věda

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych znát nějakou obecně platnou definici slova věda. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

K Vašemu dotazu uvádíme:
V r. 1907 je v Ottově slovníku naučném (Praha : J. Otto, s. 487-488) následující definice:
"Věda jest soubor poznatků stejnorodých, spořádaných mezi sebou zásadou dostatečného důvodu. Základem vědy jsou tedy jednotlivé poznatky (t.j. myšlenky, pojmy pravdivé), ty pořádáme podle stejnorodosti látky a pak podle příčinného spojení jednotlivých zjevů mezi sebou. Pouhá mnohost jednotlivých, byť i zaručeně pravdivých poznatků, ale nesrovnaných a nesouvislých, jest ve svém souboru bezcenná, poněvadž není proniknuta s o u s t a v n ý m pochopením a jest přítěží lidskému duchu ...." Vědění jest poznání z příčin, věda výrazem příčinné souvislosti čili vytknutím zákona. "
(Autorem hesla byl univ. prof. Josef Zubatý.)
V r. 2003 uvádí Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích (Praha :
Ottovo nakladatelství, s. 574) tuto definici:
" nepřetržitý proces lidského poznávání přírody, společnosti, člověka, lidského myšlení a kultury. Na rozdíl od běžného poznávání jde ve v. o systematické racionální a metodické vyvozování a zobecňování nových poznatků na základě abstraktního myšlení a teor. činnosti.
Od novověku byla založena na představě zákonitého (a matematizovatelného) chování skutečnosti, kt. se odhaluje hypotézou, zobecňuje v teorii a ověřuje opakovatelným experimentem. ..."
Durozoi, Gérard ; Roussel, André. Filozofický slovník. Přel. z fran. Praha :
EWA Edition, 1994 (s. 313-316) definuje vědu takto:
"Každé propracované a obecné rozumové poznání, vycházející z pozorování, rozvažování nebo experimentu, se nazývá věda. Stojí v protikladu především vůči bezprostřednímu názoru či poznatku. ... Předmětem vědy je tedy odhalování a formulování zákonů, jimiž se řídí jevy, a pak sestavování teorií z těchto zákonů.
V jednotném čísle ("jedna určitá věda") označuje věda soubor poznatků vztahujících se ke konkrétní definované oblasti (fyzika, biologie apod.).
Mluvíme-li naproti tomu o vědě v obecném smyslu, máme na mysli soubor pozitivních věd vůbec."
Brugger, Walter. Filosofický slovník. Přel. z něm. Praha : Naše vojsko, 1990, s. 471-473 vymezuje pojem takto:
"Zatímco slovo vědění označuje jisté poznání, v užším smyslu zdůvodněné poznání a v protikladu k víře poznání založené na vl. zkušenosti a úsudku, neznamená věda ojedinělé poznání, ale buď soubor lidského vědění dané doby, nebo souhrn poznatků, jež se vztahují na stejnou předmětnou oblast a jež se navzájem nacházejí ve zdůvodněném kontextu. ... Věda nepožaduje jistotu a zdůvodnění všech jednotlivých vět, ale může obsahovat i hypotézy a dosud definitivně nezajištěné teorie. ... Požadavek věcnosti (objektivity) je ... pro vědu podstatný, protože ... musí nutně usilovat o pravdu ... "

Definice, přehled dějin vědy, dělení vědy atd. je také na na stránkách otevřené encyklopedie Wikipedie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.02.2008 18:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu