Ústava z roku 1960

Text dotazu

Jaké nové prvky vnesla do politického systému ústava z roku 1960? Co v této ústavní listině ukazovalo na ideologii tzv. dovršení socialismu v Československu?

Odpověď

Dobrý den,

o Ústavě Československé socialistické republiky pojednává řada publikací věnujících se vývoji ústavního práva, některé dokumenty jsou také dostupné volně na internetu. Dovolujeme si citovat z publikace Václava Pavlíčka s názvem Ústavní právo a státověda:

"Základy politického systému byly vyjádřeny ve dvojím smyslu:
a) V čl. 1 Ústava prohlašovala, že "Československá socialistická republika je socialistický stát, založený na pevném svazku dělníků, rolníků a inteligence, v jehož čele je dělnická třída", a v čl. 4 označila KSČ, za "předvoj dělnické třídy" a "dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence." Výslovně stanovila, že KSČ je "vedoucí silou ve společnosti a státě". V navazujícím čl. 6 Ústavy pak ústavně utvrdila Národní frontu, která je "politickým výrazem svazku pracujících města venkova, vedeného Komunistickou stranou Československa".

b) Ústava i formálně opustila v demokratické československé ústavní tradici osvědčený systém dělby moci (horizontální i vertikální) a nahradila ho modifikací hesla "všechnu moc sovětům", tj. formální koncentrací veškeré moci v zastupitelských sborech, od kterých odvozovaly svou existenci a pravomoc všechny ostatní státní orgány. Tento zdánlivý systém vlády konventu a model jednoty moci byl však ve skutečnosti nikoliv modelem obecnou státovědou považovaným za jednu z demokratických forem státu, ale čistým transmisním systémem koncipovaným a prosazeným (v rozporu s původními koncepcemi K. Marxe a V.I. Lenina) J.V. Stalinem už v jeho spise "K otázkám leninismu". Tento systém prostupoval pak celá desetiletí sovětské moci a sovětských satelitů až do jejich zániku."

Ideologicky je zaměřena zejména úvodní část ústavy. Opět citujeme z knihy Václava Pavlíčka:

"Ideologickou kvintesenci Ústavy obsahuje především její úvodní Prohlášení, podle kterého se v ČSSR "již uskutečňuje" zásada socialismu "Každý podle svých schopností, každému podle jeho práce", a tvrzení, že naše usilování nyní směřuje k tomu, aby bylo možno přejít "k nejvyšší zásadě komunismu" "Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb". Od zmínky o vzoru "Velké říjnové socialistické revoluce", přes dvojnásobné zdůraznění vedoucí úlohy KSČ, deklaraci o spojenectví "s naším velkým spojencem, bratrským Svazem sovětských socialistických republik a všemi ostatními přátelskými zeměmi světové socialistické soustavy" až po tvrzení o dosažených úspěších, "jaké byly za kapitalismu nemyslitelné", a o naprosto jasných a přesvědčivých přednostech socialistického zřízení, představuje tak Prohlášení klasický čistě jen deklaratorní dokument." 

Celý text Ústavy je k dispozici na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html.


Použité zdroje

* PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda, II. díl: Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 2011. s. 237, 238-239. ISBN 978-80-87212-90-5. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:cd04e770-7c99-11e6-8644-001018b5eb5c.

Dále Vám můžeme doporučit níže uvedené zdroje, plné texty digitalizovaných dokumentů jsou v současné době přístupné pro čtení pro registrované uživatele Národní knihovny ČR v rámci Národní digitální knihovny pro studenty VŠ (https://kramerius-vs.nkp.cz/). Dokumenty je nutné v digitální knihovně dohledat.

* VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:42c69e00-58e7-11e4-8b11-005056827e51

* SCHELLE, Karel. Dějiny českého ústavního práva. Ostrava: Key Publishing, 2010. ISBN 978-80-7418-067-5. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:645d9910-9e99-11e7-ae0a-005056827e52

* JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Vilém KNOLL a Alena RUNDOVÁ. Mezníky českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-251-6. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:77f88f00-58e9-11e4-bc71-005056827e52

* ZIMEK, Josef a Masarykova univerzita. Ústavnost a český ústavní vývoj. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5255-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:8cddf330-9def-11e7-ae0a-005056827e52

* KOCIAN, Jiří. Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2006. ISBN 978-80-7285-133-1. Dostupné také z: http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/Prirucka48_89.pdf

* FUČÍKOVÁ, Kateřina. Ústávněprávní vývoj v Československu v letech 1960-1989. Plzeň, 2006. Bakalářská práce. Západočeská univerzita. Fakulta právnická. Katedra právních dějin. Dostupné také z: https://otik.uk.zcu.cz/[…]/BP%20Fucikova.pdf.

* Vláda České republiky. Od převratu do federace 1948-1968. Dostupné z: https://www.vlada.cz/[…]/Od-Prazskeho-jara-do-Revoluce-1989.pdf.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu