územní veřejná správa

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jaká je definice územní veřejné správy a její orgány. Na internetu jsem bohužel téměř nic nenašla.

Odpověď

Dobrý den,

 

veřejná správa je správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu. Kromě této správní činnosti (např. vydávání správních aktů) bývají za veřejnou správu označovány též správní orgány, které ji vykonávají, tedy především úřady. V centralistickém pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouze stát. V současné době je však veřejná správa rozdělena na státní správu a samosprávu.

 

Veřejná správa je vykonávána ve veřejném zájmu, a to těmi, kteří tuto činnost uskutečňují jako právem stanovenou povinnost, a to pouze v mezích stanovených zákony.

Model veřejné správy České republiky a hlavně pak jejího subsystému, územní samosprávy, je zakotven v Ústavě  (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.).  Ústava je nejvyšším právním předpisem, kterým se měří ústavnost dalších zákonů.

Veřejná správa je uskutečňování a ochrana veřejného zájmu, práv fyzických a právnických osob ve sféře veřejné správy, organizování chodu veřejných záležitostí a poskytování veřejných služeb. Zahrnuje ovšem působení ve sféře samosprávy a státní správy. Podle subjektů, které veřejnou správu vykonávají, lze tedy rozlišit státní správu a samosprávu.

 

Státní správa je vykonávána státem jako nezastupitelná součást veřejné správy a je odvozena od podstaty a realizace státní moci. Státní správa zahrnuje činnosti organizační a vykazuje známky činnosti mocensko-ochranné. Cílové zaměření státní správy vyplývá z právního řádu, poněvadž státní správa je povinna sledovat dosažení cílů stanovených obecně závazně, zákonem. Nezadatelným rysem státní správy je, že se podílí na tvorbě zákonů a je nositelkou nařizovacích pravomocí vydáváním obecně závazných nařízení právních na základě a v mezích zákonů. Vydává například nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, nařízení okresních úřadů nebo obecně závazné vyhlášky obecních rad vydané v rámci přenesené působnosti. Pro realizaci státní správy je typické, že příslušné orgány jsou organizačně uspořádány hierarchicky, tedy stupňovitě v postavení orgánů nadřízených a podřízených (například ministerstvo a okresní úřad). Nadřízený orgán státní správy má pravomoc usměrňovat činnost orgánů podřízených.

Samospráva je naproti tomu veřejnou správou, která realizuje vlastní samosprávnou moc a má prvotní pravomoc rozhodovat o samosprávných otázkách a má výkonnou správní pravomoc k výkonu vlastních aktů. Orgány územní samosprávy působí a realizují své pravomoci autonomně. Zákon vyhrazuje státu vůči nim toliko činnost dozorčí povahy, například pokud jde o dodržování zákonů. Pro organizační uspořádání orgánů územní samosprávy je typické to, že chybí hierarchičnost, tedy stupňovitost tohoto uspořádání. Orgány státní správy tedy jednají jménem státu, kdežto orgány územní samosprávy jako veřejnoprávní korporace - obce, města, popřípadě kraje.

 

Ustava stanoví, že obec i vyšší územně správní celek jsou samostatně spravovány zastupitelstvem, čímž se vyjadřuje ústavní princip univerzální pravomoci územních samosprávných celků. V praxi bývá toto ustanovení uplatňováno tak, že veškerá samosprávná působnost přísluší jen zastupitelstvu. Ve smyslu ústavy může být působnost zastupitelstev obcí i vyšších územně správních celků stanovena jen zákonem. Článek 105 ústavy vytváří prostor pro to, aby mohl být výkon státní správy svěřen orgánům územní samosprávy, a to jen na základě zákona. Důvodem pro to je racionalizace výkonu veřejné správy. Jde o přenesenou působnost orgánů územní samosprávy. V takovém případě se orgán územní samosprávy stává součástí systému státní správy, jeho samosprávná činnost však není narušena. Příkladem přenesení působnosti je evidence obyvatelstva, požární ochrana, ochrana životního prostředí, školství, projednávání přestupků, zdravotnictví apod. Výkon přenesené působnosti realizuje pro okolní obce tzv. pověřený obecní úřad (například Městský úřad Varnsdorf).

 

Nejvýznamnějšími orgány státní správy jsou ústřední orgány státní správy s celostátní působností. Mezi tyto orgány patří ministerstva a další orgány stanovené zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 

Příklady ostatních orgánů státní správy

Celní správa

Finanční úřady

Česká správa sociálního zabezpečení

Úřady práce

Živnostenské úřady

Katastrální úřady

Stavební úřady

Matriční úřady

Česká inspekce životního prostředí

Česká národní banka, aj.

 

 

použité a doporučené zdroje :

http://www.verejnasprava.estranky.cz/clanky/1.-verejna-sprava.html

http://hlas.sluknovsko.cz/clanek.php3?kod1=621&cislo=20

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_spr%C3%A1va

http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/preheld%20kurzu%20prubezka%20a%20VVU_tabulky/verejna_sprava_pruvodce_prednaskou.pdf

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/organy-uzemni-statni-spravy - archiv Ptejteseknihovny včetně doporučené literatury

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.12.2013 15:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu