Sudetští Němci

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě kolik sudetských Němců bylo v letech 1945- 1947 z ČSR odsunuto a kolik jich zde zůstalo.
A kdo rozhodoval o tom, kteří Němci můžou zůstat?
Národní výbor?
A je nějaká veřejně dostupná kniha, publikace, statistika o tom, kolik Němců bylo odsunuto a kolik mohlo zůstat podle okresů,
krajů, měst apod?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

omlouváme se za zpoždění v odpovědi, které bylo dáno provozními důvody.

 

Jak píše Jaroslav Kučera v publikaci Odsunové ztráty sudetoněmeckého obyvatelstva, údaje o demografické dynamice sudetoněmeckého obyvatelstva ve čtyřicátých letech se zakládají většinou pouze na odhadech a propočtech. Většina publikací uvádí, že ke květnu 1945 činil počet obyvatel německé národnosti v ČSR 3 200 000. V rámci plánovaného organizovaného odsunu se počítalo s vystěhováním 2 500 000 Němců.

Uvažujeme-li o celkových číslech a reáliích odsunu, je třeba vzít v potaz, že organizovanému odsunu předcházel tzv. divoký odsun, což bylo vyhošťování německého obyvatelstva od konce května do počátku srpna 1945, prováděné místními revolučními orgány, československými a sovětskými vojenskými veliteli (vyhošťování neprobíhalo v oblasti obsazené americkou armádou). V rámci tohoto odsunu odešlo cca 660 000 Němců. Organizovaným odsunem bylo vystěhováno 2 256 000 německých obyvatel, dodatečným odsunem v první polovině roku 1947 dalších 80 000. Koncem května 1947 činil počet Němců v ČSR 204 000. Po skončení hlavní etapy odcházely do Německa i v dalších letech menší skupiny obyvatel v rámci akce slučování rodin nebo odsunu tzv. říšských Němců (v roce 1948 se to týkalo kolem 8000 Němců, v menším měřítku se pokračovalo i v letech následujících). Zároveň docházelo i k nekontrolované migraci na hranicích s Československem, a to oběma směry.

V létě a na podzim roku 1945 se československá vláda zabývala přípravami organizovaného odsunu, které se soustředily na jedné straně na vytvoření právních základů pro vyloučení Němců z účasti na hospodářském, politickém a kulturním životě země a na druhé straně na vytvoření technických a organizačních podmínek pro jeho provedení. Byla vydána řada dekretů prezidenta, které výrazně ovlivňovaly právní a sociální postavení obyvatel německé národnosti – a to nikoliv pouze těch, kteří měli být vysídleni. Žadatel o vynětí z účinnosti těchto právních norem musel sám dokazovat, že je oprávněnou osobou – tj. že se např. neprovinil proti českému a slovenskému národu nebo proti Československé republice. O žádostech rozhodovala výkonná moc (zpravidla ministerstvo vnitra a jím řízené orgány státní správy).

Technickými náležitostmi odsunu se československá vláda intenzivně zabývala od poloviny června 1945, avšak nesoustavnost agendy údajně zatím neumožňuje plně rekonstruovat postup centrálních orgánů v této věci. V červnu 1945 koloval v meziministerském připomínkovém řízení návrh dekretu prezidenta republiky o odsunu cizího obyvatelstva a vnitřním osídlení, který zřizoval Nejvyšší radu pro odsun a vnitřní osídlení, v jejímž čele měl být předseda vlády a jako členové figurovali ministři zahraničí, národní obrany a vnitra. Dekret v této podobě nakonec schválen nebyl – místo toho bylo přijato vládní usnesení o odsunu cizího obyvatelstva a vnitřním osídlení, na jehož základě byly Nejvyšší radou pro odsun a vnitřní osídlení přijaty rámcové směrnice pro provádění odsunu. Směrnice stanovila, že nejprve bude proveden odsun z vnitřních národnostních ostrovů a poté v pásmech postupně z vnitra země směrem k hranicím. V zásadě se počítalo s odsunem veškerého obyvatelstva německé (a maďarské) národnosti s výjimkou těch, kteří prokáží, že se aktivně zúčastnili bojů o osvobození Československa nebo trpěli pod nacistickým terorem. Dočasně měli být z národohospodářských důvodů vyjmuti nepostradatelní zaměstnanci v důležitých podnicích a závodů (za předpokladu, že se neprovinili proti republice nebo proti osobám české a slovenské národnosti a nebyli veřejně činnými nacisty). Na počátku července 1945 byl zřízen referát B ministerstva vnitra v čele s vládním zmocněncem pro odsun, který měl na starosti zabezpečení hlavní části odsunu po technicko-organizační stránce. Současně byl vytvořen i meziministerský orgán, který měl připravit podrobné směrnice pro odsun. 14. prosince 1945 schválila vláda směrnice k provádění soustavného odsunu. Jeho řízením bylo pověřeno ministerstvo vnitra a jeho oblastní orgány za spolupůsobení národních výborů, úřadů národní bezpečnosti, úřadu ochrany práce a vojenské správy a v těsné součinnosti s oblastními osídlovacími úřady, které měly navrhnout časový i místní rozvrh odsunu a jednotlivé kategorie i počty odsouvaných osob. Němečtí antifašisté, kterým bylo zachováno československé státní občanství, mohli podle vlastní volby zůstat v ČSR anebo se se vším movitým majetkem také vystěhovat. Do r. 1947 se k vystěhování přihlásilo 88 614 německých antifašistů. Garantem logistické přípravy a průběhu všech odsunových operací byla československá armáda, která zajišťovala  vlakové transporty, jejich bezpečnost, stravování a zdravotní službu (na hranici transporty přebíraly americké nebo sovětské orgány).

Na podrobné statistiky týkající se odsunu podle menších územních a správních celků jsme bohužel v literatuře nenarazili – snad by Vám v této věci mohly poradit více specializované instituce, např. Ústav pro studium totalitních režimů (info@ustrcr.cz), knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/knihovna/kontakt) anebo sdružení Antikomplex (http://www.antikomplex.cz; info@antikomplex.cz).

 

Použité zdroje

Kučera, J.: Odsunové ztráty sudetoněmeckého obyvatelstva : Problémy jejich přesného vyčíslení. Praha : Federální ministerstvo zahraničních věcí, 1992.
 
Němeček, J. a kol.: Cesta k dekretům a odsunu Němců. Praha : Littera Bohemica, 2002.
 
Kučera, J.: Odsun nebo vyhnání? Praha : Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV, 1992.
 
Komu sluší omluva : Češi a sudetští Němci (Dokumenty, fakta, svědectví). Praha : Erika, 1992.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.05.2015 17:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu