Studentské práce, uložení v knihovnách

Text dotazu

Chci se zeptat, zda existuje nejaky legislativni ramec, dle ktereho se v knihovnach zachazi s ulozenymi bakalarskymi a diplomovymi pracemi. Lze z nich kopirovat? Ne? Proc ne? (v nekt. knihovnach nedovoli, jinde ano). Dekuji!

Odpověď

Dobrý den, všeobecný výklad právních nařízení a zákonů Národní knihovna NK ČR neposkytuje. Poskytování právních informací je nad rámec našich kompetencí, v případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného právníka.

V rámci naší služby Vám můžeme přiblížit, jakými zákony a nařízeními se řídí Národní knihovna NK ČR.
Jedná se o zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnu některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 81/2005 Sb., zákonem č.
61/2006 Sb. a zákonem č. 216/2006 Sb. a zákon č. 552 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, umožnil prezenční půjčování diplomových, rigorózních, disertačních a jiných kvalifikačních prací.

Konkrétně se jedná o zákon č. 216/2006 autorského zákona "§ 37 Knihovnická licence 1) Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení (.) d) půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, pokud takové užití autor nevyloučil" a zákon č. 111/1998 Sb., ze dne 22. dubna 1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, a to s účinností od 1. 1. 2006 : " § 47b Zveřejňování závěrečných prací

 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.
 
 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.
 
 (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby".

Otázka kopírování kvalifikačních prací je velmi výstižně přiblížena v příspěvku k novele autorského zákona vypracovaném Dr.Zdeňkem Matušíkem a PhDr.Vítem Richterem přístupném na stránkách Sdružení knihoven ČR:
http://www.sdruk.cz/sec/2006/sbornik/4-01.pdf. Danou otázku řeší takto:

"Pokud jde o kopírování, principiálně pro ně platí obecná právní úprava - ovšem vzhledem ke specifické povaze těchto děl a zvláštní úpravě jejich půjčování je vhodné rozsah kopírování omezit. Vyloučení z půjčování pak nutno chápat i jako vyloučení z kopírování pro alternativní zpřístupnění a pro uživatele. Z dikce zákona (o prezenčním zpřístupňování) rovněž vyplývá, že kopii nelze objednateli poskytnout v rámci služby přímého dodávání kopií
- bez jeho osobní přítomnosti v knihovně, či další z knihovní licence oprávněné instituce." (Obecná právní úprava = zákon 216/2006,§ 30,odst.1 respektive § 37, odst.1, písm. C )

Z toho vyplývá, že kopírování z kvalifikačních prací, které autor z možnosti půjčování a kopírování nevyloučil, je možné, ale pouze za osobní přítomnosti v knihovně.

Zdroje:
Databáze ASPI (Automatizovaný systém právnických informací) - dostupná v Referenčním centru NK ČR http://www.sdruk.cz/sec/2006/sbornik/4-01.pdf

http://as.stk.cz/AZ-prednaska-200611.ppt#256,1,Služby knihoven ve světle novely autorského zákona

http://skip.nkp.cz/KeStazeni/ZamSekce/knihovny_revize_%20190606.pdf

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.02.2008 11:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu