V jaké literatuře se uvádí, že byl Starověký Babylon dobyt roku 539 před n.l. Médo-Peršany ?

Text dotazu

Dobrý den, vím že Babylon byl dobyt roku 539 před n.l. nikoli Peršany, ale již spojenou Médsko-Perskou říší - ale nevím v jaké historické literatuře bych to našla - že již byly jednou říší, když Babylon dobyli. Děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

níže si dovolujeme citovat z knihy Dějiny Íránu. Z dokumentu jasně vyplývá, že Bybylon byl dobyt Babyloňany, nespokojenými s vládou současného panovníka, a Médo-Peršany, lépe řečeno měli bychom je zmiňovat v opačném pořadí, protože v roce 549 př. n.l. se Médové dostali do područí Pešanů.

„Kolem roku 559 př. Kr. perský princ Kýros (v moderní perštině Kúruš), který odvozoval svůj původ z perského královského rodu a od jeho praotce Achajmena, se po smrti svého otce stal králem Anšanu. Persie a Anšan byly v té době ještě součástí médské říše, ale Kýros vedl povstání proti poslednímu médskému králi Astjagovi a v roce 549 dobyl médské hlavní město Ekbatana (dnešní Hamadán). Kýros obrátil dosavadní vztah mezi Médií a Persií. Z Persie vytvořil střed celé říše, prohlásil se perským králem a z Médie udělal svého mladšího partnera. Ale ani to mu nestačilo. Pokračoval dál a dobyl Lýdii v Malé Asii, zmocnil se pokladu posledního lýdského krále Kroisa, svým pověstným bohatstvím proslaveného po celém antickém světě. Dobyl také zbývající území Malé Asie, zmocnil se Fénicie, Judey a Babylónie a založil obrovskou říši, která sahala od řeckých měst ležících na východním pobřeží Egejského moře až k řece Indu - co do rozsahu snad největší říši, jakou svět do té doby poznal.

 

Pokračuje líčením milosti, kterou Kýrovi udělil babylónský bůh Marduk:

„Když jsem jako dobrý přítel vstoupil do Babylónu a za jásotu a radovánek lidu jsem zřídil sídlo vlády v panovníkově paláci, velký pán Marduk vnukl do srdcí šlechetných obyvatel Babylónu lásku ke mně, a já se ho za to denně snažil uctívat. Moji nesčetní vojáci chodili po Babylónu v míru a pokoji, nikomu jsem nedovolil páchat násilnosti na žádném místě v sumerské a akkadské zemi, ze všech sil jsem usiloval o mír v Babylónu i ve všech ostatních svátých městech té krajiny... “

A uzavírá:

„A ještě k té krajině... Vrátil jsem se na posvátná místa ležící na druhém břehu Tigridu, jako jsou Aššur a Súsy, Agade, Ešnunna, města Zamban, Meturnu, Děr a také kraj Gutejců, jejichž svatyně ležely dlouhou dobu v troskách. Pro idoly, které v nich stály, jsem zřídil trvalé svatostánky. Shromáždil jsem také všechny jejich dřívější obyvatele a vrátil jim jejich obydlí. A dále, na příkaz velkého pána Marduka jsem vrátil sochy všech božstev Sumeru a Akkadu, která Nabonid přivezl do Babylónu k velké nelibosti pána bohů, a nepoškozené jsem je osadil, v jejich bývalých kapličkách a místech, která jim vyhovují.“"

Stejně jako hrdé prohlášení krále Sinacheriba, i toto je propaganda, ale propaganda jiného druhu, která staví Kýra do jiného světla a do jiné stupnice hodnot. Kýros se rozhodl předvést se jako ctitel babylónského boha Marduka a prohlásil, že jiným městům a jiným oblastem navrátil posvátné modly, které dřívější babylónští králové zabavili. Možná by tomu bylo jinak, kdyby byl Kýros dobyl Babylón násilím, ale on tam v roce 539 př. Kr. vstoupil bez odporu poté, co se místní obyvatelé vzbouřili proti poslednímu babylónskému králi Nabonidovi.

Kýros byl krutý a ctižádostivý: nikdo dosud nedobyl žádnou říši, aniž by měl tyto vlastnosti v plné míře. Ale víme také, že Kýros dovolil židům svobodně vyznávat jejich náboženství. On i jeho nástupci jim dovolili vrátit se domů z babylónského zajetí a znovu vystavět jeruzalémský chrám. Za to se mu v židovských písmech dostalo výjimečného postavení mezi pohanskými panovníky. Logika politického řemesla možná naznačovala, že z dlouhodobého hlediska by bylo radno nechat poddané, aby si spravovali své záležitosti sami a aby vyznávali víru, jaká jim vyhovovala, jenže taková politika musela být přijatelná i pro íránskou elitu, včetně kněží neboli mágů.“

Použité zdroje

AXWORTHY, Michael a KŘÍHOVÁ, Zuzana. Dějiny Íránu: říše ducha - od Zarathuštry po současnost. Překlad Zuzana Kříhová a Jan Marek. Vyd. 2. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 319 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-352-5.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2018 18:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu