. 2., dopln. vyd. Praha: Česká katolická Charita, 1985. 174 s.

Další tituly si pak můžete dohledat v bázi NKC Národní knihovny, http://www.nkp.cz , záložka Katalogy a databáze.

 

Internetové zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatopluk_I.

http://promoravia.blog.cz/0903/kral-svatopluk

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Metod%C4%9Bj

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wiching

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.06.2013 14:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu