Královské rozvody

Text dotazu

ktera osobnost přivedla do královských rodin 19.a 20.století rozvod

Odpověď

Dobrý den,

odpověď na vaši otázku jsme čerpali převážně z článku "Nešťastná manželství v panujících rodinách evropských", který byl uveřejněn v periodiku Květy americké z roku 1902.
"Láska je tak podřízenou věcí v manželských spojeních mezi různými členy panujících rodin, že svět není docela nic překvapen, když mezi těmi, již uzavřeli sňatky své ze státních příčin, záhy počínají vznikati domácí bouře,.. Některá manželství z politických příčin uzavřená, byla sice dosti šťastná, jak nám historie povídá, ale případy ty jsou tak řídké,... Jsou mnohá spojení v těchto nejvyšších kruzích, kde manželská věrnost bere se na velice lehkou váhu, avšak zůstává to tajností dvorů a nevynáší se to před dav lidu, aby tento neztratil úctu k 'pomazaným hlavám,' jež mu vládnou..."

Královna Vilemína hollandská provdala se z lásky za prince meklenbursko-zvěřinského, ale již po roce docházelo až k vulgárním hádkám mezi manželi, což vyvolalo bouři nevole v Holandsku; (nyní se brutální manžel chová prý ke své ženě mírněji)

Jiné spojení, které bylo uzavřeno za romantických okolností, a jež nyní hrozí úplným rozloučením a možno snad i rozvodem, jest ono mezi hraběnkou a hrabětem Lonyayovými. Hraběnčino prvé manželství s korunním princem rakouským Rudolfem, nebylo uzavřeno z lásky a nebylo jí také provázeno. Při druhém sňatku jejím hrála láska hlavní úlohu, ale měla kratičké jen trvání. Vina toho spočívá asi v povaze Štěpánčině. její žárlivá, svárlivá a arogantní povaha doháněla prince Rudolfa k jeho milostným pletkám...

Jeden z nejbouřlivějších manželských přístavů stal se údělem velkovévody a velkovévodkyně hessko- darmstadtských a vzájemné spory staly se konečně veřejným skandálem, a velkovévoda, aby se zbavil nepříjemného mu svazku, žádal před nějakou dobou o rozvod, který mu byl také soudem povolen... hned v ten den, kdy přistoupili k oltáři, vypukla mezi ženichem a nevěstou hádka a spory jejich stupňovány každého dne, až manželský svazek stal se oběma nesnesitelnou tíhou..., došlo mezi velkovévodou a jeho manželkou k úplné roztržce, stvrzené i rozvodem...

Manželství sestry rozvedené vévodkyně hessko-darmstadtské, jež prý vdána jest za korunního prince rumunského, Ferdinanda, z rodu Holazollern-Sigmaringen, skončí bezesporu stejným způsobem, neboť právě se prohlašuje, že princezna s princem se rozejdou.

Neshody, schylující se nyní k úplné roztržce, zaviněny byly jiným skandálem, jímž Rumunsko před několika roky octlo se ve světle ne právě příznivém, na očích veřejnosti. Korunní princ rumunský, Ferdinand, zamiloval se horoucně do neobyčejně krásné dvorní dámy královniny, Heleny Vacarescu a s ní se také proti vůli svého otce zasnoubil. Tím by byl ztratil právo na trůn rumunský, a proto otec jeho, princ Leopold, i král Karel I., který je bezdětný, naléhali na něj tak dlouho, až konečně povolil prosbám i hrozbám a zrušil "ze státních příčin" své zasnoubení s Helenou Vacareseu, aby se mohl oženiti s vnučkou anglické královny Viktorie..., aby mohl Ferdinand snáze zapomenouti na krásnou Helenu Vacarescu, vypověděli ji z říše... Korunní princ ze smuteční touhy po Heleně Vacarescu onemocněl... Spor mezi korunním princem a princeznou nabyl svého vrcholu a sněm přijal zvláštní zákon, že v případě, kdyby její sedmiletý syn měl nastoupit na královský trůn, jsa neplnoletý, nemá ona míti žádného práva podíleti se na regentství. Tato ponižující, proti ní namířená urážka dohnala ji k takovému výstupu s celou královskou rodinou a princezna prohlásila, že žádá o rozvod, kteréžto prohlášení princ Ferdinand uvítal s nejvyšším uspokojením.

Jiná vnučka zemřelé královny Viktorie, dcera prince Kristiána ze Šlesvik-Holštýnu, byla před nějakou dobou rozvedena od prince Ariberta z Anhaltu. K tomuto kroku dohnána byla surovostí a trýzněním svého manžela,...

Ze všech panovnických rodů žádný však nepodal tolik látky k veřejným skandálům, jako dvůr srbský. Manželství krále Milana s Natálií, jehož základem byla skutečná, leč prchavá láska záletného Milana,.. oba královští manželé konečně přetrhli svazek manželský a rozhodli se, že každý z nich půjde svou vlastní cestou životem.
Echo po smutné manželské kapitole Milana a Natálie ještě nedoznělo, a již svět překvapen byl novou zprávou ze Srbska. Syn z nešťastného tohoto manželství, král Alexandr, pojal proti vůli všech svých ministerských rádců i své matky za choť mladou vdovu, Dragu Mašinovou, k níž upoután byl vášní, ale sotva že tato sňatkem byla ukojena, bylo po lásce. Krev jeho otce se tím projevila... Tvrdí se, že příčinou tohoto tak záhy vypuknuvšího sporu mezi oběma manžely jest mladší sestra královny, Helena Luněvicová, a že král Alexandr, jakmile se zbaví Dragy, pojme za manželku Helenu...

Příčinou rozporu mezi králem a královnou portugalskou není žárlivost jako u srbského královského párku, ale je to neshoda v politických a náboženských náhledech krále a královny... Diplomatické styky mezi Portugalskem a Vatikánem se záhy staly tak napnutými, že vyvolaly spory mezi šťastnými dosud královskými manžely a Ameiia konečně odloučila se od krále a odebrala se ku své matce, jsouc odhodlána raději stráviti zbytek svého života v klášteře, nežli by se vrátila do Lisabonu...

K těmto nešťastným manželským párkům před krátkou dobou připojena byla infanta Eulalia ze Španělska, která po dva roky žila odloučeně od svého manžela a konečně nechala toto odloučení stvrditi zákonem. — ... . Infanta byla nejpopulárnějším členem z celé královské rodiny a když zasnoubení její s Don Antoniem, její bratrancem, bylo oznámeno, tu celé Španělsko cítilo s ní soustrast. Don Antonio, který jest jediným synem vévodkyně z Montpensieru, mladší sestry královny Isabelly, jest poloviční blbec, tělesný i duševní mrzák a sňatek tento uzavřen byl pouze z toho ohledu, aby otec jeho, vévoda z Montpensieru, jsa v příbuzenských svazcích s královskou rodinou, zanechal svých piklů, které proti ní neustále kul nejen ve Španělsku, ale i u jiných evropských dvorů.
Eulalia sdílí osud své matky, královny Isabelly, která již po 30 roků žije odloučeně od svého manžela, Františka z Assissi. Tento má tak nepatrnou postavičku, a tak dětský hlásek, že královna Isabella, dáma tehdy plná života a ohně, poznamenala k němu, když sňatek mezi nimi byl uzavírán, že se domnívala, že dostane muže, a zatím že dostala — dítě.
Švagrová královny Isabelly, asi před třemi roky zemřelá infanta Isabella, byla rozloučena od svého chotě déle nežli dvacet let... Infanta se zamilovala šíleně do polského hraběte Gurowského a uprchla s ním v noci ze svých komnat v paláci pomocí provazového žebříku, ale hrabě Gurowski princeznu opustil a ona, člen hrdého královského domu bourbonského, zemřela opuštěna v cizině.

Panující princ v Monaku jest také jedním z těch, kolem nichž se sehrálo nešťastné manželské drama. Prvá jeho žena dosud žije, manželství mezi oběma bylo uznáno Vatikánem za neplatné. Princezna Marie, jejíž matka pocházela z panujícího rodu badenského a její otec byl anglický vévoda Hamilton, byla donucena císařem Napoleonem, jako svým póručníkem, ku sňatku s princem Albertem z Monaca. Následkem nevšímavosti a mnohdy i hrubosti ze strany svého manžela, princezna odhodlala se k tajnému opuštění země a vzala s sebou svého synáčka, s nímž uprchla do Florence. Italská policie na žádost prince chtěla jí násilím odejmouti její dítě, avšak zakročením ruské velkovévodkyně Marie bylo to překaženo...Za nějakou dobu princ Albert se opět oženil a nynější kněžnou Monaka jest Američanka, dcera new-orleanského bankéře Michaela Heineho. Leč i toto druhé manželství nebylo šťastnější, a mezi knížetem a kněžnou učiněno dohodnutí k rozloučení.

Ani ruský dvůr nebyl ušetřen takovýchto rodinných skandálů. Car Alexandr II. byl jen před zákonem a před světem manželem carevny Marie, ve skutečnosti však nejněžnější poměr lásky panoval mezi ním a princeznou Jurjevskou, kněžnou Dolgorukou, ze kteréhož poměru narozeno bylo několik dětí.
Carova sestra, vévodkyně Marie, jež provdána byla za vévodu z Leuchtenbergu, odešla od tohoto po čtyřletém manželství a více se k němu nevrátila, jsouc daleko spokojenější ve své osamocenosti.

Čerpáno z: Květy americké :: Ilustrovaný týdenník, věnovaný českému lidu v Americe. Omaha: s.n., 20.2.1902, undefined(17). sv. 17 s. 6-7. ISSN 2374-5207. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:735ad670-ea13-11e6-a295-005056820560

Případů nešťastných manželství v historii evropských panovnických rodin je určitě víc, ale popsány souhrnně nejsou.

Jak to chodí u britského trůnu je již známější, neboť se o tomto nejvýznamnějším královském rodu píše nejvíce a informace často zasahují i do historie. Níže několik odkazů:
Uvnitř britské královské rodiny se jedná o skutečně podstatné téma. Před uzavřením sňatku se všichni následníci trůnu v pořadí musí dovolit u hlavy rodu, panovnice královny Alžběty."Historicky bylo v anglikánské církvi možné rozvést manželství, ale oženit se po rozvodu znovu bylo zakázáno,"... Ironií historie je, že pravidlo se váže k samotnému vzniku anglikánské církve, který byl zapříčiněn právě snahou o anulaci sňatku tehdejšího panovníka Jindřicha VIII. s Kateřinou Aragonskou. Jelikož mu rozluku papež nepovolil, založil Jindřich vlastní národní církev, jejíž se stal hlavou. Britští panovníci se stali ochránci anglikánské víry a museli se církevními pravidly striktně držet.
Rozluka manželství sice byla v Británii možná, ale například během celého 18. století se podle církevních pravidel rozvedlo jen 131 lidí. S civilními sňatky počet rozvodů narostl, jenže britská královská rodina se dál musela držet církevních pravidel, jelikož s anglikánskou církví je úzce spojena.Pravidla církve až do roku 2002 zakazovala vstoupit do sňatku s rozvedenou osobou pokud ex-manžel nebo ex-maželka byli stále mezi živými.Největší povyk způsobil Edward VII., který se chtěl oženit s dvakrát rozvedenou Wallis Simpson, čímž způsobil konstituční krizi a musel na královský titul abdikovat.Skutečnou revoluci způsobil především princ Charles rozvodem s princeznou Dianou. Zatímco Diana se nikdy znovu nevdala, Charles se oženil také s rozvedenou Camillou Bowlesovou. Královna Alžběta dala ke sňatku souhlas a následovala revoluce mezi sňatky v královské rodině, kdy se nad sňatkem Harryho a Meghan už takřka nikdo ani nepozastavil.
Zdroj: https://globe24.cz/svet/67736-proc-byly-rozvody-v-kralovske-rodine-tak-dlouho-tabu-meghan-neni-prvni-cerna-ovce

Další zdroj: https://magazin.aktualne.cz/rozvody-nezvladatelna-snacha-a-dluhy-skandaly-byly-v-kralovs/r~412ddef832dc11ea858fac1f6b220ee8/

Princ Charles a princezna Diana žili dlouhé roky v nešťastném manželství, jelikož, jak se později ukázalo, princ dlouhodobě miloval jinou ženu, Camillu Parker-Bowles. Princezna Diana svá oprávněná podezření nesla velmi špatně... Později se manželský pár rozvedl a 31. srpna 1997 lady Diana zemřela při tragické autonehodě v Paříži.

V současné době jsou rozvody v panovnických kruzích běžně povolené. Rozvedla se např. jediná dcera královny, princezna Anne, princezna Margaret...

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.11.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu