Trh práce a nezaměstnanost v zemích Visegrádské čtyřky

Text dotazu

Chtěla bych Vás požádat o doporučení vhodné literatury, ze které bych mohla čerpat při zpracování diplomové práce na téma srovnání vývoje trhu práce a nezaměstnanosti zemí Visegrádské čtyřky od roku 1990 až doposud - zaměřeno především na období transformace, vliv vstupu do EU, hospodářskou krizi.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné informační zdroje k Vašemu tématu. Některé z nich mají volně přístupné plné texty, popř. statistická data. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít termíny:

trh práce / labour market

nezaměstnanost / unemployment

Visegrádská skupina / čtyřka / V4 / Visegrad Group

Česko, Česká republika / Czech republic

Maďarsko / Hungary

Polsko / Poland

Slovensko / Slovakia

 

 

Webová sídla institucí, které volně zpřístupňují statistická data o trhu práce, nezaměstnanosti apod.

Český statistický úřad – Zaměstnanost, nezaměstnanost

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace

 

Central Statistical Office (Poland)

http://www.stat.gov.pl/gus/index_ENG_HTML.htm

 

Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

 

Hungarian Central Statistical Office

http://www.ksh.hu/?lang=en

 

Integrovaný portál MSPV - Výkazy a rozbory zaměstnanosti v České republice

http://portal.mpsv.cz/sz/stat

 

International Labour Organization - Statistics and databases

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky

http://portal.statistics.sk

 

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Dezséri, Kálmán. Business-cycle development in Hungary and Europe: the consequences of EU and EMU accession for Hungary's labour market. Budapest: Institute for World Economics, 2003. 17 s. Working papers, no. 136. ISBN 963-301-404-2.

 

Dudová, Radka, ed. et al. Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 166 s. Sociologické studie = Sociological studies; 07: 3. ISBN 978-80-7330-119-4.

 

Filipová, Alena. Demographic developments in the Czech Republic and their potential impact on the labour market. Praha: Oeconomica, 2007. 17 s. Faculty of International Relations Working papers, 11/2007 = Working papers Fakulty mezinárodních vztahů; 11/2007. Recenzované studie. ISBN 978-80-245-1342-3.

 

Flek, Vladislav, ed. Anatomy of the Czech labour market: from over-employment to under-employment in ten years?. Praha: Czech National Bank, 2004. 90 s. Working paper series / CNB; 7/2004.

 

Flek, Vladislav. Employment and wage structures in the Czech Republic. Praha: Česká národní banka, 1998. 56 s. WP; no. 3. ISBN 80-238-4300-1.

 

The Hungarian labour market: review and analysis ... Budapest: Institute of Economics, IE HAS National Employment Foundation, 2002- . ISSN 1785-8062.

 

Jurajda, Štěpán a Terrell, Katherine. Regional unemployment and human capital in transition economies. Prague: CERGE-EI, 2007. 34 s. Working paper series, 345. ISBN 978-80-7343-144-0.

 

Kotýnková, Magdalena a Němec, Otakar. Lidské zdroje na trhu práce: vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Praha: Professional Publishing, 2003. 199 s. ISBN 80-86419-48-7.

 

Kuchař, Pavel. Trh práce: sociologická analýza. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 183 s. ISBN 978-80-246-1383-3.

 

Musil, Petr. Tendence na českém trhu práce v období transformace. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 28 s. Working paper; č. 7/2006.

 

Musil, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost maďarské ekonomiky v období transformace. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 34 s. Working paper, č. 20/2007.

 

Musil, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost polské ekonomiky v období transformace. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 33 s. Working paper, č. 21/2007.

 

Organisation for Economic Co-operation and Development. Centre for Co-operation with the Economies in Transition. Social and labour market policies in Hungary. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 1995. 190 s. ISBN 92-64-14525-7.

 

Pavelka, Tomáš et al. Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice. 1. vyd. Slaný: Melandrium, 2011. 116 s. ISBN 978-80-8617-576-8.

 

Potužáková, Zuzana. Strukturální změny českého trhu práce a proměna sociálního modelu. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 109 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 3/2012. ISBN 978-80-86729-75-6.

 

Tvrdoň, Michal. Regulace trhu práce v ČR. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 50 s. Working paper; č. 16/2006.

 

Večerník, Jiří. Czech society in the 2000s: a report on socio-economic policies and structures. Prague: Academia, 2009. 286 s. ISBN 978-80-200-1750-5.

 

Winkler, Jiří, ed. a Klimplová, Lenka, ed. Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 225 s. ISBN 978-80-210-5352-6.

 

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Čavojská, Eva. Komparatívna analýza prílivu priamych zahraničných investícií a ich vplyvu na ekonomiky Vyšegrádskej štvorky. Praha, 2006. Vedoucí práce Dana Zadražilová.

 

Harvišová, Simona. Úloha Vyšehradskej štvorky v súčasných podmienkach vývoja. Praha, 2011. Vedoucí práce Anna Klosová.

 

Hercubová, Alena. Analýza nezaměstnanosti ve vybraných zemích Evropské unie. Praha, 2007. Vedoucí práce Martin Musil.

 

Hrabal, Vlastimil. Vývoj a dôvody vývoja nezamestnanosti v SR po roku 2002. Praha, 2006. Vedoucí práce Jaroslava Kadeřábková.

 

Jouzová, Radka. Analýza závislosti nezaměstnanosti v ČR na společensko-ekonomických a demografických faktorech (regresní a korelační analýza). Praha, 2006. Vedoucí práce Jitka Bartošová.

 

Pekárková, Šárka. Průběh a dopady krize v zemích Visegrádské čtyřky. Praha, 2011. Vedoucí práce Iveta Černá.

 

Peter, Radoslav. Sociální dopady transformačních reforem a monitorování chudoby na Slovensku. Praha, 2006. Vedoucí práce Jaroslava Durdisová.

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

13.05.2013 09:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu