Stavební činnost

Text dotazu

Jaký je přesný výklad pojmů:
1. dodavatelsky prováděné stavební opravy
2. dodavatelsky prováděná běžná údržba

Odpověď

Dobrý den,
 
děkujeme Vám za využití služby "Ptejte se knihovny". Prošla jsem Občanský
zákoník 40/1964 a Stavební zákon 183/2006 Sb. a další související předpisy,
ale termíny "dodavatelsky prováděné stavební opravy" a "dodavatelsky prováděná
běžná údržba", takto definované, jsem nikde nenalezla.
 
1) Publikace "Slovník definic a výklad některých vybraných pojmů stavebního práva".
Díl 1. / Jaroslav Hába, Tomáš Janas, Šárka Švancarová. -- Vyd. 1.. -- Praha : ABF : ARCH, 2003. -- 180 s.
obsahuje pod hesly údržba a oprava následující informace:
 
údržba běžná:
zákon. č. 40/1964 Občanský zákoník
...běžnou údržbu hradí nájemce...
 
nař. vlády 258/1995 Sb. kterým se provádí občanský zákoník
....náklady spojené s běžnou údržbou....
 
Soudní inženýrství, Bradáč, Brno 1999:
str. 515 údržba je souhrn činností zajištťující technickou způsobilost, pohotovost a hospodárnost provozu věci
 
Údržba
Kombinace všech technických administrativních a manažerských opatření během živ. cyklu objektu zaměřených na jeho udržení ve stavu nebo jeho navrácení do stavu, v němž může vykonávat požadovanou funkci.
 
Skála, M. Technické zhodnocení a opravy pronajatého majetku. Sagit, 2000:
Stavební zákon a navazjící předpisy sice pojem udržování užívají, ale nedefinují. Ze souvislostí lze dovodit, že jde o veškerou činnost zaměřenou k zachování užitných vlastností věci; v podstatě jde obdobu oprav a současně i údržby ve smyslu postupu účtování. Tomuto širšímu výkladu svědčí i to, že stavební předpisy neznají pojem oprava.
 
Pojem oprava podle 668 a 669 Občanského zákonu, Občanských zákoník pojem oprava nevymezuje. Lze však odvodit, že jde o odstranění pronajaté věci do úrovně, v jakém byl
předmět nájmu předán nájemci.
 
Slovník pojmů ve výstavbě, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2000
Oprava odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození hmotného inv. majetku za účelem jeho uvedení do stavu schopného užívání, obnovuje se jeho technické vlastnosti, odstraňují se jeho funkční, vzhledové a bezpčností nedostatky; u budov a staveb se obnovuje jejich provozní kvalita, užitkovost a bezpečnost. Oprava představuje regeneraci, jako inovaci nejnižsí úrovně, tj. obnovení původního stavu.
 
 
2) Také jsem prohledala normy, nalezla jsem normu ČSN EN 13306 - Údržba - Terminologie údržby, která tento termín definuje:
ČSN EN 13306 -  Údržba - Terminologie údržby
ČSN EN 13306 V této evropské normě jsou specifikovány generické termíny a definice pro technické, administrativní a manažerské oblasti údržby bez ohledu na uvažovaný druh objektu s výjimkou softwaru. Údržba zásadním způsobem přispívá ke spolehlivosti objektu.
Jsou tedy nutné správné a oficiální definice, které umožňují uživateli přidružených norem pro údržbu lépe pochopit použité termíny údržby. Tyto termíny mohou být zvlášť důležité při vypracování smluv o údržbě.
 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

13.04.2011 12:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu