Trestní zákoník během první republiky

Text dotazu

Dobrý den, vážení, rád bych se zeptal na záležitosti okolo platnosti trestního zákoníku během první republiky, druhé republiky a protektorátu Čechy a Morava. Předpokládám, že říšský zákoník přestal platit nějaký čas po rozpadu monarchie. Jaká sbírka zákonů jej nahradila? Podle jakého zákoníku byli zločinci souzeni? Pokud mám v ruce trestní list, ve kterém je uveden např. §171, 460 trestního zákoníku, kde jeho obsah hledat? A je nějaký zdroj, podobně jako říšská sbírka zákonů http://is.muni.cz/[…]/rs.html přístupný on-line?
Děkuji předem za odpověď, přeji hezké dny.

Odpověď

Dobrý den,

v 19. století, respektive v jeho druhé polovině, byly vytvořeny základy rakouského a později československého trestního práva.

V případě trestního práva hmotného bylo oním zásadním počinem vydání trestního zákoníku v roce 1852, který de facto s různými změnami platil až do roku 1950, kdy byl nahrazen zákonem 86/1950 Sb., trestní zákon.

 

Vzhledem k tomu, že byla v roce 1848 zrušena cenzura, měl zákoník platit i tehdy, když se někdo přečinu dopustil tiskopisy.

(Čl. II. zákona č. 117/1852 ř. z., ve znění pozdějších předpisů.) Blíže o trestných činech spáchaných tiskem a tiskovém dozoru pojednával zvláštní tiskový zákon (viz zákon 6/1863 ř. z.) Pokusem o změnu trestního zákoníku z roku 1852 se stala vládní osnova z roku 1912. Ale ani ona ani osnova z roku 1909 nebyla do vypuknutí 1. sv. války přijata.

Po skončení 1. sv.války chtěli zákonodárci nový trestní zákoník pro nově vzniklý stát Československo.

Nově vzniklá Československá republika coby nástupnický stát Rakouska - Uherska převzala zákonem 11/1918 Sb. (tzv. recepční normu, autorem byl Alois Rašín) rakouské a uherské právo a veškeré dosavadní říšské zákony zůstávají v prozatímní platnosti.

Problémem se stala podoba tohoto recepčního ustanovení. Jednalo se o bezvýhradnou recepci, při jejímž sestavení autor A. Rašín opomenul, že řada ustanovení do nových poměrů nepůjde přenést.

Dalším problémem se ukázal být právní dualismus - na Slovensku a v Podkarpatské Rusi platilo uherské právo  až do doby, kdy nabyl účinnosti zákon 76/1920 Sb. a začalo platit české právo.

V podstatě ale celá veřejná správa působila těžkopádně a potřeba reforem byla jasná již před vypuknutím první světové války.

Zákonem č. 431 ze dne 22. července 1919,  bylo dokonce zřízeno ministerstvo "pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice".

Ačkoliv měla řada lidí na unifikaci československého práva velký zájem, kvůli různým obtížím práce na sjednocování pokračovaly velmi pomalu a až do vzniku druhé republiky nedošlo k vydání žádného unifikovaného zákoníku.

V průběhu meziválečného období byla vydána celá řada tzv. vedlejších zákonů trestních. Toto úsilí nepostihlo jen odvětví trestního práva, ale celé zákonodárství v Československé republice. Díky tomu byla orientace v zákonech velmi nesnadná.

Během první republiky bylo přijato relativně velké množství vedlejší trestních zákonů, jež měly zaplnit mezery v trestním právu.

Mezi tzv. vedlejší zákony trestní vydané za první Československé republiky patřily např.:

Zákon o padělání peněz a cenných papírů ze dne 22. května 1919 (zákon 269/1919 Sb.).

V roce 1924 byl vydán poněkud kontroverzní zákon č. 124/1924 Sb., který v podstatě omezil možnost svobodné kritiky. Ihned si vysloužil kritiku a dostal přezdívku "náhubkový" zákon.

Ve třicátých letech byla vydána řada norem a předpisů. Mezi nejdůležitější patřil zákon 48/1931 Sb. o trestním soudnictví nad mládeží. Měl spíše než trestat vychovávat, resp. převychovávat.

A konečně je třeba zmínit i zákon č. 91/1934 Sb. z. a n. o ukládání trestu smrti a doživotních trestech ze dne 3. května 1934. Již za první republiky se našla i řada odpůrců trestu smrti.

Zákon č. 1/1920 Sb. z. a n. také upravoval uherský trestní řád z roku 1896.

 

Čerpáno z:

https://is.muni.cz/th/348015/pravf_b/BP__Simonova_Lenka_TP_2012_uohmuegh.pdf

SOUKUP, L. Albert Milota. In Skřejpková, P. (ed.) Antologie československé právní vědy v letech 1918 - 1939. Praha: Linde, 2009.

VLČEK, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Brno: Masarykova univerzita, 2007.

STORCH, F. Prozatímní osnova zákona trestního z měsíce záři 1909. Právník, 1910, roč. 49, s. 313.

KALLAB, J. Trestní systém osnovy trestního zákoníku. Právník, 1910, roč. 49 a FENYK, J, Trestní právo. In Masopust, Z. (ed.). Právo a stát na stránkách Právníka. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2011. S. 284-285.

VOJÁČEK, L., SCHELLE, K. Repetitorium českých právních dějin do roku 1945, Ostrava: Key Publishing, 2008.

TAUCHEN, J., SALÁK, P. Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte (Eine Einführung). Brno: Masarykova univerzita, 2000.

ADAMOVÁ, K., RIEGEROVÁ, B., SKŘEJPKOVÁ, P., aj. Dějiny českého soudnictví od počátků českého státnosti do roku 1938. Praha: LeixisNexis CZ, 2005.

aj.

 

Po vzniku samostatného Československého státu 28. října 1918 byl v duchu recepce rakouského a uherského práva převzat trestní zákon z roku 1852 v novelizovaném znění k 28. říjnu 1918 a současně trestní předpisy původně uherské.

Od vzniku republiky zde byly snahy o odstranění duality právního řádu a modernizace. V roce 1920 začaly práce ministerstva spravedlnosti na novém trestním zákonu. Výsledkem byl "zatímní návrh obecné části trestního zákona" roku 1921. O dva roky později byl publikován návrh celého trestního zákona jako "Přípravné osnovy trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového". 1924 byly dokončeny práce na zvláštní části trestního zákona. V roce 1936 byla dokončena další verze. Ani tato předloha nebyla ale parlamentem projednána...

http://trestni.juristic.cz/30486/clanek/trest2.html

 

Další zdroje:

https://is.muni.cz/th/77170/pravf_m/text_diplomove_prace.txt

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/index.html

 

Trestní zákoník lze najít v souboru (databázi) elektronické sbírky zákonů ASPI: Základ ASPI je součástí každé licence ASPI. Zahrnuje předpisy ČR, SR, judikaturu, předpisy EU a judikaturu SDEU, základní  literaturu,  kompletní bibliografii a stejnopis Sbírky zákonů od roku 1918.

- unikátně více než 110 zdrojů a více než 84.000 předpisů

- všechny předpisy české Sbírky zákonů, slovenské Zbierky zákonov, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, kompletně plnotextově od roku 1918 v aktuálních i ve všech časových zněních

- právní předpisy vydané samosprávnými celky - kraji

- předpisy ministerstev a ústředních orgánů (např. texty předpisů publikované ve Finančním zpravodaji, Cenovém věstníku, věstnících ministerstva průmyslu a obchodu, zdravotnictví, školství a řada dalších)

- nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů

- předpisy vydané před rokem 1918 (tzn. včetně zákonů bývalého Rakouska-Uherska) ... a další desítky zdrojů ASPI = Automatizovaný systém právních informací; komplexní systém pro práci s právními informacemi http://www.wolterskluwer.cz/cz/system-aspi/o-systemu-aspi/o-aspi.c-24.html

 

Předpis č. 40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník Ze dne  08.01.2009 Částka  11/2009

Platnost od     09.02.2009

Účinnost od     01.01.2010

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.03.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu