Tloskovské panství

Text dotazu

Dobrý den,
můžete mi, prosím, zjistit, jaké vesnice náležely v polovině 18. století ke středočeskému Tloskovskému panství?
Za odpověď předem děkuji.
S přáním hezkého dne

Odpověď

Dobrý den, Tloskovské panství je zmiňováno ve větším množství knih. Některé jsou dostupné pro čtenáře s platným čtenářským průkazem v rámci Národní digitální knihovny http://ndk.cz. Ukázky některých textů uvádíme:

Tloskovské panství v jižní části středních Čech, kde náleželo k nejvýznamnějším celkům  jak rozsahem území, tak lidnatostí, má relativně dobře dochované archivní prameny.
...Ve druhé polovině 17. století a v první polovině 18. sto-
letí směřoval vývoj к posílení relativně samostatných uzavře-
ných ekonomických celků, v jejichž rámci se význam městských
lokalit na území dominia diferencoval. Dominantní postavení
získalo městečko Neveklov s nejvýhodnějšími sociálně ekonomic-
kými a administrativními předpoklady...upevnilo též svou
funkci střediska náboženského a společenského života, často
v souvislosti s činností jednotlivých cechovních organizaci.
Druhořadé postaveni měly pak Maršovice, kde se udržely pouze
některé obory řemeslné výroby, zatímco městské funkce Bys-
třice byla zcela potlačena. V rámci dominia se tak utvořil
uzavřený místní tržní okruh s centrem v Neveklové, který
v sobě zahrnoval také malé nesoběstačné statky a svobodné
dvory, tvořící enklávy uvnitř souvislého území dominia, pří-
padně některé okolní statky a panství bez vlastních center
v jeho okolí...
Kontakty s blízkými významnějšími poddanskými městy -
Sedlčany na jihozápadě a Benešovem na severovýchodě -
...
Archivní zdroje:
K územnímu rozsahu tloskovského panství a okolních statků viz
E. Lisá /ed./, Berní rula, Vltavský kraj, Praha 1951,
s. 121 - HI /Tloskov/, s. 178 - 179 ÁJablonná/, s. 97 -
101 /Nalžovice/, s. 1 02 - 108 /Olbramovice/, s. .180 - 181
/Řadič/, s. 156 - 159 /Trkov, Suchdol, Zahrádka/;
M. Haasové-Jelinková /ed./, Berní rula, Kouřimský kraj I,
II, Praha 1952, s. 363 - 371 /Líšno a Olbramovice/;
A. Chalupa - M. Lišková - J. Nuhlíček - B. Raňtoral /edd./,
Tereziánský katastr český I, Praha Í9(í4, s. 52 - 55 /Tlos-
kov/, s. 42 - 43 /Nahoruby, Nalžovice, Netluky/, s. 43
/Osečany/, s. 33 /Knovice/, s. 47 /Řadič/, s. 51 /Suchdol/;
II, Praha 1966, s. 63 - 65 /Liáno/, s. 78 - 79 /Tvoršovice/.
...
Dále: J. Tywoniak. Státní archiv v Praze, Průvodce po ar-
chivních fondech 2, Praha I960, s. 133 - 135i 155) '70 -
17' , 206 - 233, 237, 302.
A. Profous. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původ-
ní význam a změny III, Praha 195', s. 221; A. N. Vlasák,
Okres Neveklovský, Nástin statisticko-historicky, Praha
1875j s. 16 - 17; F. A. Slavik, Mezi Vltavou a Sázavou,
in: Cechy VIII: Táborsko, Praha 1892, s. 134 - 139;
A. Sedláček. Místopisný slovník historický království
Českého, Praha /1908/, s. 646; týž. Hrady, zámky a tvrze
království Českého 15, Praha 1927, s. 123 - '25* К ně-
kterým otázkám srov. též J. Péne к■ Hrdelní soudnictví
městečka Neveklova v 18. století /Příspěvek к poznání
pozdně feudálního hrdelního soudnictví v Čechách а к cha-
rakteristice patrimoniálních trestněprávních pramenů/,
Středočeský sborník historický 14, 1979, s. 7' -109
a E. Procházkové. К životu poddanského maloměsta na Be-
nesovsku v první polovině 18. století /Možnosti využití
vrchnostenských instrukcí/, SVPP 23, '982, s. 243 " 260.
 A. N. Vlasák. Okres Neveklovský, s. 24 - 27; P. A. Slavík.
Mezi Vltavou a Sázavou, in: Čechy VIII: Táborsko, s. 135;
A. Sedláček. Hrady, zámky a tvrze, s. 118 - 119*
 A. N. Vlasák. Okres Beneěovský, Nástin statisticko-his-
torický, Praha 1874, s. 114 - '35*
Státní oblastní archiv v Praze
/SOA/, Velkostatek Tloskov, kart. 35, sign. A VII/1-5;
kart. 39, sign. A IX/9.
 SOA Praha, Vel-
kostatek Tloskov, kart. 35, sign. A VII/1-5.
Státní ústřední archiv v Praze, Stará manipulace,
i. č. 2512, sign. N 124/1 .J SOA Praha, Velkostatek Tlos-
kov, kart. 35, sign. A VII/1-5, kart. 41, sign. А IX/9.
 OAB, fondy Řeznický cech říeveklov, Hrnčířský cech Ne-
SOA Praha, Velkostatek Tloskov, kart. 35, sign.
A VII/1-5, kart. 39, 41, 42, sign. A IX/9.
SOA Praha, Velkostatek
Tloskov, kart. 35, sign. A VII/1-5.
...
Zdroj: Pocta Josefu Petráňovi:  sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně. Praha: Historický ústav Československé akademie věd, 1991.
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:0d59fb00-557a-11e5-81eb-001018b5eb5c

Tloskov 1570—194B
Okres: Benešov
... zvětšeno o Božkovice. Zanedlouho však opět mění ma-
jitele, když je r. 1707 získal Jeroným Colloredo-Wallsee, jenž připojil statek
Drachkov, Petrovice, svobodný dvůr Mlékovice a r. 1710 polovinu statku Líšna.
V r. 1722 koupil tloskovské panství Jáchym Pachta z Rájová, jenž přikoupil
ještě stateček Hodětice. Pachtové tu vládli až do r. 1797, kdy bylo panství pro-
dáno v dražbě Jakubu sv. pánu Wimmerovi, který v r. 1800 připojil к Tloskovu
druhou polovinu Líšna...
Zdroj: HOLL, Ivo a kol. Státní archiv v Praze: průvodce po archivních fondech. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1958-
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:6441aa00-da50-11e2-9439-005056825209
 
... syn a dědicc Jan Václav hrabě Čabelický
ze Soutic prodal roku 1707 panství Tloskovské hraběti
Jeronýmovi Kolloredovi z Wallsee. Jeroným Kolloredo
hrabě z Wallsee na Opočně byl dne 3. září 1706 od
Václava Karla hraběte z Burgstallu statek Drachkov,
tvrz Drachkoy a vsi Drachkov, Nesvačily s filiálním
kostelem, Zahořany a Dlouhou Lhotu, a roku 1710 od
hrabete Přehořovského z Kvasejovic na Konopišti půl
statku Leštenského: 3/5 městečka Bystřice s polovicí
práva patronátního, vesnice Radošovice, Babčice, Jezviny,
Pozov, Novou ves, Budkov a dvoř Pecinov přikoupil
a s panstvím svým Tloskovským spojil...
Jachim hrabě Pachte z Rejová zanechal na TIos-
kovsku mnohou krásnou památku své krasochuti a mysli
zbožné. Roku 1727 přikoupiv ves Hodětice, obnovil ta-
mější sešlý chrám, r. 1730 opatřil osadu Maršovickou
opět vlastním farářem
Zdroj: VLASÁK, Antonín. Okres Neveklovský: nástin statisticko-historický. Praha: Fr. A. Urbánek, 1875.
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:7eef9930-7a51-11e6-bb23-005056827e51

Mnohem významnější než konopišťský je rozsáhlý archiv sousedního velkostatku Tlos-
kova, jenž patřil к největším dominiím v býv. Berounském kraji... Tloskovský archiv je
dochován v jednotlivostech už od počátku 17. věku, kdy panství patřilo Hodějovským;
spisová část je úplnější od poloviny 18. století, téměř úplná je z let 1800—1850, později
má opět mezery... úřední
protokoly od 1771, soupisy poddaných od poloviny 18. věku, knihy dekretů od roku
1767,.. Hospodářské
účty jsou dochovány v hojných řadách od konce 18. století, starší jsou některé jednotli-
viny (např. kontribuční výkazy od 1734); řada kostelních a jiných patronátních účtů začí-
ná už rokem 1638.
Spisová část obsahuje bohaté prameny jak к dějinám poddaných (např. robotní záleži-
tosti, vzpoury a povstání v letech 1698 a 1730) i svobodníků (z let 1707—1799), tak pro
poznání hospodaření na velkém celku (velkostatek měl přes 5000 ha půdy). Z velkého oddě-
lení map a plánů nutno alespoň připomenout přehlednou mapu tloskovského panství (1728)
s původními náčrty a měřickými elaboráty od zemského měřiče Jana Glocksbergra, mapu
líšenského panství (1760) od Jana Kolbeho, plány lesních revírů (1785) od Jos. Ledviny...
Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, Ema. Konopiště: Státní zámek a památky v okolí. Praha: STN, 1962.
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:c35063a0-2cbf-11e6-a3d3-001018b5eb5c

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.03.2021 14:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu