Typy informačních zdrojů

Text dotazu

Dobrý den,

trochu tápu v kategorizaci citací.

Budu proto vděčná, pokud byste mi poradili s následujícím; v případě, že bych uvedla jako příklad tyto publikace:

Vlasta. Praha: Mona, 02.-06.09.1991, 45(36), s. 14. ISSN 0139-6617.

NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon magie. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: Ivo Železný, 2001. 398 s. ISBN 80-237-3612-4.

I-ťing = Kniha proměn. Překlad Oldřich Král. Vyd. 1. Praha: Maxima, 1995. 277 s. ISBN 80-901333-2-0.

ZÍBRT, Čeněk. Virgule a siderické kyvadlo: Hledání vody, kovů a pokladů čarovným proutkem. Praha: Sfinx, 1922. 302, 1, 16 s. Světlo ve tmách; 1. Nové cíle; 57.

ZIMMER, Stefan, ed. Keltové: mýtus a realita. Překlad Jan Hlavička. Vydání druhé. V Praze: Vyšehrad, 2019. 251 stran. ISBN 978-80-7601-152-6.

Můžu říct, že v prvním případě se jedná o pramen, ve druhém případě o sekundární literaturu a poslední tři publikace jsou primární zdroje?

Kam bych případě měla zařadit následující dvě publikace?

OMASTA, Vojtěch. Čteme (si) z ruky. 1. vydání. Praha: Chance, 1991. 95 stran. ISBN 80-900867-0-5.

JOACHIMOVÁ, Eva. Cesta bílého jeřába. 2., rozš. a dopl. vyd. [Praha]: Karpana, 2008. 283 s. EJ; sv. 2. ISBN 978-80-903952-2-0.

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

terminologie není bohužel v tomto případě úplně jednoznačná. Někdy je pojem „pramen“ užíván jako synonymum pro pojmy „informační zdroj“ nebo „dokument“, ve vědeckém historickém bádání se však pramenem označuje soudobý dokument nebo památka vzniklá z historického dění, je přímým svědkem určitého období. Naproti tomu do „literatury“ řadíme literárně vědecká díla, tj. záměrné zpracování a publikování určitého problému nebo procesu na základě dochovaných pramenů a závěrů dosažených jinými badateli. Oba pojmy je však třeba užívat ve vztahu ke zpracovávanému tématu.

Obvykle se seznam literatury dělí na oddíl literatury a oddíl pramenů, které se ještě dělí na prameny publikované (tištěné) a nepublikované (archivní). Publikovaným pramenem by tedy mohla například být kronika obce, která vyšla tiskem, naproti tomu nepublikovaným pramenem by byl určitý archivní fond vztahující se k obci.

Primární informační zdroje či primární literatura obsahují bezprostřední nová sdělení o výsledcích odborné a vědecké práce. Zahrnujeme sem obvykle výsledky experimentů, pozorování a dedukcí, výpočtů, měření, úvahy a tvorbu teorií či koncepcí. Tato skupina tedy zahrnuje nové bezprostřední výsledky tvůrčí práce, a je tudíž primárním odrazem jejich výsledků. Nejdůležitějšími primárními dokumenty jsou články v různých odborných časopisech a patenty. Vedle nich jsou do této skupiny informačních zdrojů většinou zahrnovány i další prameny. Řadíme sem:
* odborné monografie
* vědecké, technické a odborné časopisy
* zprávy z vědeckých a odborných setkání
* dokumenty ochrany průmyslových práv
* vědecko-kvalifikační práce
* normy
* výzkumné a technické zprávy
* zákony a legislativní dokumenty
* interní firemní informace
* tajné informace

Sekundární informační zdroje či sekundární literatura je bezprostředně závislá na primární literatuře, odvolává se na původní (primární) prameny a původní poznatky zpracovává zkráceně ve formě neperiodických nebo periodických publikací. Cílem sekundární literatury je zpřístupnit a systematicky zkráceně zpracovat poznatky uvedené v primárních zdrojích. Sekundární literatura neposkytuje detailní informace o výsledcích bádání, ale o tom, kde jsou tyto výsledky к nalezení a jaké jsou nejdůležitější poznatky. Současně tato literatura zkracuje původní text do formy vhodné k registraci. Podle rozsahu zpracování dělíme sekundární informační zdroje na:
* kompendia
* sekundární patentovou literaturu
* referátové časopisy
* externí firemní informace
* literaturu citací
* souhrny ekonomických informací

Třetí skupinou jsou potom terciární informační zdroje nebo terciární literatura přinášející již vyhodnocené informace o primárních nebo sekundárních zdrojích. Obecně bývají tyto poznatky zpracované selektivně za konkrétním účelem, jsou zpravidla zhuštěné, souhrnné a uváděné skutečnosti nebývají dokládány literárními citacemi. Příkladem terciární literatury mohou být:
* učebnice
* příručky
* monografie
* účelové firemní publikace
* encyklopedie a naučné slovníky
* tabulky
* webovské stránky

Použité zdroje

VYMĚTAL, Jan. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, s. 75-78. ISBN 978-80-7357-520-5. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:b24158e0-331e-11e4-8e0d-005056827e51.
KAPOUNOVÁ, Jana a KAPOUN, Pavel. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. S. 49-51. ISBN 978-80-271-0079-8.
HOLOUŠOVÁ, Drahomíra a KROBOTOVÁ, Milena. Diplomové a závěrečné práce. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. S. 24. Skripta. ISBN 80-244-1237-3.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.03.2024 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu