Tituly

Text dotazu

DD, jaký je rozdíl mezi titulem c. a k. dvorní dodavatel a c. a k. komorní dodavatel. Komu a za co se uděloval titul císařský rada ?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

tituly "c.a.k. dvorní dodavatel" a "c.a.k. komorní dodavatel" jsou ve zdrojích povětšinou uváděny pohromadě.

Uvedené tituly byly udělovány císařem na základě návrhu nejvyššího hofmisterského úřadu. Poměrně přehledně jsou tituly přiblíženy  v Ottově obchodním slovníku z let 1912 - 1917:

 

"Dvorní dodavatel. Titul d-ho d-e (cis. a král. dvorský titul) uděluje průmyslníkům, živnostníkům, obchodníkům nebo jiným podnikatelům nejvyšší hofmistrovský úřad. O udělení tohoto titulu možno zažádati (kolek 10 K). O žádosti se zavede šetření, aby bylo zjištěno, zdali žadatel jest hoden tohoto titulu. Hofmistrovský úřad rozhoduje pak dle svého uvážení, přihlížeje při tom k ustanovením regulativu (schváleného císařským rozhodnutím z 19. května 1877). Za udělení titulu d-ho d-e platí se nyní taxa 2000 K ve prospěch zvi. fondu na podporu umění a uměleckého průmyslu, kteráž u veřejných obchodních společností musí býti složena každým veřejným společníkem (v úhrnu nejvýše do 25.000 K) a zásadně se nepromíjí. Společenské firmě udělí se titul jen tehdy, jestliže ho získají veškeří veřejní společníci. Dle nových předpisů uděluje se však titul d-ho d-e nejen fysickým osobám,' nýbrž i právnickým, tedy na př. akciovým a obdobným společnostem. (Vynesení nejv. hofm. úřadu ze dne4. října 1910 č. n.831.). Právo k titulu d-ho d-e jest osobní povahy a musí býti nástupcem znovu vydobyto. S titulem d-ho d-e jest spojeno právo používati císařského orla. Od titulu d-ho d-e dlužno přesně lišiti vyznamenání ve smyslu § 58 živn. řádu, kteréž propůjčuje podnikům živnostenským politický úřad zemský na žádost, opatřenou kolkem 10 K, a jež spočívá v právu užívati císařského orla ve spojení s firmou závodu. Právo označovati závod jako ,,c. k. výsadní, privilegovaný" s tím spojeno není; dřívější příslušný předpis byl zrušen. O vyznamenání dle § 58. ž. ř. mohou se ucházeti živnostníci obzvláště zasloužilí o rozkvět a oživení domácí výroby neb obchodu. V žádosti dlužno hlavně uvésti dobu trvání závodu, úhrn daní, zvláštní zásluhy, zařízení pro blaho dělnictva, účast na vývozu a p. v. Také titul d-ho d-e udílí se jen p odnikům vynikajícím a žádost nutno náležitě odůvodniti."

PAZOUREK, Josef, ed. Ottův obchodní slovník. V Praze: Nakladatelství J. Otto, [1912-1917]. (sv. 1, str. 775 )

 

"Komorní dodavatel. Titul c. a k. k-ho dle uděluje po návrhu prvního nejv. hofmistra císař dle obdobných ustanovení, jako platí pro udílení titulu dvorního dodavatele (v. t.) (Vynes. nejv. hofmistr, úř. ze dne 24. list. 1898, č. 8762)."

PAZOUREK, Josef, ed. Ottův obchodní slovník. V Praze: Nakladatelství J. Otto, [1912-1917]. (Ottův obchodní slovník. Díl II. Část 1. K - Pidgin English. str. 190)

 

Oba tituly přibližuje též následující zdroj:

 

"Dvorní a komorní dodavatel (K. u. K. Hof- und Kammerlieferant) byl titul udělovaný císařským dvorem (první nejvyšším hofmistrem) firmám, které o to požádaly, po posouzení jejich zámožnosti a bezúhonnosti (i ve vztazích politických) majitele. V úvahu byla brána také délka doby existence firmy, její rozsah a vybavení. Propůjčení titulu bylo - podle regulativu z roku 1911 - prostým konstatováním skutečnosti, že majitel závodu je schopen vyhovět požadavkům zákazníka a že má kvality, které jej dle náhledu dvora doporučují k obchodnímu spojení. Protože solidnost, odborná zdatnost a bezúhonnost nemohly být považovány za zásluhy, nýbrž za obecnou vlastnost každého řádného a odpovědného majitele živnosti, nebyl titul pokládán za vyznamenání. Neplynulo z něj ani automaticky právo dodávat dvoru, stejně tak dodávky dvoru nezakládaly právo na titul. Naopak: z udělení titulu vyplývala povinnost vybavit etablissement způsobem důstojným titulu a výrobky dodávat přímo, tedy bez jakéhokoli zprostředkování zástupcem nebo agentem. S udělením titulu byla spojena výsada přiměřeně ozdobit vývěsní štít (a také, jak bychom dnes řekli, firemní logo) emblémy monarchie či znakem Jeho Veličenstva."

(zdroj: HODÍK, Milan a LANDA, Pavel, ed. Encyklopedie pro milovníky Švejka s mnoha vyobrazeními.sv. 1.  Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. str. 63.)

 

Poměrně podrobně popsány jsou též na německé Wikipedii: https://de.wikipedia.org/wiki/K.u.k._Hoflieferant Zde se můžete dočíst, že rozdíl mezi dvorním a komorním dodavatelem přece jenom v určitém smyslu byl. Rozdílné označení  dvorní a komorní původně naznačovalo, zda se jednalo o dodavatele pro  dvůr (dvorní) či zda mohl být tento dodavatel přijat k výkonu svých služeb přímo v soukromých prostorech císaře nebo císařovny (komorní).

 

Titul císařský rada je popsán například v Ottově slovníku naučném:

Rada: (muž.) jakožto hodnost a čestný titul, jejž udílí panovník obyčejně k návrhu vlády. (...)Tituly vládního nebo císařského rady udělují se jako vyznamenání osobám úředním, pak přísedícím při c. k. obchodních soudech a j. Vynikající osobnosti z oboru obchodu a průmyslu jmenovány bývají c. k. komerčními rady, vynikající inženýři a stavitelé stavebními rady, profesoři střed. škol dostávají titul školních radů atd.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.12.2017 08:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu