učitel jako vychovatel

Text dotazu

Dobrý den, doporučili byste mi nějakou literaturu, která se zabývá tématem "Učitel jako vychovatel"? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ačkoli se téma "učitel jako vychovatel" jeví jako běžné, bohužel jsme nenašli knihy, které by pojednávaly výhradně o roli učitele jako vychovatele. Přesto se domníváme, že tato tématika je obsažena jako dílčí část většiny knih pro učitele z oblasti metod výchovy, psychologie pro učitele či knih o průběhu vyučování.
Při namátkovém prolistování knih jsme narazili např. na kapitoly učitel jako poradce, kde jsou ukázány paralely pedagogického a poradenského poradenství či připravenost učitele na netradiční roli (kapitoly v knize LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele: o situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 2., upr. vyd. Brno: Paido, 2008. 69 s. ISBN 978-80-7315-169-0).

V knize PROKEŠOVÁ, Miriam. Osobnost učitele, aneb, Ten, který miluje. Ostrava: VAVA, 1997. 64 s. ISBN 80-902357-8-6 se můžete setkat ihned v první kapitole obecným a historickým vyjádřením výchovy, další kapitoly nabízí pohled na osobnost vychovatele-učitele či pohled na kvalitu interakce pomocí metod výchovy.
Zajímavé poznatky by Vám mohla přinést také kniha LAŠEK, Jan, ed. Aktuální otázky psychologie učitele. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 90 s. ISBN 80-7041-210-0. Publikace je sborník s příspěvky odborníků např. na téma "Role učitele ve vztahu k sociální podpoře u dětí" či "Psychologicko-sociální vztahy a role v pedagogické praxi.
Možnosti řešení konfliktů ve škole a postoj učitelů k nim uvádí kniha NAVRÁTIL, Stanislav a MATTIOLI, Jan. Problémové chování dětí a mládeže: [jak mu předcházet, jak ho eliminovat]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 120 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3672-3, vybrané části knihy dostupné na Google Books (viz https://books.google.cz/books/about/Probl%C3%A9mov%C3%A9_chov%C3%A1n%C3%AD_d%C4%9Bt%C3%AD_a_ml%C3%A1de%C5%BE.html?id=H45LnPeNojYC&redir_esc=y).
Vřele Vám také doporučujeme knihu ŠIMONEK, Jiří. Profil učitele. Ostrava: Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, 2010. 52 s. ISBN 978-80-904576-1-4, zde se můžete dočíst o osobnosti učitele a chování učitele ve třídě, které je často určujícím faktorem pro vytvoření příznivého nebo naopak špatného klimatu ve třídě.

Další knihy dohledáte v Souborném katalogu ČR nebo online katalogu Národní knihovny ČR, které jsou dostupné na adrese https://aleph.nkp.cz/F/. Do pole vyhledávání můžete zadat klíčová hesla typu učitel*, učit, výchova, vychovatel*, psycholog*, poradenst*, rádce, děti, pomoc, apod. Znak * umožňuje pravostranné rozšíření slova, tzn. při zadání slova učitel budou vyhledány záznamy , kde se vyskytujme slovo učitel, učitelka, učitelství, apod. Věříme, že v knihách nalezete další informace o osobnosti učitele jako rádce a vychovatele dětí, zajímavé by mohly být také tituly PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. První pomoc pro pedagogy; 1. ISBN 80-7254-474-8 či KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008. 155 s. Pedagogická praxe. ISBN 978-80-7367-434-2.

Pro dohledání článků z periodických publikací můžete využít bázi ANL, která je taktéž dostupná na adrese https://aleph.nkp.cz/F/.
Příkladem Vám uvádíme záznamy vybraných článků z báze ANL:
* ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslava. Co potřebuje učitel multikulturní výchovy. Rodina a škola, 2010, 57(10), s. 22-23. ISSN 0035-7766.
Abstrakt: Multikulturní výchova - jedno z průřezových témat v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) pro základní školy. Jak by měla vypadat odborná příprava učitele (multikulturní kompetence učitele) a následně výchovné působení na žáky. Komunikace se žáky (rodiči) z jiných sociokulturních zázemí. Kde hledat odborné materiály.

* Jakešová, Marie. Etická výchova - proč tedy ano?. Učitelské listy, 2005-2006, 13(2), s. 11-12.
Abstrakt: Společenský kontext vzniku, vývoj, cíle a struktura projektu etické výchovy (EtV), který původně vznikl v USA a rozšířil se i do Evropy, kde jej rozpracoval profesor Roberto Roche Olivar. Čtyři složky EtV: výchovný program, výchovný styl, výchovné metody, rozvoj prosociálnosti. Doporučení vyučovat etickou výchovu jako samostatný předmět. Proces osvojování žádoucích mravních postojů a hodnotová reflexe.

* Nekvapilová, Ivana. Výchova jako cesta formování profesní identity. Pedagogická orientace, 2004, 2004(4), s. 57-63.
Abstrakt: Příspěvek na základě fenomenologické analýzy výchovy ukazuje složitost formační stránky výchovného procesu a zdůrazňuje odpovědnost vychovatelů za formování profesní identity odborníků, jež se ukazuje v jejich jednání.
Klíčová slova: výchova * vzdělávání * výchovně vzdělávací proces * odborné vzdělání * vychovatel * role učitele

Dále Vám doporučujeme využít také volně dostupnou odbornou online databázi ERIC ( https://eric.ed.gov/), který nabízí vyhledání množství nejrůznějších typů dokumentů z oblasti výchovy a vzdělávání. Pokud byste chtěla Váš dotaz dále specifikovat či byste potřebovala detailnější informace či doporučení z tohoto tématu, doporučujeme Vám obrátit se s dotazem na Národní pedagogickou knihovnu J.A. Komenského: https://www.npmk.cz/.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2012 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu