Termín pro označení syna (dcery) mého bratrance

Text dotazu

Má čeština speciální termín pro označení syna (dcery) mého bratrance (sestřenice )?
Koho označuje výraz prasynovec (praneteř).

Odpověď

Dobrý den,

prasynovcem označujeme sestřina nebo bratrova vnuka, ženskou obdobou prasynovce je praneteř. Slovem prastrýc, prateta označujeme obvykle bratra babičky nebo dědečka nebo sestru babičky nebo dědečka.
Příklad převzatý z textu na internetu:
"Bratr moji babičky Anny, strýc moji maminky Marie a můj prastrýc - vídeňský policejní rada Jaroslaw (geb. Wien 1898)..."
Oficiální označení pro syna nebo dceru Vašeho bratrance nebo sestřenice jsme zmíněno v našich dostupných zdrojích nenašli. V Naše řeč 1, ročník 63/1980 uveřejnil Slavomír Utěšený článek, z něhož citujeme:
"Děti bratranců a sestřenic, třetí pokolení sourozenců jakožto pravnuků společného praděda a prabáby, představují nebo aspoň namnoze donedávna na našem venkově představovaly poslední článek v řetězu uvědomovaného a speciálně označovaného pokrevního příbuzenství. Zpravidla se pro tento stupeň příbuznosti a pro jeho nositele užívalo či dosud užívá označení vycházející ze základu bratranec či sestřenice: jednak je tu řada analytických pojmenování typu druzí bratranci, malí bratránci, plané sestřenice, popř. typu bratranecké, sestřenské děti, jednak jsou tu předponové odvozeniny typu polobratranci, probratranci, podsestříňata, zdrobněliny typu sestřeničky, bratranečci a zejména typ bratráňata, bratránčata a sestříňata, sestřeňátka, po formální stránce zařazený ke jménům mláďat, obdobně jako vnoučata, děťátka.
Žádný z těchto typů označení není přitom pevně a jednoznačně zakotven ve spisovném jazyce; nejčastěji se tu užívá spojení druhý bratranec, druhá sestřenice..."
Někdy se také lidově říká synovi nebo dceři bratranců a sestřenic, že jsou to synovec nebo neteř přes koleno, prastrýc je strýc Vašich rodičů, pro nějž Vy jste prasynovec adt.
Na internetu je k dipozici  online verze Slovníku spisovného jazyka českého, našeho druhého největšího slovníku češtiny, který vycházel mezi lety 1960-1971, viz odkaz níže, dá se v něm hledat i plnotextově (fulltextově, "Hesla i heslové stati"), http://ssjc.ujc.cas.cz/ praneteř, -e, kniž.
praneť, -ti, -teře ž. dcera synovce n. neteře prasynovec, -vce m. syn synovce n. neteře
 

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.09.2011 14:16

Jakub píše:
Neděle 30.07.2017 22:42
Moje babička má bratrance a ten má vnučku co je to moje?
PSK - admin píše:
Pondělí 31.07.2017 16:12
Dobrý den,
před časem jsme zpracovávali dotaz, který se podobal tomu vašemu, viz Archiv PSK, http://www.ptejteseknihovny[…]ru-dcery-bratra-me-babicky. Dotaz jsme konzultovali s pracovnicí Genealogické společnosti; ta tehdy uvedla, že žádné ustálení názvosloví pro takto vzdálené příbuzné není.

Bratranec vaší babičky je pro vás prastrýc, jeho dcera by měla být pro vaši maminku prasestřenice a jeho vnučka ve vztahu k vám je asi ten případ, kdy již "ustálené názvosloví" není, tzn. pro další vzdálenější generaci se nic přesnějšího nepoužívá.

Pojmenovat vzdálenější příbuzné v pavouku široké rodiny je tedy složité. Na pomoc jsme si tentokrát vzali informace z internetu, viz níže.
Názvy jednoslovné lze ještě spolehlivě určit u dcery nebo syna otcova či matčina bratrance:
dcera otcova či matčina bratrance nebo sestřenice je dříve vlastnice (syn vlastník), dnes stříně.
Pro vzdálenější bratrance stejné generace je možno užít opisná označení, např. druhý bratranec, bratranec druhého stupně, bratranec z druhého kolene - tj. prastrýcův vnuk.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_rodiny

Další vztahy už nejsou jednoslovné, musíme tedy říkat například: švagr mého bratra, sestra mého tchána, sestra mé snachy apod. a tudíž, aby to bylo jasné, i vnučka bratrance mojí babičky. Jak by se ale "pojmenovala" ve vztahu k vám, si nejsme jisti. S největší pravděpodobností zvláštní samostatné pojmenování nemá, i když je samozřejmě vaší příbuznou.
Prastrýcové a pratety jsou sourozenci našich prarodičů (babičky a děda) a jejich manželé a manželky. Prastrýcové jsou pak všichni sourozenci našich předků, aniž by se přípona pra- násobila.
http://www.rodicka.cz/pribuzenske-vztahy-nazvy/

Odkazy, které by vás mohly zajímat:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_rodiny
https://cs.wikipedia.org/[…]/Abecedn%C3%AD_seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_rodiny
 
Pro názornější výklad termínů se obraťte na Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/.
Karel Kner píše:
Úterý 31.08.2021 16:03
Dobrý den,

široké příbuzenstvo je samozřejmě těžké pojmenovat. Tento výklad je však chybný.

Cituji z druhého odstavce, první věty ... Bratranec vaší babičky je pro Vás prastarýc - nikoliv, prastrýc je bratr (ne bratranec) mé babičky.

Myslím si, že výraz pro bratrance rodičů/prarodičů neznáme ...
Aneta Janderková píše:
Čtvrtek 24.08.2017 09:14
Dobrý den,
existuje prosím nějaké pojmenování pro tento rodinný vztah:
můj manžel (Luděk) má od sestry synovce (Tomáš). Luděk i Tomáš mají syny (Jan a Daniel). V jakém vztahu jsou tito synové (Jan a Daniel)k sobě? Rodina si myslí, že Daniel je Janův strýc????
Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 24.08.2017 15:14
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz je částečně obsažena v odpovědi výše. Jak uvádí ve svém článku Utěšený (1980):

„Děti bratranců a sestřenic, třetí pokolení sourozenců jakožto pravnuků společného praděda a prabáby, představují nebo aspoň namnoze donedávna na našem venkově představovaly poslední článek v řetězu uvědomovaného a speciálně označovaného pokrevního příbuzenství. Zpravidla se pro tento stupeň příbuznosti a pro jeho nositele užívalo či dosud užívá označení vycházející ze základu bratranec či sestřenice: jednak je tu řada analytických pojmenování typu druzí bratranci, malí bratránci, plané sestřenice, popř. typu bratranecké, sestřenské děti, jednak jsou tu předponové odvozeniny typu polobratranci, probratranci, podsestříňata, zdrobněliny typu sestřeničky, bratranečci a zejména typ bratráňata, bratránčata a sestříňata, sestřeňátka, po formální stránce zařazený ke jménům mláďat, obdobně jako vnoučata, děťátka.
Žádný z těchto typů označení není přitom pevně a jednoznačně zakotven ve spisovném jazyce; nejčastěji se tu užívá spojení druhý bratranec, druhá sestřenice.“

Nejjednodušším pojmenováním, které lze prokázat asi je, že Jan a Daniel jsou sobě navzájem druhými bratranci. Pojmenování takto vzdálených příbuzenských vztahů však nejsou nijak striktně ustanovena. Je to víceméně na každém jedinci, jaké oslovení zvolí – v běžné komunikaci to v tomto případě může být bratranec nebo klidně i strýček (Jan Danielovi). Jako nejvhodnější a jazykově nejkorektnější se samozřejmě jeví oslovování křestním jménem. :-)

Zdroje:
UTĚŠENÝ, Slavomír. Vlastníci, vlastňánci, vlastňata. In: Naše řeč [online]. 1. 1980. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6172
šipinka píše:
Úterý 28.11.2017 14:05
Dobrý den, chtěla bych vědět, děti mé neteře jsou moje ...???
Děkuji
PSK - admin píše:
Středa 29.11.2017 12:04
Dobrý den,
Slovník spisovného jazyka českého uvádí:
praneteř, -e, kniž. praneť, -ti, -teře ž. dcera synovce n. neteře
prasynovec, -vce m. syn synovce n. neteře
Zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. nebo elektronicky http://www.ujc.cas.cz/

Dotaz na pojmenování širších příbuzenských vztahů jsme již zodpovídali, viz archiv PSK http://www.ptejteseknihovny[…]-syna-dcery-meho-bratrance.
K zodpovězení vaší otázky lze použít i zdroje na internetu:
Neteř je dítě vašeho bratra nebo sestry. Dítě neteře je vnučka vašeho sourozence, tedy vaše praneteř.
Z opačné strany - pro praneteř jste prateta = sestra její babičky nebo dědečka = vašich sourozenců.
Zdroj: http://www.ontola.com/cs/di/syn-me-netere-je

Často dotazovaný vztah – sestřenice a bratranci našich sestřenic a bratranců. Podle Slavomíra Utěšeného (ÚJČ AV) pro tento vztah ve spisovné češtině neexistuje jednoznačně zakotvený výraz. Výrazy jako vlastníci a vlastňata (hromadně), sestření, sestříně, vlastnice v ženském či bratříňata, vlastníci v mužském případě, jsou chápána jen jako lidová označení vztahu.
Zdroj: http://www.rodicka.cz/pribuzenske-vztahy-nazvy/

Čeština pro tenhle vztah slovo nemá. Někdy se také lidově říká synovi nebo dceři bratranců a sestřenic, že jsou to synovec nebo neteř přes koleno (synovec z druhého kolena).
Zdroj: https://www.poradte.cz/[…]/13104-pribuzenske-vztahy-dite-bratrance.html
SD píše:
Čtvrtek 12.04.2018 19:24
Dobrý den, existuje nějaké pojmenování pro tento rodinný vztah? Můj otec je bratranec pana X. Kamaráduv otec je také bratranec pana X. Můj otec ani otec kamaráda nejsou nijak příbuzní. Jsme tedy já a kamarád příbuzní?
PSK - admin píše:
Pátek 13.04.2018 14:01
Dobrý den,
pokud Váš otec a otec kamaráda nejsou příbuzní, nejste příbuzní ani vy (tedy Vy a Váš kamarád). Pravděpodobně je to tak, že otec pana X měl jednoho sourozence a matka pana X měla také jednoho sourozence. Sourozenec otce pana X měl syna (např. Jaroslava), sourozenec matky pana X měl také syna (např. Karla). Syn sourozence otce pana X (Jaroslav) a syn sourozence matky pana X (Karel) jsou oba bratranci pana X. Mezi sebou ovšem nejsou Jaroslav a Karel příbuzní. Jaroslav patří do rodiny otce pana X, Karel patří do rodiny matky pana X. Pokud si to představíte jako množiny, tak je množina příbuzných matky pana X a množina příbuzných otce pana X. Průnikem množin bude pouze otec pana X, matka pana X a pan X.
Anonym píše:
Čtvrtek 25.06.2020 09:13
Dobrý den, na Moravě se na tento dotaz - text dotazu: Má čeština speciální termín pro označení syna (dcery) mého bratrance (sestřenice)? Odpovídá takto: Děti bratránků a sestřenic jsou trýňata. Tedy "je to moje trýně". Je to zcela běžný pojem, který v Čechách neznají, jak jsem zjistil
Ptejte se knihovny píše:
Úterý 07.07.2020 16:50
Příspěvek k danému dotazu od čtenáře PSK:

Dobrý den,
na Moravě se pro označení syna (dcery) mého bratrance (sestřenice) používá termín "trýně". Děti bratránků a sestřenic jsou "trýňata". Na Moravě se jedná o běžný pojem. V Čechách ovšem tento pojem neznají, jak jsem zjistil.
Jana píše:
Pondělí 26.09.2022 05:04
Syn sestřenice mé babičky je můj ?
PSK - admin píše:
Pondělí 26.09.2022 16:21
Dobrý den,

konkrétní termín pro vymezení takto vzdálených vztahů podle prostudovaných zdrojů není, resp. se nám jej nepodařilo nalézt v dostupné literatuře ani na internetu. Pro syna sestřenice Vaší babičky bude tedy nutné použít opisné označení.

Odkazy, které by vás mohly zajímat:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_rodiny
https://cs.wikipedia.org/[…]/Abecedn%C3%AD_seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_rodiny

Zdroje:
*LUTONSKÝ, Boleslav. Lexikon genealoga. Praha: [s.n.], 2003. ISBN 80-238-9557-5.
*LUTONSKÝ, Boleslav; MELICHAR, Rudolf. Základy genealogie : soubor přednášek pro laické genealogy. 1. díl. Praha: [s.n.], 1999. S. 148-149.
*PETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-307-0. S. 364-367.
Kamil píše:
Pondělí 26.12.2022 18:22
Dobrý den. Děti mého bratrance jsou ke mě co?
PSK - admin píše:
Úterý 27.12.2022 09:05
Odpověď na Vaši otázku naleznete v odpovědi na dotaz výše. Čeština nemá ustálený výraz pro tento příbuzenský vztah.
Zpravidla se pro tento stupeň příbuznosti a pro jeho nositele užívalo či dosud užívá označení vycházející ze základu bratranec či sestřenice: jednak je tu řada analytických pojmenování typu druzí bratranci, malí bratránci, plané sestřenice, popř. typu bratranecké, sestřenské děti, jednak jsou tu předponové odvozeniny typu polobratranci, probratranci, podsestříňata, zdrobněliny typu sestřeničky, bratranečci a zejména typ bratráňata, bratránčata a sestříňata, sestřeňátka, po formální stránce zařazený ke jménům mláďat, obdobně jako vnoučata, děťátka.
Žádný z těchto typů označení není přitom pevně a jednoznačně zakotven ve spisovném jazyce; nejčastěji se tu užívá spojení druhý bratranec, druhá sestřenice..."
Někdy se také lidově říká synovi nebo dceři bratranců a sestřenic, že jsou to synovec nebo neteř přes koleno, prastrýc je strýc Vašich rodičů, pro nějž Vy jste prasynovec adt.
Na Moravě se prý děti bratránků a sestřenic označují jako trýňata.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu