Textově kritický aparát

Text dotazu

Dobrý den, prosím, mohli byste mi osvětlit termín: "textově kritický aparát"? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

na internetu a z níže uvedené publikace, z níž čerpala i Wikipedia, jsem našla následující informace:

Kritický aparát (kritický komentář) je součástí ediční poznámky kritického vydání textu.
Jeho funkcí je komentování textu po stránce jazykové a věcné. Kritický aparát sleduje vnitřní i vnější vazby textu díla (jeho spojitost s celkovou autorovou tvorbou), dále musí vyložit z autorovy biografie významové podhoubí, z něhož text díla rostl (podněty osobní, umělecké i společenské), dobovou recepci textu díla, jeho další působení a interpretace. Kritický aparát také obsahuje soupis různočtení, tj. textových znění, která byla registrována v dochovaných textových pramenech vedle znění publikovaného ve vydání (pouze ta místa, v nichž se text relevantně liší, tj. relevantní jsou např. rozdíly pravopisné). Součástí je i celkově kompoziční, jazyková (hláskoslovné a tvaroslovné jevy, slovní vazby, lexikální zvláštnosti), stylistická a pravopisná stránka díla, věcné poznámky (z praktických důvodů zpravidla spojené se soupisem různočtení) a doslov.[1] Reference 1. Editor a text : Úvod do praktické textologie. Zpracoval kol. Ústavu pro čes. lit. ČSAV; k vyd. připr., ediční pozn. a doslov napsali a rejstříky sestavili J. Flaišman a M. Kosák; odpovědné redaktorky A. Holmanová, B. Přerostová, A. Vobecká, P. Zápotocká. Vydání druhé. Praha, Litomyšl : Paseka, 2006. 184 s. Scholares, sv. 8. ISBN 80-7185-653-3. s. 79.
Zdroj:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Kritick%C3%BD_apar%C3%A1t_(koment%C3%A1%C5%99)

Výňatek z knihy:
Textové změny motivované slohově registrují se v kritickém aparátu vždy. Přitom se zaznamenává textový vývoj každého jednotlivého místa, a to od rukopisů (tedy i se škrty, změnami, doplňky apod.).Registrovat jen některé vybrané varianty není ve vědeckém vydání přípustné. Vedle kritického aparátu, který vývoj textu zachycuje jen prostým výčtem změn, mají ediční poznámky podat interpretaci hlavních tendencí tohoto vývoje a důsledky změn pro uměleckou strukturu díla. [1]

Pro bližší studium doporučuji si monografii objednat buď ke studiu domů, anebo pokud bude ona knihovní jednotka půjčená, pak tedy jiný výtisk do studovny Národní knihovny ČR.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2012 11:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu