Užívání uvozovek

Text dotazu

Dobrý den,
rád bych se zeptal na užívání uvozovek. Pakliže použiji např. slangový výraz ve větě či řeknu: jsou to tzv. štafle... použiji zde uvozovky (tzv."štafle")? Či se za tzv. nepoužívají? A dále pak, když ukončuji větu a na konci té věty mám uvozovky např. v přímé řeči, píší se uvozovky před či za čárku?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

"Uvozovky používáme na odlišení přímé řeči, doslovných citátů, přesných názvů (např. knih, skladeb, článků, časopisů, spolků - z důvodů zachování zřetelnosti textu, nejsou-li již jinak typograficky vyznačeny), výrazů z cizího prostředí, nespisovných výrazů, výrazů ironických, výkladů významů slov atd. Uvozovky přiléhají vždy těsně k výrazům, které ohraničují (tedy „takto“).

V češtině užíváme tři varianty uvozovek: dvojité   ", jednoduché , ' a boční
> < (případně i jednoduché boční > <). Jako základní však slouží pouze
uvozovky typu 9966 (tj. dvojité   ") - je třeba dávat pozor na různé podoby, které jsou v češtině považovány za nesprávné (" ", " " apod.). Ostatní typy uvozovek (v první řadě jednoduché, až v druhé řadě boční) se užívají pouze v případech, kdy do uvozeného textu potřebujeme vložit ještě další uvozovky (např. v případě přímé řeči uvnitř přímé řeči). Podotýkáme, že náležitému psaní uvozovek (dole a nahoře) mohou bránit technické možnosti pisatele.

Pokud se vedle sebe objeví dvojité a jednoduché uvozovky, nesmí vytvořit  trojitou" uvozovku. V hladké sazbě je nutné vložit mezi uvozovky úzkou mezeru nebo provést vyrovnání, v textech psaných v textovém editoru však mezeru mezi uvozovky nevkládáme, úzká mezera mezi uvozovkami se zde vytvoří automaticky (např. Petr to potvrdil: Pepa říkal: ,Franta je kanón.'").

Je-li v uvozovkách celá věta, píše se druhé uvozovací znaménko na konci věty až za příslušným interpunkčním znaménkem (tečkou, čárkou, vykřičníkem, otazníkem; např. Lucie s Pepou šli nejprve na oběd, potom na pivo, pak ještě do kavárny a do práce se už nevrátili.").

Je-li uvozovací věta do přímé řeči nebo citátu vložena, označuje se uvozovkami dole i nahoře každý jednotlivý úsek přímé řeči nebo citátu. Druhé uvozovací znaménko se píše až za tečku, čárku atd. (např. Měl jsem velká očekávání," pravil Luboš,  „ale už po prvních týdnech jsem odhalil svou naivitu."). Pokud končí citovaná věta otazníkem či vykřičníkem, nepíšeme zde před druhou uvozovkou čárku (např. Že jsem měl velká očekávání?" divil se Luboš.).

Jestliže se do výpovědi začleňuje část jiného textu, aniž se uvádí větou uvozovací, klade se druhé uvozovací znaménko před tečku, čárku, středník, otazník nebo vykřičník (např. Můj děd říkával, že konec všechno napraví".).

Situaci, kdy je do uvozovek začleněna část jiného textu, která je složena z více vět (např. Dáme si čaj z benediktu lékařského, neboť kdo ho užije v odvaru, vzplane láskou. Když se člověku rozlije po celém těle, nabude znovu tělesných sil.".), doposud příručky neřešily. Připouští se proto dvojí možnost - buď psát tečku jak před, tak i za druhou uvozovkou (první tečka ukončuje poslední citovanou větu, druhá větu, do níž je citovaný text začleněn), nebo psát tečku pouze před ní (z důvodu interpunkční úspornosti).

Vzhledem k tomu, že uvozovky mohou plnit různé funkce a může docházet k víceznačnostem (např. nejasnost, zda je výraz ohraničený uvozovkami citace či ironie), je třeba jejich užití vždy pečlivě zvažovat.

Příklady:

přímá řeč: Zeptal se ho: Byls už v Grónsku?" či Byls už v Grónsku?" zeptal se ho.

přímá řeč, do níž je vložena uvozovací věta: A tady všude," povídá nahlas, sem byl."

začlenění uvozeného textu do výpovědi bez uvozovací věty: Až příliš často zdůrazňoval, že cestovatel v Grónsku nikdy nebyl", ale že pouze plácá nesmysl za nesmyslem".

uvozený text vložený do jiného uvozeného textu: Šli jsme do Grónska a tam jsme našli hotel ,Gronland', kde jsme na čas zakotvili."

přesné názvy: Vyslechli jsme Beethovenovu Devátou".

výrazy z cizího prostředí: Naše sportovce po free stylu" čekaly ještě další disciplíny.

výklady významů: Termínem byrotika se označuje souhrn kancelářských technických a organizačních prostředků".

ironický význam: To byl teda úspěch".

Zdroj: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=162

Použité zdroje

* ŠAUR, Vladimír. Pravidla českého pravopisu : s výkladem mluvnice. Praha :
Ottovo nakladatelství, c2012.
* Pravidla českého pravopisu. 2. vyd. V Brně : Lingea, 2010.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.12.2012 11:00

Markéta píše:
Pátek 05.02.2016 21:14
Prosím, dalo by se opravit uvozovky anglické na české? České uvozovky se používají levé spodní a pravé horní. „Typografické pravidlo..."
PSK - admin píše:
Pondělí 08.02.2016 14:45
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, už jsme uvozovky upravili. Služba PSK
PSK - admin píše:
Úterý 20.12.2016 15:32
Dobrý den,
mám dotaz ohledně uvozovek. Dělám korekturu a u jedné pasáže váhám. Je zde taková věta: Jenže nic nepříšlo, žádné „Zůstaň.“, ani „Mami, prosím.“, neskočil za ní do vody, aby ji zachránil, nic.
Nejsem si jistá, zda u výrazů v uvozovkách má/nemá být počáteční písmeno velké. Zda je správně tečka před uvozovkami a čárka před ani.
Budu moc ráda za radu.
Předem děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 20.12.2016 15:33
Dobrý den,
k odpovědi na Vaše otázky:
1)Velké počáteční písmeno ve větách, které máte v uvozovkách, je správně, pakliže chcete, aby se opravdu jednalo o krátké oznamovací věty.
2)V takovém případě je tedy správně i tečka před uvozovkami.
3) Jestliže jde o slučovací spojení, před „ani“ se čárka nepíše. Pokud by se jednalo o spojení jiné než slučovací, čárku bychom napsali.
Možná stojí za zvážení celou větu poskládat nějak jinak, aby působila trochu přirozeněji a určitá původní struktura zachována. Například:
Jenže nic nepřišlo. Žádné „zůstaň,“ ani „mami, prosím“. Neskočil za ní do vody, aby ji zachránil, nic.
Zdroje:
• Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=162
• ŠAUR, Vladimír. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Praha: Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2005. 456 s. ISBN 80-7360-288-1.
Snad jsme Vám alespoň trochu pomohli.
Táňq píše:
Sobota 28.10.2017 19:35
Dobrý den, dělám korektury a u této pasáže si nejsem bohužel jistá:
Takže vcházíte naprosto vymletí do profesorova kabinetu, a zatímco všichni ostatní si špitají „hlavně ne 17tku“, „hlavně ne 17tku“, vy si v hlavě opakujete „tyvole hlavně ať to je 17tka“, protože je tu jako jedinou relativně umíte.

Konkrétně si nejsem jistá u použití čárky před "a zatímco", u použití uvozovek a u výrazu "tyvole" - má to být napsáno takto + měla by za tím stát čárka?

Předem moc děkuji, nesmírně oceňuji vaši práci!
PSK - admin píše:
Pondělí 30.10.2017 14:47
Dobrý den,
nejsme sice češtináři, ale domníváme se, že před a (a zatímco...) čárka být nemusí; za tyvole by mít mohla a vlastně i měla, bereme-li to jako zvolání, oslovení (tyvole, hlavně...). Po pravdě text bychom upravili jinak, ale do toho vám zasahovat nemůžeme. Číslovku sedmnáct bychom vypsali slovy, za špitají bychom dali dvojtečku (jako přímá řeč) a tyvole bychom napsali zvlášť (ty vole). (Pokud byste zůstala při psaní 17 u číslice, tak by to asi mělo spíš být 17ka, to t je obsaženo už v číslovce.)
Takže celá věta by pak vypadala takto:
Takže vcházíte naprosto vymletí do profesorova kabinetu a zatímco všichni ostatní si špitají: „hlavně ne sedmnáctku, hlavně ne sedmnáctku", vy si v hlavě opakujete: „ty vole, hlavně ať to je sedmnáctka", protože jen tu jako jedinou relativně umíte.
Doporučujeme ale obrátit se na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/.
Internetová jazyková příručka na stránkách Ústavu pro český jazyk sice přesně takový příklad neuvádí, ale s obměnou bychom mohli použít následující příklady:
1.3 Poměr stupňovací (a dokonce, a nadto, a k tomu, a navíc apod.)
Spojení a dokonce je obecně přijímáno jako základní signál stupňovacího poměru, tudíž i psaní čárky před a dokonce je považováno za noremní: Uspořádali jsme reklamní kampaň, a dokonce jsme se dostali do místních novin.
Ostatní spojovací výrazy už však nejsou coby signály stupňovacího poměru tak pevné a v psaní čárek u nich existuje větší variantnost. V následujících případech bychom tedy připustili i psaní bez čárky: Už se stmívalo(,) a k tomu začalo pršet. Překlad našim účelům nevyhovoval, protože byl ze začátku století(,) a nadto byl pořízen z jiného jazyka než z japonštiny. Neslyšel vůbec nic(,) a navíc měl oči zaslepené šátkem.
Katka píše:
Úterý 13.08.2019 11:33
Dobrý den,
prosím, můžete mi vysvětlit uvozovky v této větě? Jedná se o začlenění uvozeného textu do výpovědi bez uvozovací věty.

a) Napoleonovy „světle šedé oči,“ vzpomínal později, „na vás hledí tak pronikavě, že jim nelze nepodlehnout.“

V UJC se píše, že pokud není uvozená celá věta, interp. znaménko se píše až za uvozovky. Tedy rozumím tomu takto:
b) Napoleonovy „světle šedé oči“, vzpomínal později, „na vás hledí tak pronikavě, že jim nelze nepodlehnout“.
Ale tato věta zároveň působí i jako přímá řeč - vzpomínal později.

Nebo jde i o typ této věty:
a) Protože jeho pokoj byl hned vedle jejích komnat, „zamykal pečlivě svou ložnici, aby nebyl překvapen a nedostal se do nebezpečného pokušení, jemuž se chtěl vyhnout,“ říká Czartoryski.

Podle pravidel by mělo být
b) Protože jeho pokoj byl hned vedle jejích komnat, „zamykal pečlivě svou ložnici, aby nebyl překvapen a nedostal se do nebezpečného pokušení, jemuž se chtěl vyhnout“, říká Czartoryski.
Chápu to správně? Znejisťuje mě uvozovací věta na konci (říká Czartoryski).

Oba příklady jsou prakticky stejné. Mohu požádat o Váš názor, který typ je správně? (a, b)
Moc děkuji.
Katka
PSK - admin píše:
Úterý 13.08.2019 19:02
Dobrý den,
online Jazyková příručka Ústavu pro jazyk český praví, že původní verze je zapsaná správně.
Citujeme (pro zajištění přehlednosti bez přidaných závorek pro naši citaci):

Je-li uvozovací věta do přímé řeči nebo citátu vložena, označuje se počátečním a koncovým uvozovacím znaménkem každý jednotlivý úsek přímé řeči nebo citátu. Druhé uvozovací znaménko se píše až za tečku, čárku atd., např. "Měl jsem velká očekávání," pravil Luboš, "ale už po prvních dnech jsem odhalil svou naivitu." Pokud končí citovaná věta otazníkem či vykřičníkem, čárku před koncovými uvozovkami nepíšeme, např. "Že jsem měl nerozumná očekávání?" divil se Luboš.
. přímá řeč, do níž je vložena uvozovací věta: "A tady všude," povídá nahlas, "jsem byl."

Zdroj: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=162

Pokud byste se ráda dozvěděla více, doporučujeme Vám kontaktovat přímo Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/[…]/zakladni-kontakty.html).
Jirka Bolech píše:
Sobota 15.08.2020 09:48
Takže dotaz nezodpovězen!
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu