věková identita

Text dotazu

Význam pojmů věková identita a symbolický
interakcionalismus a vztah mezi ninmi?

Odpověď

Dobrý den,

pojem "věková identita" jsme bohužel v dostupných psychologických a sociologických slovnících nenalezli, ale mohl by Vám ho blíže osvětlit článek od Dany Sýkorové s názvem "Věková identita" (In Sociológia. 2009, vol. 41, no. 2, s. 149-167), který je také v plném textu volně dostupný na internetu - http://www.sav.sk/journals/uploads/07211253Sykorova%20OK.pdf .

Definic pojmu "symbolický interakcionalismus/interakcionismus" jsme nalezli v tištěných slovnících několik, uvádíme raději všechny s citací příslušného

zdroje:

* Symbolický interakcionismus - termín H.G. Meada (1931), rozšířený jeho žákem H.G. Blumerem (1937); snaha pochopit každé lidské jednání a rekonstruovat jeho smysl a význam; výklad lidské společnosti založený na symbolických významech, které jsou připisovány objektům a systému sociálních rolí

Zdroj: HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010. Str. 227. ISBN 978-80-7367-686-5.

* Symbolický intarakcionizmus není přesně vymezená myšlenková škola. Výraz pochází z roku 1937, jeho konceptuální kořeny jsou však mnohem starší.

Anglosaští pragmatisté (C.S. Peirce, W. James, J. Dewey) přinesli některé základní ideje, jako ideu interpretační totožnosti znaků, vytváření "Sebe" (nebo individuálního já) pomocí úsudku jiných, instrumentálnosti myšlení a konečně primát činnosti v myšlení. Avšak jako hlavní doporučení k rozvoji tohoto proudu posloužili jiní autoři, jako G. Simmel (1917) a G.H. Mead (1934). Originalitou s.i. je, že považuje vzájemnou činnost lidských bytostí a znaky, které ji zviditelňují, za hlavní sociální jev. V této optice nemají entity jako společnost, instituce, sociální třídy nebo kolektivní vědomí realitu nezávislou na sociálních interakcích. Kupříkladu pro Meada je instituce společná odpověď, kterou dávají členové nějaké pospolitosti na zvláštní situaci. Sociální chování není determinováno strukturami a systémy, nýbrž má základ ve svém vlastním časovém rozvoji. Pro s. i. není lidské chování prostou reakcí na prostředí, nýbrž interaktivním procesem vytváření tohoto prostředí. To je vyjádřeno formulí W.I. Thomase: "Jestliže lidé definují situace jako reálné, jsou ve svých důsledcích reálné". Tento proces je interaktivní, protože individuální činnost je možná pouze příslušností k významovému společenství. Protože můžeme dát týž význam týmž znakům, můžeme porozumět činnosti druhého, to znamená porozumět stanovisku druhého vzhledem k tomu, co právě probíhá, předvídat budoucí aktivity a modifikovat naše vlastní chování podle chování druhého. Uvedomění si sebe sama i sociálního světa je tak těsně závislé na participaci na společných aktivitách a na viditelných znacích, pomocí nichž jsou tyto aktivity vzájemně pochopitelné."

Zdroj: BOUDON, Raymond et al. Sociologický slovník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. Str. 76-77. ISBN 80-244-0753-3.

* ...Osou symbolického interakcionismu je teorie symbolické interakce, jíž se nepostihne sociální interakce jako taková v celém jejím komplexu, ale pouze její symbolická část, a to ještě ve vztahu mezi mentálním procesem (utváření významů, interpretace symbolů - gest, řeči, posunků apod.), akcí ("interakcí" se sebou samým) a interakcí (reciproční sociální akcí). Na této bázi se odehrává sociální realita, vytvářejí se sociální útvary, počínaje skupinami a společnostmi konče...

Zdroj: GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1992. Str. 142. ISBN 80-85605-28-7.

* Interakcionismus symbolický - sociálně psychologická teorie, považující za podstatnou tu složku sociální interakce, která postihuje její symbolickou komunikaci mezi členy společnosti. Lidé jednají s objekty na základě symbolických významů, které jim připisují; tento význam je modifikován a ustanoven v sociální interakci. S.i. vznikl v odporu k behavioristickému psychologickému redukcionismu a strukturálnímu funkcionalismu.

Zdroj: Velký slovník naučný. A-L. Praha: Diderot, 1999. Str. 612. ISBN 80-902723-1 2.

Co se týče vztahu mezi věkovou identitou a symbolickým interakcionalismem, nalezli jsme bohužel pouze kusé informace, většinou se vztahují pouze k pojmu identita jako takovému, ne přímo věkové identitě:

"Interpretativistické pojetí věkové identity znamená akceptovat symbolicko-interakcionistickou představu vytváření role, nepřetržitého vyjednávání normativních požadavků aktérem v procesu sociálních interakcí, tzn. i představu jedince konstruujícího svoji identitu a interagujícího s druhými způsobem kompatibilním s jeho vědomím identity."

(http://www.sav.sk/journals/uploads/07211253Sykorova%20OK.pdf )

"Sociální aspekt identity také zdůrazňuje sociologizující přístup symbolického interakcionalismu."

(http://is.muni.cz/th/64876/ff_m/DP_HRUBY.txt )

"Podle symbolického interakcionismu jsou identity jedince uspořádány hierarchicky. Jedinec má tolik soc. "já", kolik je skupin, na jejichž mínění mu záleží."

(JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. Str. 104. ISBN 80-7178-535-0.)

Pro získání podrobnějších informací ke vztahu mezi oběma pojmy by Vám mohla posloužit také diplomová práce na adrese http://is.muni.cz/th/86839/ff_m/DP.doc, která mj. obsahuje kapitolu "Identita v symbolickém interakcionalismu" (kap. 1.2.2).

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.11.2011 14:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu