Stav znečištění ovzduší

Text dotazu

V předpovědích počasí se občas vyskytují informace o plnění imisních limitů znečišťujících látek v ovzduší. Zajímalo by mě, zda lze určitý správní celek (kraj či okres) charakterizovat nějakým výstižným kvantitativním údajem, který by bylo možné po určité době vyhodnotit nějakou statistickou procedurou (průměr, směrodatná odchylka, medián atp.).

Odpověď

Děkuji Vám za podnětnou otázku. Pro odpověď jsem nahlédla do několika dokumentů, které podávají oficiální zprávy o znečištění ovzduší v České republice, a jsou vytvořené na základě dat naměřených na českých stanicích. Přístupnost naměřených hodnot koncentrací znečišťujících látek v  ovzduší vyžaduje „Zákon o ochraně ovzduší – 201/2012 Sb. ze dne 2. května 2012“. Tento zákon v paragrafu 11, odstavec 6 uvádí: „K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ V příloze č. 3 k zákonu č. 201/2012 Sb. lze pak dohledat seznam stanovených zón a aglomerací.

 

Státem pověřenou institucí, který (na základě limitů stanovených zákonem 201/2012 Sb.) monitoruje kvalitu ovzduší a překročení imisních limitů, je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ten provozuje síť automatických měřících stanic, jejichž aktuální naměřené hodnoty jsou zveřejňovány v informačním systému kvality ovzduší ISKO. Jednotlivá měření v každé stanici jsou ohodnocena indexem v hodnotách 1–6 (velmi dobrá až velmi špatná kvalita ovzduší), z nichž je následně určován celkový Index kvality ovzduší. Samostatná tabulka zde uvádí pravidla pro stanovení hodnoty indexu.

 

Souhrnné informace o kvalitě ovzduší a vývoji koncentrací jednotlivých látek v jednotlivých letech jsou prezentovány v tabelárních a grafických ročenkách ČHMÚ, které též tvoří výstup ze systému ISKO. Zde můžete mj. nalézt informace o poměrném zastoupení indexu kvality ovzduší v městských a předměstských lokalitách, prostorové pole oblastí s překročenými imisními limity a dlouhodobý vývoj koncentrací vybraných škodlivin ve vybraných lokalitách.

 

Mezi další zdroje patří dokumenty, které přehlednější formou shrnují výše uvedené informace:

-          Statistická ročenka životního prostředí Informační agentury pro ochranu životního prostředí (CENIA); 

-          Zpráva o stavu životního prostředí MŽP;

-          Obdobné regionální informace jsou uváděny v krajských zprávách CENIA.

 

Poslední tři dokumenty a jejich starší verze můžete prohledávat také pomocí informačního portálu.

 

Četné údaje o znečištění ovzduší uvádí také Statistická ročenka České republiky (např. ročenka pro rok 2015). Český statistický úřad vydává i ročenky pro jednotlivé kraje.

 

Závěrem je nutné poznamenat, že výzkum a monitoring kvality ovzduší nepatří mezi hlavní náplně činnosti Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Pro přesnější informace Vám proto doporučuji obrátit se na některou ze státních institucí spadajících pod MŽP, konkrétně na Český hydrometeorologický ústav, Oddělení informačních systémů kvality ovzduší, nebo na Českou informační agenturu životního prostředí (CENIA) a využít tak své právo na informace o životním prostředí na základě zákona č. 123/1998 Sb.

 

Použité zdroje

Konzultace s Mgr. Alešem Urbanem, Mgr. Kateřinou Potužníkovou, Ph.D., a Mgr. Ondřejem Lhotkou

CENIA. Informační systém statistiky a reportingu (ISSaR). Praha: Cenia, 2016 [cit.2016-06-17] . Dostupný z http://issar.cenia.cz.
ČESKO. Zákon o ochraně ovzduší ze dne 2. května 2012. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 69/2012 [cit.2016-06-17]. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201.
ČESKO. Zákon o právu na informace o životním prostředí. In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 42 [cit.2016-06-17]. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-123.
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Informační systém ISKO [online databáze]. Praha: Český hydrometeorologický ústav, ©2016 [cit.2016-06-17]. Dostupný z: http://portal.chmi.cz/[…]/.
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistická ročenka České republiky. Praha: Český statistický úřad, 2016 [cit.2016-06-17]. Dostupný z: https://www.czso.cz/[…]/statisticka-rocenka-ceske-republiky-2015.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Ústav fyziky atmosféry AV ČR - Knihovna

Datum zadání dotazu

08.06.2016 10:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu