teorie motivace

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych zodpovědět několik otázek ohledně motivace.
1.Ve kterých organizacích se využívá McGregorova teorie X a kde teorie Y.
2.Jaké jsou konkrétní příklady motivačních a hygienických faktorů. (Herzbergova dvoufaktorová teorie)
Není potřeba je nějak rozvádět, stačí stručné odpovědi. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

teorie X a Y jsou teorie lidského chování a motivace v organizaci, viz. popis níže.

 

McGregorova teorie X a teorie Y jsou teorie lidského chování a motivací v organizaci, která byla zveřejněna v roce 1960 Douglasem McGregorem. Tato teorie rozděluje pracovníky a manažery v organizaci do dvou typických skupin podle toho jak manažeři vedou své podřízené, respektive jak se podřízení chovají.

 

Charakter manažera nebo pracovníka odpovídající teorii X:

Zaměstnanec nerad pracuje a vyhýbá se práci Motivace zaměstnanců je založena na donucovacích faktorech pomocí vnějších stimulů (tresty, odměny) Práce zaměstnanců musí být kontrolována Zaměstnanci se vyhýbají odpovědnosti Zaměstanci jsou raději řízeni a vedeni, aby nemuseli mít odpovědnost Zaměstnanci mají nechuť ke změnám

 

Charakter manažera nebo pracovníka odpovídající teorii Y:

Pro zaměstnance je práce stejně přirozenou aktivitou jako zábava či odpočinek Zaměstnanec rád přijímá samostatnost a odpovědnost a dokonce ji aktivně vyhledává Zaměstnanec se plně ztotožňuje s cíli organizace a činí v souladu s nimi Zaměstnanec má dostatek sebekázně a sebeřízení k plnění  cílů organizace Zaměstnanec prokazuje aktivně tvořivý a inovační přístup k řešení úkolů organizace

Zdroj: https://managementmania.com/cs/mcgregorova-teorie-xy

 

 

D. McGregor

Autor teorie X a Y (1960). Vytvořil dvě hypotetická protikladná stanoviska manažerů ke svým podřízeným a z nich vyplývající způsoby jejich ovlivňování.

Manažeři zastávající stanovisko teorie X považují své podřízené za líné, pasivní a vyhýbající se odpovědnosti. Proto musí být k práci vedeni, kontrolováni a podněcováni odměnou nebo trestem.

Manažeři vycházející z teorie Y považují své pracovníky za aktivní, vynalézavé, ochotné přijímat odpovědnost a identifikovat se s cíli organizace. Ovlivňování takových pracovníků spočívá v pozitivním oceňování výsledků jejich práce a ve vytváření příležitostí pro jejich osobní růst.

McGregor tvrdil, že rezistence nebo apatie pracovníka je výsledkem špatné individuální zkušenosti s organizací. Sám byl zastáncem teorie Y. Kladl důraz na aktivity managementu organizace, které vedou ke ztotožnění individuálních cílů s cíli organizace.

Zdroj: www.kps.zcu.cz/materials/koorg.rtf

 

Dle výše uvedeného se nedá jednoznačně určit, která organizace využívá teorii X a která Y. V podstatě v každé organizaci naleznete obě formy chování manažera vůči podřízeným, záleží pouze na osobnosti manažera, jeho vlohách, schopnostech, dovednostech a zkušenosti, kterou metodu upřednostňuje. Většinou se budou obě metody mísit a bude záležet i na osobě podřízené, co z obou metod bude lépe přijímat. Obecně se dá říci, že čím výše na pomyslném pracovním žebříčku stojíte, tím méně kontroly a tudíž se předpokládá vyšší míra sebekázně a odpovědnosti = blížíte se metodě Y. Tedy pokud pracujete jako prodavačka v hypermarketu, kuchařka v základní škole, pracovník odbavování cestujících, operátor call centra, budete patrně více motivována dle teorie X. Jestliže budete ředitelem instituce, vrcholovým manažerem, senátorem, bude se předpokládat motivace dle teorie Y. Opět zdůrazňujeme, že i prodavačka v hypermarketu může být motivována do určité míry dle teorie Y, vše záleží na metodách jejího přímého nadřízeného a dalších nadřízených.

 

Herzbergova dvoufaktorová teorie

Herzbergova teorie dvou faktorů, někdy též pouze Herzbergova dvoufaktorová teorie je jedna z teorií motivace, a vhodně doplňuje například Maslowovu pyramidu. Dvoufaktorovou motivační teorii zformuloval Frederick Herzberg v roce 1959. Herzberg pojmenoval dva základní faktory, které jsou pro zaměstnance zdrojem spokojenosti a motivace.

Hygienické faktory  (Hygiene factors - neuspokojovatele), mezi které patří takové, které vyvolávají pracovní nespokojenost (například pracovní podmínky, mezilidské vztahy, platové podmínky, jistota zaměstnání, atd.) Motivátory (Motivators, uspokojovatele a motivátory), mezi které patří takové, které pomohou nabudit motivaci a spokojenost (například úspěch, uznání, profesní růst, odpovědnost, atd.). Využití dvoufaktorové motivační teorie v praxi: Herzbergovy dvoufaktorové teorie se používá při sestavování či pochopení motivačních faktorů pracovníků v organizaci.

Nenaplnění hygienických faktorů vyvolá sice pracovní nespokojenost, ale jejich naplnění nevyvolává pocit spokojenosti nebo dokonce zloby zaměstnanců. Pracovník je bere jako samozřejmé a účinek jejich naplnění rychle vyprchá. Příkladem je nevyplacená mzda, která pracovníka rozzlobí, ale pokud je vyplacena, není to přímý motivační stimul.

Oproti tomu naplnění motivačních faktorů je nezbytnou podmínkou pro motivaci k vyšším pracovním výkonům a jejich účinek na motivaci je dlouhodobý a jejich nenaplnění nutně neznamená nespokojenost. Příkladem je udělená pochvala.

Snahou manažerů by mělo být naplňování hygienických faktorů, a  doplnit je o motivační faktory, které poženou výkonnost pracovníků vpřed. Pro každou profesi mohou být hygienické a zejména motivační faktory rozdílné

Zdroj: https://managementmania.com/cs/herzbergova-teorie-dvou-faktoru

 

Doporučená literatura:

Mazák, Eduard. Firemní kultura a etické kodexy. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2010. 148 s. ISBN 978-80-7265-075-0.

Dvořáková, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007. xxii, 485 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-893-4.

Hron, Jan a Macák, Tomáš. Organizační chování: teoretické podklady. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2006. 144 s. ISBN 80-213-1589-X.

Kvasničková, Irena a Berka, Michal. Pracovní motivace v kostce. Vyd. 1. Praha [i.e. České Budějovice]: Nová Forma, 2010. 120 s. ISBN 978-80-87313-73-2.

Lorencová, Hana a Rohlíková, Petra. Základy psychologie a sociologie pro ekonomy: (vybrané kapitoly). Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2009. 194 s. Edice učebních textů. Management. ISBN 978-80-86730-45-5.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.06.2013 08:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu