technika sběru dat vs. metoda sběru dat

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o radu. Dotaz se týká metodologie v pedagogických vědách, konkrétně: Jaký je rozdíl mezi metodami a technikami sběru dat. Bohužel tuto informaci nemůžu nikde dohledat. Za pomoc budu nesmírně vděčná. Děkuji mnohokrát.

Odpověď

Dobrý den,

 

informace k problematice, která vás zajímá, lze hledat např. ve studijním textu Petra Vojtíška, viz níže:

Výzkumné metody a techniky sběru dat

V úvodu je nezbytné ujasnit rozdíl mezi technikami a metodami. U různých autorů se setkáme

s různým pojmenováním téhož. Členění metod a technik se také různí, a tak níže uvádíme

jakousi syntézu různých pramenů...

Metodu lze považovat za popis cesty výzkumem. Metoda říká, jakým způsobem bude téma

uchopeno, metodu volíme s ohledem na cíl výzkumu. Pro každou metodu jsou vhodnější a

méně vhodné techniky sběru a zpracování informací (dat).

Z hlediska metody, tedy přístupu ke zpracování matérie, rozlišujeme nejčastěji následující

metody:

  • · statistická - umožňuje zpracovat větší počet případů a určovat u jevů korelaci,
  • · experimentální - je zaměřena na prozkoumání dvou proměnných a závislostním vztahu

mezi nimi,

  • · monografická - zpracovává jeden případ do hloubky a hledá konsekvence a vývojové

trendy případu,

  • · historická - zkoumá malé množství jevů v širších souvislostech vývoje.

Mezi nejčastější techniky sběru dat patří:

  • · dotazník
  • · rozhovor – narativní, volný, polostrukturovaný, strukturovaný
  • · pozorování – zúčastněné, nezúčastněné, skryté
  • · studium a analýza dokumentů – kvantitativní, kvalitativní, sekundární

 

Zdroj: VOJTÍŠEK, Petr. Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. Praha: Vyšší odborná škola sociálně právní, 2012.

ISBN 978-80-905109–3-7

http://skoly.praha.eu/files/=84121/Skripta+++V%C3%BDzkumn%C3%A9_metody.pdf  

 

... Metodologie pedagogiky je soustava poznatků o základech a struktuře pedagogické teorie, o přístupech ke zkoumání pedagogických jevů a procesů, o způsobech získávání poznatků, které pravdivě odrá-

žejí neustále se měnící pedagogickou skutečnost v podmínkách rozvíjející se společnosti...

Termín metoda pochází z řeckého slova methodos a doslovně znamená „cesta za něčím“, „postup“. Pojem vědecká metoda lze obecně charakterizovat jako záměrný postup (cestu), jehož pomocí se dosáhne určitého cíle, něco se pozná nebo vyřeší.

Metoda představuje obvykle celý komplex různorodých poznávacích postupů a praktických operací, které směřují к získávání vědeckých poznatků.

Vědecká metoda je složitý jev. Je obtížné ji definovat...

 

Zdroj: SKALKOVÁ, Jarmila. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:95e8f7b0-e073-11e2-9439-005056825209

 

Doporučit můžeme i následující knihy:

 

CHRÁSKA, Miroslav. Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaluačních pedagogických výzkumech. Praha: Votobia, 2003.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:90a71240-ff12-11e4-93b2-001018b5eb5c

 

ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách : pravidla hry. Praha: Portál, 2007.

ISBN 978-80-7367-313-0

 

CHRÁSKA, Miroslav, KONČVAROVÁ, Ilona. Kvantitativní metody sběru dat v pedagogických výzkumech. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.05.2017 10:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu